Hoppa till innehåll
Media

Offentlig delgivning
Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo kulturcentrum

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 10.10
Nyhet

Ympäristöministeriö on 8.6.2022 hylännyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Espoon kulttuuriseura ry:n valitus koski Espoon kulttuuriaukion, kulttuurikeskuksen ja Marimekkotalon suojelua rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Ministeriö katsoo, ettei ELY-keskuksen päätös ole lainvastainen.

Miljöministeriet har den 8 juni 2022 förkastat det besvär som anförts över det beslut som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Esbo kultursällskap ry:s besvär gällde skyddet av Kulturplatsen, kulturcentret och Marimekkohuset med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Ministeriet anser att NTM-centralens beslut inte är lagstridigt.

Beslutet delges parterna genom offentlig delgivning, eftersom det finns över 30 mottagare. Beslutet jämte besvärsanvisningen är framlagda till påseende fram till den 15 juli 2022 vid miljöministeriet på adressen Alexandersgatan 7, 00100 Helsingfors. Mottagaren av delgivningen kan också särskilt begära att få beslutet för påseende från Miljöministeriets registratorskontor med diarienummer VN/10924/2020-YM-21. (tfn 029 525 0300, e-post: [email protected])

Den offentliga delgivningen har publicerats på miljöministeriets webbplats den 9 juni 2022. Beslutet kan överklagas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av detta meddelande.

NTM-centralen har fattat beslut om Esbo kulturcentrum den 18 mars 2020, Dnr UUDELY/7320/2016

Ytterligare information

Reko Korhonen
specialsakkunnig
tfn. 029 525 0018
[email protected]