Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utlysning
Miljöförvaltningens statsunderstöd 2022

Miljöministeriet 18.10.2021 11.04

Publicerad på svenska 18.10.2021 kl. 11.11

Miljöministeriet förklarar 2022 års statsunderstöd inom förvaltningsområdet lediga att sökas. Understöden är beroende av prövning. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för detta i statsbudgeten för 2022.

Ansökningstiden börjar den 18 oktober 2021. Ansökan, som riktas till miljöministeriet eller till de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), ska lämnas in senast den 30 november 2021. Ansökan ska i första hand lämnas in elektroniskt. Om ansökningstiden för ett understöd avviker från den normala ansökningstiden (till exempel i fråga om understöd som kan sökas året om), finns information om detta i den specifika anvisningen för understödet.

Verksamhet som kan få understöd

Statsunderstödet kan beviljas för de ändamål som anges nedan. Ansökan görs och understöd beviljas enligt följande:

Miljöministeriet beviljar understöd till

 • riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer,
 • riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen,
 • verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden,
 • förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden.

Närmare information finns på miljöministeriets webbplats:

Ansökningsblanketter finns i e-tjänsten på adressen:

Kontakt

Miljöministeriet
PB 35
00023 Statsrådet
[email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd för

 • vård av byggnadsarvet,
 • miljövård i skärgården,
 • utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden och
 • genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Enskilda närings-, trafik- och miljöcentraler beviljar dessutom centraliserat understöd för följande teman:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

 • för nationellt eller regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten

 • för åtgärder som främjar vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket och det samarbete som utgår från avrinningsområdena.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax

 • för minskning av utsläppen av skadliga ämnen i hanteringen av vatten i städerna och i vattendragen genom att minimera överströmning i avloppsnätet.

Närmare information finns på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats.

Mer information om understöd som beviljas för restaurering av vattendrag och för vattenhantering inom jord- och skogsbruket finns också på miljöministeriets webbplats. På sidan finns NTM-specifika kontaktuppgifter.

NTM-centralernas kontaktuppgifter

Kundservice för miljöfrågor, telefon 0295 020 901, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 156,  60101 Seinäjoki,
telefon 0295 027 500, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, PB 164, 50101 S:t Michel, telefon 0295 024 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, PB 29, 15141 Lahtis,
telefon 0295 025 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, PB 1041, 45101 Kouvola,
telefon 0295 029 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, PB 115, 87101 Kajana,
telefon 0295 023 500, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, PB 250, 40101 Jyväskylä,
telefon 0295 024 500, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, PB 8060, 96101 Rovaniemi,
telefon 0295 037 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors,
telefon 0295 036 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, PB 69, 80101 Joensuu, telefon 0295 026 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, PB 86, 90101 Uleåborg,
telefon 0295 038 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, PB 2000, 70101 Kuopio,
telefon 0295 026 500, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors,
telefon 0295 021 000, [email protected]

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo,
telefon 0295 022 500, [email protected]

Tillämpade rättsnormer

Miljöförvaltningens understöd är beroende av prövning. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001), som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa.

Dessutom:

 • I fråga om understöd för projekt som ska bidra till bättre vatten- och havsstatus enligt vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen tillämpas statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015, se ändringen 810/2021).
 • Vid understödjande av projekt som gäller hantering av vattnet i städerna och minskning av utsläpp av skadliga ämnen i vattendrag tillämpas statsrådets förordning om understöd 2020–2025 till projekt som gäller hantering av vattnet i städer och minskning av deras skadliga ämnen (669/2020) samt EU:s regler om statligt stöd i fråga om den ekonomiska verksamheten.
 • Särskilda bestämmelser om innehållet i skyddsplaner för grundvattenområden finns i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).
 • Vid beviljandet av understöd för vård av byggnadsarvet tillämpas utöver statsunderstödslagen även lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010).

Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen, med beaktande av de övriga författningar som nämns ovan. I prövningen av understöden beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål för samhälleligt genomslag som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten för 2022. När statsunderstödstagaren har fått stöd av en statlig myndighet till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde ska statsunderstödstagaren vid användningen av medlen iaktta statsunderstödslagen och lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Statsunderstöd kan beviljas som allmänt understöd eller specialunderstöd (för bland annat investerings-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt).

Helsingfors den 18 oktober 2021

Miljöministeriet