Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas klimatarbete får ny fart med hjälp av understöd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2021 8.50
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat understöd till 14 regionala projekt som erbjuder kommunerna expertstöd för genomförandet av klimatåtgärder och ansökan om finansiering i samband med det. Drygt en miljon euro, det vill säga sammanlagt 1 050 000 euro, delas ut.

”Flaskhalsarna i det regionala klimatarbetet kan bäst utredas där man kommer nära både problemet och lösningen till det. Det är viktigt att påskynda kommunernas klimatarbete, eftersom kommunerna har tillgång till många metoder som är viktiga med tanke på stävjandet av klimatförändringarna, såsom planläggning, trafiklösningar och offentliga upphandlingar", säger Miia Berger, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Målet är att företrädarna för kommunerna ska förstå vilka slags klimatåtgärder som är de mest verkningsfulla och ekonomiskt mest lönsamma i just deras kommuner. Projekten på landskapsnivå förutsätts bedriva aktivt samarbete med varandra och duplicera god praxis för att undvika överlappande arbete. De projekt som beviljats understöd ska inledas tidigast den 1 januari 2022 och avslutas senast den 31 maj 2023, men i övrigt är tidpunkterna för projekten fria. Projekten ska pågå i minst 12 månader.

”I och med projektet ökar resurserna för klimatarbetet avsevärt. Med hjälp av finansieringen kan vi anställa en klimatexpert till hjälp för kommunerna i Södra Österbotten och på så sätt få fart på klimatarbetet i varje kommun. Kommunernas resurser för klimatarbete är ofta små, så understödet är ett betydande tillägg till den nuvarande situationen”, säger planeringschef Mari Pohjola från Södra Österbottens förbund.

Kommunikation anpassad till förhållandena i Lappland

”Lapplands förbund vill genom understödet erbjuda kommunerna och de ekonomiska regionerna bästa möjliga experthjälp för att främja klimatarbetet. Lappland har utarbetat en gemensam Green deal -färdplan för Lappland med inspiration av den europeiska gröna given. Målet med färdplanen är att uppnå klimatneutralitet före 2035. Lappland strävar också efter att bli ett Hinku-landskap. Med understödet vill man hjälpa så många kommuner som möjligt i Lappland att inleda Hinku-arbetet”, säger Hanna-Leena Pesonen, sakkunnig i hållbar utveckling vid Lapplands förbund.

Kommunerna i Lappland är ganska små, resurserna knappa och uppgifterna många. I  egenskap av ett arktiskt område är det viktigt för Lappland att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader.

”En faktor som fördröjer klimatarbetet i Lappland är den riksomfattande kommunikationen, som ur Lapplands synvinkel verkar utföras mest med tanke på städerna och södra Finland.  Med hjälp av understödet är det möjligt att utarbeta kommunikationsmaterial och genomföra kommunikation som gäller kommunerna, invånarna och företagen i Lappland och som bättre betjänar dem”, tillägger Pesonen.

Ytterligare information:

Miia Berger
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 029 525 0265
[email protected]

Programmet Kommunernas klimatlösningar 2018–2023

Projekt som beviljats understöd

 • Sydkarelens förbund: Klimatåtgärder och klimatkunnande i Södra Karelen. Projektets mål är att engagera kommunerna i Södra Karelen i klimatarbete och hjälpa kommunerna och/eller aktörsgrupperna att söka sig till projekt som effektiviserar klimatarbetet. För att finna de mest effektiva och genomförbara klimatåtgärderna görs sektorspecifika beräkningar av växthusgasutsläppen i kommunerna. Villmanstrand och Imatra medverkar i genomförandet av projektet. Mer information: Laura Blomqvist, [email protected]

 • Södra Österbottens förbund: Att påskynda klimatarbetet i Södra Österbottens kommuner. Inom projektet erbjuds experthjälp för att främja klimatarbetet i kommunerna i Södra Österbotten. Målet är att kommunerna i Södra Österbotten genom projektet ska vara mer aktiva i sitt klimatarbete, att de ska ha expertis gällande genomförandet av klimatarbete och en uppfattning om de klimatåtgärder som ska genomföras till näst samt information om tillgängliga finansieringsmöjligheter. Mer information: Mari Pohjola, [email protected]

 • Södra Savolax landskapsförbund: Stöd till klimatarbetet i kommunerna i Södra Savolax. En klimatsamordnare påskyndar klimatåtgärderna och kommunikationen om klimatet i kommunerna i Södra Savolax. Till klimatsamordnarens uppgifter hör också finansierings- och projektrådgivning samt allmän informationsförmedling och kommunikation.  Mer information: Sanna Poutamo, [email protected]

 • Hollola kommun: Ny fart på klimatarbetet i små kommuner. Målet med projektet är att intensifiera samarbetet mellan små kommuner i Päijänne-Tavastland och på detta sätt åstadkomma konkreta klimatgärningar och goda exempel. Hollola och Asikkala tar ansvaret för att inleda samarbete på landskapsnivå genom projektet. För projektet anställs en klimatsamordnare som bland annat samlar exempel på klimatåtgärder inom olika serviceområden, sprider information till kommunerna i området och ordnar workshoppar och preciserade utbildningar. Samordnaren arbetar i direkt samarbete med landskapsförbundets klimat- och energiexpert. Mer information: Annariina Keto, [email protected]

 • Tavastlands förbund/samkommun: Klimatarbetet i Tavastlands kommuner – HÄSPI. Målet med projektet är att hjälpa de mindre kommunerna i Tavastland att komma i gång med klimatarbetet och att tillsammans med projektet Ilmastovahti skapa och etablera ett nätverk av klimataktörer i kommunerna. Man bereder klimatarbetsprojekt som svarar mot kommunernas behov. Dessutom ordnas så kallade klimatriskpromenader för beslutsfattare och invånare i stadsregionerna för att åskådliggöra klimatförändringarnas konsekvenser för näromgivningen med tanke på anpassning. Mer information: Paula Mustonen, [email protected]

 • Mellersta Österbottens förbund: Klimatarbetet i Mellersta Österbotten. Projektet leds av landskapsförbundet och erbjuder kommunerna i Mellersta Österbotten det expertstöd som behövs för att finna centrala klimatåtgärder, utarbeta konkreta åtgärdsplaner och förmedla klimatdata. När man överväger åtgärder beaktar man både begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna. Projektet förbättrar kommunernas beredskap att ansöka om finansiering för klimatarbete genom att man samlar in lokala och regionala projektidéer på förhand. Mer information: Teppo Rekilä, [email protected]

 • Mellersta Finlands förbund: Stöd till klimatarbetet i kommunerna i Mellersta Finland. Målet med projektet är att öka kompetensen i Mellersta Finlands kommuner gällande klimatarbete och få dem att bedriva ett aktivt, systematiskt och konkret klimatarbete. För att konkretisera och synliggöra klimatarbetet genomförs också en informationskampanj. Kommunerna får hjälp med att identifiera externa finansieringsmöjligheter för klimatarbetet och med att ansöka om finansiering.  I tillägg till stävjandet av klimatförändringarna behandlas vid behov också teman för anpassning till dem. Mer information: Suvi Bayr, [email protected]

 • Kymmenedalens förbund: Att påskynda det regionala klimatarbetet i Kymmenedalen. Inom projektet söker man konkreta sätt för Kymmenedalens kommuner att minska utsläppen, och man ger sakkunnighjälp i form av konsulttjänster för att planera utsläppsminskningarna.  Målet är att varje kommun i Kymmenedalen ska ha en klar uppfattning om varifrån deras utsläpp härstammar och en plan över de bästa konkreta åtgärderna för att minska utsläppen, samt hjälp med att ansöka om finansiering för klimatarbete eller en klar uppfattning om för hurdana projekt och på vilka grunder de i framtiden kan ansöka om finansiering. Mer information: Kaisa Leino, [email protected]

 • Lapplands förbund: Vi gör klimatarbete tillsammans. Målet med projektet är att uppmuntra kommunerna i Lappland till klimatarbete och att hjälpa dem till en effektiv början genom att dela information och erfarenheter, bilda nätverk, stödja kommunikationen och erbjuda tilläggsresurser. I projektet samlar man behoven för (gemensamma) klimatprojekt som framkommit vid kartläggningarna, och mallar för dem. Inom ramen för projektet erbjuds kommunerna dessutom optimering av planeringen av energiflöden i byggnader med tanke på utsläppen och kostnaderna under byggnadens livscykel. Optimeringen erbjuds i form av ett pilotförsök och baserar sig på artificiell intelligens. Mer information: Hanna-Leena Pesonen, [email protected]

 • Österbottens förbund: Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner. Målet med projektet är att utreda klimatarbetets läge i kommunerna i Österbotten samt att kartlägga problemen och de mest effektiva åtgärderna. I projektet klargörs målen och aktiveras ågärderna för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna i Österbottens kommuner, samt aktiveras det regionala, nationella och internationella samarbetet. Mer information: Ann Holm, [email protected]

 • Norra Karelens landskapsförbund: Kontroll över utsläppen – effektiv övergång till koldioxidsnålhet. I projektet söker man tillsammans med kommunerna i Norra Karelen efter möjligheter att minska behovet av trafik, och utvecklar alternativ inom koldioxidsnål trafik. Samtidigt stöds kommunerna i att öka andelen förnybar energi i energiproduktionen och energianvändningen och i energieffektivitetsåtgärderna. Projektet ska öka kommunernas möjligheter att ansöka om finansiering för klimatarbete bland annat genom att erbjuda kommunerna hjälp med att ansöka om finansiering. I projektet gör man dessutom ett pilotförsök gällande nätverket av distansarbetsplatser, och utarbetar en plan för att bilda ett nätverk för distansarbete på landskapsnivå. Mer information: Sari Pitkänen, [email protected]

 • Satakunta förbund: Att stärka klimatarbetet i Satakunta. Projektets centrala mål är att främja det regionala klimatarbetet i Satakunta genom att beakta lokala särdrag och uppmuntra i synnerhet nya kommuner att delta i klimatarbetet genom att erbjuda aktuell information om klimatet och möjligheter att bilda nätverk. Utöver att kartlägga situationen skapar man också en verksamhetsmodell för hur Satakunta förbund i egenskap av aktör på landskapsnivå kan stödja kommunernas klimatarbete i fortsättningen. Inom projektet får kommunerna allmän rådgivning om klimatfinansiering: expertstöd, rådgivningstjänster samt olika informationsmöten. Mer information: Timo Vesiluoma, [email protected]

 • Nylands förbund: Modellen för bindande klimatarbete för kommunerna i Nyland – SILTA. Målet med projektet är att kommunerna i Nyland förbinder sig till klimatarbetet och det gemensamma målet, att alla centrala aktörer inom kommunen känner till och förstår klimatarbetet samt att bistå med att utarbeta åtgärdsprogram och med att bilda projekt och bygga upp uppföljningen. Projektets grundläggande idé är att bygga upp en modell för ett bindande klimatarbete. Målgrupperna är kommunernas förtroendevalda, det vill säga politiska beslutsfattare och ansvariga personer inom olika sektorer. Processfaserna är 1) åtgärder som är bindande för ledningen, 2) en handlingsmodell som är bindande för sektorerna, 3) stöd för uppföljning och 4) kliniker för klimatlösningar och projekt. Kommunerna får stöd med att ansöka om projektfinansiering till stöd för klimatarbetet. Mer information: Pia Tynys, [email protected]

 • Egentliga Finlands förbund/Valonia: Klimatsparring i kommunerna – fart på åtgärderna i Egentliga Finland. I projektet får Egentliga Finland kommunspecifikt expertstöd och man delar med sig av lärdomar genom ömsesidigt lärande, diskussionsmöten och gemensam planering. Stödet omfattar kartläggning av åtgärder, projektplanering samt sökning av finansieringsmöjligheter, information och exempel. I projektet stärks förståelsen hos kommunens ledning, de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna för att klimatåtgärderna är tvärgående inom kommunen. Utsläppsminskningsåtgärder stöds också inom olika sektorer. Genom att utveckla samarbetet kan man avhjälpa kommunernas resursbrister. Inom projektet inleds dessutom konkreta åtgärder för ökad energieffektivitet och förnybar energi. Mer information: Riikka Leskinen, [email protected]