Hoppa till innehåll
Media

Lagarna om skyddsområden som inrättats före 1996 uppdateras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2022 14.37
Nyhet

Miljöministeriet fortsätter den till naturskyddslagets revidering tillhörande beredning med att granska fridlysningsbestämmelserna för naturskyddsområden som inrättats genom lag före år 1996. Ändringsförslagen för de efter 1996 inrättade nationalparkernas och med lag inrättade skyddsområdena var på remiss våren 2021. Denna andra del av revideringen av fridlysningsbestämmelser gäller 28 nationalparker, alla 19 naturreservat, cirka 130 myrskyddsområden samt nio övriganaturskyddsområden.

De skyddsområden som inrättats före 1996 har inrättats då naturskyddslagen från 1923 var giltig och då fridlysningsbestämmelserna för skyddsområdena utfärdades i separata förordningar. Genom ändringen överförs fridlysningsbestämmelserna från förordningarna till lagnivå på det sätt som grundlagen förutsätter, eftersom bestämmelser om grunderna för rättigheter och skyldigheter nu ska utfärdas genom lag.

Förordningarnas fridlysningsbestämmelser är delvis föråldrade och deras innehåll varierar mellan de olika skyddsområdena. Ändringen uppdaterar fridlysningsbestämmelserna så att de motsvarar den nya naturvårdslagen och förenhetligar bestämmelserna om olika nationalparker och naturreservat, dock med beaktande av de särskilda bestämmelser som gäller områdena.

De nationalparker och naturreservat som ingår i uppdateringen finns runt om i hela Finland. Myrskyddsområdena och de övriga naturskyddsområdena som inrättats genom lag finns i huvudsak i landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland. Inom samernas hembygdsområde finns antingen hela eller delar av Lemmenjoki och Urho Kekkonens nationalparker, Malla, Kevo och Sompio naturreservat samt 14 myrskyddsområden. Det finns sammanlagt cirka tjugo lagar som ska uppdateras.

De äldsta av de lagar som ska uppdateras är lagarna om inrättande av flera nationalparker och naturreservat från 1938, 1956, 1964 och 1981. Andra lagar som ska uppdateras är lagarna från 1982–1996 om inrättande av olika nationalparker, lagarna från 1981 och 1988 om inrättande av myrskyddsområden samt lagarna om inrättande av övriga naturskyddsområden från 1990-talet. De områden som inrättats efter 1996 ingår i samma helhet som den nya naturvårdslagen och de lagar som gäller dem uppdateras i samband med den nya naturvårdslagen.

Lagprojektet inleds våren 2022 som tjänsteuppdrag vid miljöministeriet. Arbetet inleds med hörande av intressegrupper. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition sänds på remiss sommaren 2022 och att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i november 2022. Målet är att lagändringarna träder i kraft samtidigt med den nya naturvårdslagen.

Mer information:

​​Leila Suvantola
Lagstiftningsråd
tfn 0295 250 433
[email protected]