Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade färdplanen för fossilfria transporter och programmet för cirkulär ekonomi

Miljöministeriet
21.10.2020 16.08 | Publicerad på svenska 21.10.2020 kl. 16.42
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik underrättades på onsdagen om läget i fråga om beredningen av färdplanen för fossilfria transporter, och ministerarbetsgruppen diskuterade även behövliga åtgärder. Ministerarbetsgruppen fick också en lägesrapport om beredningen av det strategiska programmet för cirkulär ekonomi.

I enlighet med regeringsprogrammet ska utsläppen från trafiken och transporterna halveras före 2030. I färdplanen för fossilfria transporter presenteras konkreta metoder för hur regeringsprogrammets mål ska uppnås, och det stakas ut en väg mot utsläppsfri trafik 2045. Ministrarna diskuterade konsekvensbedömningarna av olika åtgärder, social och regional rättvisa samt den fortsatta beredningen.

”Vi har nu ett gemensamt kunskapsunderlag om hur effektiva de olika åtgärderna är. Det är uppenbart att det behövs ett brett spektrum av åtgärder för att halvera utsläppen på ett rättvist sätt. Nästa fas i arbetet är att välja åtgärder”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Riktlinjerna i färdplanen kommer att diskuteras i ministerarbetsgruppen under de närmaste veckorna. Färdplanen ska färdigställas i början av 2021. Avsikten är att det ska fattas separata principbeslut om minskning av utsläppen från sjöfarten och trafiken på inre farvatten och om minskning av utsläppen från luftfarten.

Beredningen av programmet för cirkulär ekonomi på slutrakan

Ministerarbetsgruppen fick också en lägesrapport om beredningen av det strategiska programmet för cirkulär ekonomi. Programmet har som mål att ett koldioxidneutralt cirkulärt samhälle ska utgöra grunden för ekonomin senast 2035. Ett förslag till program ska stå klart i slutet av detta år. När förslaget är klart krävs det politiska riktlinjer bland annat i fråga om nyttjandet av naturresurser, möjligheterna att främja cirkulär ekonomi genom beskattning samt programmets koppling till den nationella handlingsplanen i anslutning till EU:s återhämtningspaket. 

Ur ekonomisk och miljömässig synvinkel är slöseriet med material ett problem. Endast 7 procent av materialflödena i Finland hålls i cirkulation. På EU-nivå cirkulerar i genomsnitt 12 procent av materialen. I programmet är siktet inställt på metoder som förbättrar resurseffektiviteten och ersätter materialförbrukning genom digitalisering, nya verksamhetsmodeller och tjänster.  

”Vi måste sätta upp ambitiösa och konkreta mål för cirkulär ekonomi. Som stöd i arbetet behövs olika styrmedel, till exempel beskattning”, säger ordföranden för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.
 

Mer information:

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 16 82
[email protected]