Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle, byggandets inverkan på klimatet och förberedelserna inför COP27-mötet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2022 15.24 | Publicerad på svenska 21.10.2022 kl. 15.28
Pressmeddelande

Fredagen den 21 oktober diskuterade ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle, byggandets inverkan på klimatet, nya förordningar om cirkulär ekonomi samt de viktigaste temana för klimatmötet COP27 i Egypten.

Ministerarbetsgruppen fick en översikt över situationen i fråga om olika sektorers färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle. Sammanlagt har 14 branscher berett färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle. Färdplanerna har gett information om vilka tekniska, affärsmässiga och samhälleliga förhållanden och förändringar som behövs för att uppnå klimatneutralitet.

Inom flera sektorer har arbetet med färdplanerna fortsatt genom olika utvecklingsprojekt som skapar underlag för en eventuell uppdatering av färdplanerna. Inom olika branscher har man bland annat infört klimatavtrycksräknare. Centrala sektorer har också varit engagerade i arbetet med koldioxidhandavtryck i samband med programmet för export och internationell tillväxt. För att kunna genomföra färdplanerna krävs en stabil investeringsmiljö.

Till följd av de snabba förändringarna i verksamhetsmiljön har vissa sektorer redan kompletterat och uppdaterat sina färdplaner. En del har också utvidgat området för granskning till att omfatta cirkulär ekonomi och biologisk mångfald. 

Större synlighet för klimatpåverkan av byggnadernas hela livscykel

Ministrarna hörde också en presentation av förslagen till förordningar om klimatdeklaration av byggnader och materialspecifikation för byggnader. Genom förordningarna främjas utvecklingen av koldioxidsnålt byggande.

Klimatdeklarationen synliggör byggnadens klimatpåverkan under hela dess livscykel. Materialspecifikationen främjar den cirkulära ekonomin inom byggandet. Förordningarna ska enligt miljöministeriets förslag endast gälla de byggnader för vilka det i dag behövs en energiutredning. Byggnader som är viktiga till exempel med tanke på jordbruket, industrin eller försvaret behöver inte heller i fortsättningen ha en klimatdeklaration eller en materialspecifikation.

Avsikten är att förordningarna utfärdas med stöd av bygglagen efter dess ikraftträdande. Regeringen lämnade propositionen till bygglag till riksdagen den 15 september 2022. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2024.

Utsläppsminskning, anpassning och finansiering som teman vid COP27-mötet

Ministerarbetsgruppen behandlade också Finlands förberedelser för klimatmötet i Egypten (COP27). Vid klimatmötet i fortsätter arbetet med att genomföra klimatavtalet från Paris. För att uppnå målet på 1,5 grader enligt Parisavtalet krävs nya åtaganden särskilt av de stora ekonomierna.

Utöver utsläppsminskningar hör anpassning till klimatförändringarna och klimatfinansiering till de centrala teman som ska behandlas vid FN:s klimatmöte. Ersättning för skador och förluster till följd av klimatförändringarna är en prioritet för ordförandelandet Egypten och gruppen av utvecklingsländer.

Finland anser att det är viktigt att genomförandet av Parisavtalet framskrider inom alla delområden och att besluten baserar sig på de nyaste vetenskapsrönen och särskilt på rapporterna från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]