Hoppa till innehåll
Media

Nordiska miljö- och klimatministrar: De nordiska länderna kan tillsammans få till resultat på klimatmötet i Glasgow

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2021 14.23
Pressmeddelande

De nordiska miljö- och klimatministrarna sammanträdde i dag den 3 november i Köpenhamn för att förbereda sig för klimatmötet i Glasgow. Ministrarna diskuterade förhandlingsläget på klimatmötet, de ungas delaktighet i att fatta klimatbeslut och de projekt under Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet som rör cirkulär ekonomi inom byggandet.

"Det bästa sättet att driva på klimatambitionen på internationellt plan och bevara möjligheten att kunna uppnå målet på 1,5 grader är att på nationell nivå vidta klimatåtgärder i linje med dessa mål. Vi här i de nordiska länderna kan uppmuntra världens andra länder genom att föregå med ett gott exempel", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen som var mötets ordförande.

Ministrarna diskuterade förhandlingsläget och hur de nordiska länderna tillsammans kan bidra till att åstadkomma ett ambitiöst slutresultat vid COP26. Enligt ministrarna kan de nordiska länderna genom att arbeta tillsammans nå bättre resultat i förhandlingarna.

Målen för förhandlingarna på klimatmötet i Glasgow gäller instrumenten för att genomföra Parisavtalet. Strävan är att nå samförstånd om till exempel detaljerna i den rapportering som krävs av länderna, om en cykel enligt vilken länderna ska skärpa sina åtaganden, samt om reglerna för att använda internationella marknadsmekanismer. På mötet söks också lösningar på ländernas anpassning till klimatförändringarna och i synnerhet på finansieringen av klimatåtgärderna i utvecklingsländer.

Ett av samtalsämnen gällde möjligheterna att öka ungas deltagande i politiska processer. De nordiska miljö- och klimatministrarna samlas tillsammans med de nordiska ungdomarna i samband med Stockholm+50-mötet.

Att minska utsläppen från byggande är en central faktor på väg mot klimatneutralitet

Det nordiska ministermötets särskilda fokus låg på byggandets klimatpåverkan. Den byggda miljön ger en tredjedel av de nordiska ländernas växthusgasutsläpp.  

"Med dagens lösningar kan vi minska utsläppen under en byggnads hela livscykel med cirka 40 procent. Vi måste tillämpa dessa lösningar bredare och utveckla nya", säger minister Mikkonen.

Nordiska ministerrådet stöder två projekt som Finland samordnar. Projektens mål är att snabbt införa på cirkulär ekonomi baserade lösningar inom byggandet samt att minska byggnadernas klimatavtryck med hjälp av bättre digital planering. Globalt sett utgör utsläppen från tillverkningen av byggmaterial ett hot mot målet i Parisavtalet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det behövs radikala på cirkulär ekonomi bottnade lösningar för att det ska vara möjligt att bygga sunda och trygga hem för världens ökande folkmängd utan att påverka klimatet.

De nordiska ländernas paviljong i samband med klimatmötet i Glasgow föregår med gott exempel på hållbarhet    

Paviljongen visar också i år exempel på hållbara sidoevenemang när evenemanget ordnas i hybridform i Glasgow och i Kajsaniemi i Helsingfors. I paviljongen presenteras de nordiska ländernas lösningar på internationella miljöutmaningar och bjuds beslutsfattare, medborgare och intressegrupper in till diskussion.

I det nordiska COP26-programmet ingår över 100 evenemang i den nordiska paviljongen i Glasgow och Nordic COP26 Hub i Helsingfors. Evenemangen är öppna för allmänheten och man kan delta i alla evenemang på distans.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn +358 50 348 1406
[email protected]

Nordiskt miljö- och klimatministermöte:
Bo Storrank
Specialsakkunnig
tfn +358 50 514 2283
[email protected]

Cirkulär ekonomi inom byggandet:
Matti Kuittinen
Specialsakkunnig
tfn +358 50 594 7990
[email protected]