Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet har inlett en utvärdering av hur lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fungerar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2022 12.23
Pressmeddelande

Utvärderingen av hur lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fungerar blir klar före utgången av 2022. Därefter fattas beslut om fortsatta åtgärder, såsom en eventuell revidering av lagen.

De stora städerna och Kommunförbundet lade år 2020 fram ett förslag till revidering av lagen för miljöministeriet. Kommunerna har framfört ett behov av att se över särskilt bestämmelserna om arbeten som utförs på gator.  Miljöministeriet anser det vara nödvändigt att det görs en omfattande bedömning av hur lagen fungerar innan revideringen inleds.

Vid utvärderingen samlas information om hur bestämmelserna i lagen fungerar och om deras aktualitet i en föränderlig omvärld samt om tillämpningen av bestämmelserna i lagen och eventuella problem med tillämpningen. Syftet med utvärderingen av hur lagen fungerar är också att lägga fram förslag till revidering av lagen.

Intressegrupper hörs i stor utsträckning under arbetets gång genom intervjuer, enkäter och workshoppar. Arbetet inleds med öppna webbevenemang den 24 maj och den 2 juni 2022. Vid evenemangen berättar och diskuterar man om utvärderingsarbetet.

I styrgruppen för utvärderingen, som leds av miljöministeriet, finns representanter för centrala myndigheter samt företrädare för aktörer som är verksamma på gator och allmänna områden samt företrädare för olika trafikantgrupper.

I lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden föreskrivs det om underhåll och renhållning av gator och allmänna områden som upplåtits för allmänt bruk på detaljplaneområden. I lagen definieras bland annat uppgifterna inom underhåll och renhållning samt hur de fördelas mellan kommunen och fastighets- eller tomtägarna.

Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) trädde i kraft den 1 januari 1980. Det har gjorts flera enskilda ändringar i lagen, av vilka den senaste mer omfattande innehållsmässiga ändringen trädde i kraft 2005. Då fogades till lagen en skyldighet att göra en anmälan hos kommunen om arbeten som utförs på gator och allmänna områden.

Ytterligare information

Petteri Katajisto
Miljöråd
0295 250 120
[email protected]