Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar stöd till 15 projekt för klimatarbete inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2023 9.54
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat statsunderstöd på 1,2 miljoner euro till 15 projekt som utvecklar sätt för den byggda miljön att minska utsläpp och anpassa sig till klimatförändringen. Finansieringen har beviljats ur EU:s facilitet för återhämtning i projektansökan för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö.

Ansökningsomgången var miljöministeriets fjärde och sista och den avslutades i mars. Ministeriet har understött sammanlagt 57 olika projekt med cirka 4,3 miljoner euro. Projekten slutförs före utgången av 2024.

Projekt som beviljades understöd i miljöministeriets fjärde ansökningsomgång

Understödstagare, projektets namn, understödssumma och projektets sammanlagda budget

 • Action Energy Finance: Pilotprojekt för digitala lösningar vid ansökan om gröna låneanbud och bildandet av energisammanslutningar inom husbolagsfältet (fi. Digiratkaisun pilotointi vihreiden lainatarjousten haussa ja energiayhteisöjen muodostamisessa taloyhtiökentässä), 63 155 euro, 157 887 euro
 • ARKK Sarapää. Inga onödiga rivningar – övergripande tjänst för att underlätta återanvändning av tomma utrymmen (fi. Ei turhaa purkamista - kokonaisvaltainen palvelu tyhjien tilojen uudelleenkäytön helpottamiseksi), 48 000 euro, 120 000 euro
 • BY-Koulutus: Koldioxidsnåla och fungerande betonggolv – optimering av torkning under byggtiden (fi. Vähähiiliset ja toimivat betonilattiat - rakennusaikaisen kuivattamisen optimointi), 100 000 euro, 250 000 euro
 • Idea Structura: Utveckling av processen för bedömning av återanvändningen av byggnadsdelar (fi. Rakennusosien uudelleenkäytön arviointiprosessin kehitys), 89 230 euro, 223 075 euro
 • Jalotus ry: Kevytsavi 2.0 – Koldioxidsnålt kompositmaterial förankras (fi. Kevytsavi 2.0 – Vähähiilinen komposiittimateriaali jalkautuu), 49 438 euro, 122 670 euro
 • Jyväskylä stad: Kaavoitusprosessi 2.0 – Prognostisering, data och uppföljning som en hörnsten i klimatsmart stadsutveckling – information som verktyg och processer (fi. Kaavoitusprosessi 2.0 – Ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä – tiedosta työkaluiksi ja prosesseiksi), 74 307 euro, 185 768 euro
 • S:t Michels stad: MIKKI - S:t Michels stads hållbara cirkulära ekonomi, 143 200 euro, 358 000 euro
 • Rakennustieto Oy: Databas för materiabeskrivningsuppgifter och verktyg för att utarbeta materialbeskrivning (fi. Materiaaliselostetietojen tietokanta ja materiaaliselosteen laadintatyökalu), 94 549 e, 236 374 e
 • Rakentamisen Laatu RALA ry: Styrning mot koldioxidsnålhet genom kommunikation och informationspåverkan – Gemensamt projekt (fi. Vähähiilisyyteen ohjaaminen viestinnän ja tiedolla vaikuttamisen keinoin – Yhteishanke, 89 497 euro, 223 743 euro
 • Rudus Oy: Innovativ koldioxidsnål återvinningsbetong av stenmaterial (fi. Innovatiivinen vähähiilinen kierrätyskiviainesbetoni), 144 324 euro, 360 810 euro
 • Sato-Asunnot: Koldioxidsnålt byggande, rivningsmaterial bearbetas för att användas vid nybygge (fi. Vähähiilinen rakentaminen, purkumateriaalien valmistelu uudisrakentamisen käyttöön), 99 667 euro, 249 168 euro
 • SBB Finland: Optimering av belastningen för fastighetsportföljen på marknaden för förbrukningsflexiblitet (fi. Kiinteistöportfolion kuormien optimointi kulutusjoustomarkkinassa), 48 880 euro, 122 200 euro
 • Sitowise: Flervåningshusens byggnadsfysikaliska och energieffektiva funktionalitet i framtidens klimat (fi. Asuinkerrostalojen rakenteiden rakennusfysikaalinen ja energiatehokas toimivuus tulevaisuuden ilmastossa), 29 001 euro, 72 502 euro
 • Studio MPRA Arkkitehdit: Smart planeringsverktyg för att utnyttja byggnadsdelar från rivna byggnader (fi. Älykäs suunnittelutyökalu purettujen rakennusosien hyödyntämiseen), 9 780 euro, 24 450 euro
 • Valor Partners: Plattform för informationsspridning för smarta fastigheter och modeller för utnyttjande (fi. Älykiinteistöjen tiedonjakoalusta ja hyödyntämisen mallit), 126 700 euro, 316 750 euro

Just nu pågår nästan hundra projekt som främjar grön omställning inom den byggda miljön

De ansökningsomgångar som ordnades under våren var de sista av de åtta ansökningsomgångarna för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö. Genom fyra ansökningsomgångar finansierade Business Finland särskilt aktörer som eftersträvar internationell tillväxt. I miljöministeriets fyra ansökningsomgångar kunde också endast aktörer i Finland ansöka om understöd.

Sammanlagt pågår redan nu nästan hundra projekt inom ramarna för programmet. Gruppen kommer ännu att kompletteras av de projekt som beviljades finansiering i Business Finlands sista ansökningsomgång, som avslutades i april.

De pågående projekten täcker i allt väsentligt olika teman i den byggda miljön. Genom stöd från programmet utvecklas till exempel nya byggnadsmaterial, olika verktyg för att kalkylera utsläpp och olika databaser, lösningar för att spara energi, regionplanering och koldioxidsnål cirkulär ekonomi. Stödtagarna är företag, kommuner och organisationer.

”Jag är nöjd med programmets projektportfölj. Vi har en utmärkt täckning av innovativa projekt som både stora och små aktörer och många olika målgrupper säkert får glädje av. Jag hoppas att erfarenheterna och resultaten av projekten ska få en bred spridning både i Finland och internationellt”, säger programmets projektkoordinator Maija Stenvall från miljöministeriet.

Projekten diskuterades på olika evenemang och på webben under våren

Resultaten av de slutförda projekten presenteras på resultatseminarierna. Det första ordnas den 14 juni. Finansieringspanelen behandlar resultaten av de projekt som presenteras vid evenemanget och möjligheterna till fortsatt finansiering av projekten.

De pågående projekten presenteras vid ett evenemang som ordnas den 31 maj.

Mer information om projekten finns i lägesrummet på programmets webbplats, där de projektkort som producerats beskriver projektens teman, mål och aktörer. Lägesrummet kompletteras hela tiden.

Mer information

Miljöministeriets ansökningsomgångar:
Maija Stenvall
Projektsamordnare
tfn 0295 25 0354
[email protected]

Business Finlands ansökningsomgångar:
Virpi Mikkonen
Account Lead
Business Finland
tfn 050 5577 930
[email protected]

Programmets nätverk:
Teemu Lehtinen
Verkställande direktör
KIRAHub
tfn 040 456 6108
[email protected]

Genom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö görs under de närmaste åren en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland. Business Finland beviljar finansiering särskilt till projekt som främjar export, och miljöministeriet för nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Finansieringen av programmet kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility). Utöver finansiering erbjuder programmet för en koldioxidsnål byggd miljö en plattform för omfattande samarbete mellan olika aktörer och för att dela de bästa lärdomarna med andra.

​​​​​​​