Hoppa till innehåll
Media

Mötet i Kunming utgör en god grund för fortsatt arbete för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2021 11.52
Pressmeddelande

Den första fasen av partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald gav en god grund för fortsatta förhandlingar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Den viktigaste slutsatsen i mötet, som Kina stod värd för i Kunming och som delvis ordnades virtuellt, var de enhetliga tankarna om ambitionsnivån i de åtgärder som krävs. I Kunmingdeklarationen betonas det att man snabbt inom alla samhällssektorer måste vidta åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

”Naturen lägger grunden för vår existens. Ländernas gemensamma budskap var tydligt i mötet i Kunming: vi måste äntligen försätta förlusten av biologisk mångfald och skyddet av ekosystemen i kärnan av all vår ekonomiska verksamhet", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Förlusten av biologisk mångfald erkänns som en kris som hotar mänsklighetens existens

Förlusten av biologisk mångfald innebär att livsmiljöer och arter minskar och försvinner, vilket i värsta fall hotar många av de ekosystemtjänster som naturen producerar. I den andra fasen av FN:s konferens om biologisk mångfald i april-maj 2022 är avsikten att länderna ska komma överens om gemensamma målsättningar och åtgärder för att stoppa den globala förlusten av biologisk mångfald. I den första fasen efterlystes framför allt en gemensam linje till stöd för beredningen. Riktlinjer dras upp i Kunmingdeklarationen, som alla 196 länder som är med i FN:s konvention om biologisk mångfald och EU godkände på onsdagen. Förenta staterna är inte part i avtalet.

I Kunmingdeklarationen konstateras det att förlusten av biologisk mångfald utgör ett hot för mänsklighetens existens, välbefinnande, samhällen och kultur. I deklarationen ingår en förteckning med 17 punkter över principer som parterna förbinder sig till. Till principerna hör bland annat att integrera biologisk mångfald i alla samhällssektorer och stärka de resurser som tryggar naturen. Deklarationen grundar sig starkt på vetenskapliga bedömningar.

”Deklarationen är precis vad EU och Finland önskade sig. Den ger ett starkt mandat att främja en ambitiös global naturpolitik. Det globala skyddsmålet på 30 procent på land och till havs och restaureringsåtgärder fick mycket understöd i mötet. Förhandlingarna gällande dessa ärenden kommer att fortsätta i januari”, säger chefsförhandlare Marina von Weissenberg.

I deklarationen konstaterar länderna att det behövs mångsidiga åtgärder för att vända utvecklingen av den biologiska mångfalden. Till dessa åtgärder hör bland annat att skydda och restaurera biologisk mångfald, utöva hållbart nyttjande av naturresurser samt mark, vatten och hav, begränsa klimatförändringar, bekämpa invasiva främmande arter, avlägsna stöd som är skadliga för naturen och inrikta återhämtningen efter coronapandemin på lösningar som är hållbara med tanke på klimatet och naturen. 

"Det anses också vara viktigt att ursprungsfolken och lokalsamhällena är med och främjar bevarandet och hållbart nyttjande av naturen. Dessutom framhävs kvinnornas, flickornas och de ungas roll i detta arbete”, säger chefsförhandlare Marina von Weissenberg.

Förlusten av biologisk mångfald starkt kopplad till klimatförändringarna

Förlusten av biologisk mångfald har en stark koppling till klimatförändringarna. Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot biologisk mångfald och förlusten av mångfalden påskyndar klimatkrisen. På motsvarande sätt främjar tryggandet av den biologiska mångfalden stävjandet av och anpassningen till klimatförändringarna. Sambandet mellan förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna framhävdes också i Kunming.

Vid mötet presenterade bland annat EU, Frankrike, Japan och värdlandet Kina sina nya finansieringsförbindelser. Kina inrättar en egen fond för biologisk mångfald och Frankrike föreslog att 30 procent av inkomsterna från landets utsläppshandel ska användas för att främja biologisk mångfald. 

”Biologisk mångfald integreras nu i snabb takt i alla samhällssektorer. Även den privata sektorn har åtagit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och till exempel många internationella finansinstitut har tagit upp förlusten av biologisk mångfald på sin agenda ", säger von Weissenberg.

Förhandlingarna fortsätter i januari i Genève, där man ska bereda beslut inför partskonferensen i april-maj. I maj är avsikten att i Kunming slå fast konkreta och numeriska mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Ytterligare information

Antti Heikkinen
specialmedarbetare
tfn 050 348 1406
[email protected]

Marina von Weissenberg
miljöråd
tfn 050 307 0806
[email protected]