Hyppää sisältöön
Media

Avustuksista lisää ruutia kuntien ilmastotyöhön

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2021 8.50
Tiedote

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 14 alueelliselle hankkeelle, joissa tarjotaan asiantuntijatukea kunnille ilmastotoimien toteuttamiseen ja siihen liittyvän rahoituksen hakemiseen. Rahaa jaetaan reilun miljoonan verran eli yhteensä 1 050 000 euroa.

”Alueellisen ilmastotyön pullonkauloja voi selvittää parhaiten siellä, missä ollaan lähellä sekä ongelmaa että sen ratkaisua. Kuntien ilmastotyötä on tärkeää vauhdittaa, sillä kunnilla on käytössään monia ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tärkeitä keinoja, kuten kaavoitus, liikenneratkaisut ja julkiset hankinnat”, muistuttaa erityisasiantuntija Miia Berger ympäristöministeriöstä.

Tavoitteena on, että kuntien edustajat ymmärtävät, minkälaiset ilmastotoimet ovat juuri heidän kunnassaan vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia. Maakunnallisten hankkeiden edellytetään tekevän aktiivista yhteistyötä keskenään ja monistavan hyviä käytäntöjä, jotta vältytään päällekkäiseltä työltä. Avustusta saaneet hankkeet käynnistyvät aikaisintaan 1.1.2022 ja päättyvät viimeistään 31.5.2023, mutta muutoin hankkeiden ajoittuminen on vapaa. Hankkeiden minimikesto on 12 kuukautta.

”Hankkeen myötä ilmastotyön resurssit kasvavat merkittävästi. Rahoituksen avulla voimme palkata ilmastoasiantuntijan Etelä-Pohjanmaan kuntien avuksi ja näin saada vauhtia ilmastotyöhön jokaisessa kunnassa. Kuntien resurssit ilmastotyöhön ovat usein pienet, joten avustus on merkittävä lisä nykytilanteeseen”, kertoo suunnittelupäällikkö Mari Pohjola Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Lapin olosuhteisiin räätälöityä viestintää

”Avustuksella Lapin liitto haluaa tarjota kunnille ja seutukunnille parasta mahdollista asiantuntija-apua ilmastotyön edistämiseen. Lappi on laatinut EU:n vihreän kehityksen ohjelman innoittamana yhteisen Lapin Green Deal -tiekartan, jossa keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Lappi myös tavoittelee HINKU-maakuntastatusta. Avustuksella halutaankin auttaa mahdollisimman moni kunta Lapista Hinku-työn alkuun”, sanoo kestävän kehityksen asiantuntija Hanna-Leena Pesonen Lapin liitosta.

Lapin kunnat ovat melko pieniä, voimavarat niukat ja tehtäviä paljon. Arktisena alueena Lapille on tärkeää pysäyttää lämpeneminen enintään kahteen asteeseen.

”Yksi Lapin ilmastotyötä hidastava asia on valtakunnallinen viestintä, joka näyttää Lapista katsottuna siltä, että sitä tehdään kaupunkien ja eteläisen Suomen näkökulmasta.  Avustuksen turvin on mahdollista tehdä Lapin kuntia, asukkaita ja yrityksiä koskettavaa ja niitä paremmin palvelevaa viestintämateriaalia ja viestintää”, Pesonen lisää.

Lisätietoja:

Miia Berger
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
p. 029 525 0265
[email protected]

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018–2023

Avustusta saaneet hankkeet

 • Etelä-Karjalan liitto: Ilmastotekoja ja -osaamista Etelä-Karjalaan. Hankkeen tavoitteina on sitouttaa Etelä-Karjalan kunnat ilmastotyöhön, auttaa kuntia ja/tai toimijaryhmittymiä hakemaan ilmastotyötä tehostavia hankkeita. Tehokkaimpien ja toteuttamiskelpoisimpien ilmastotoimenpiteiden löytämiseksi kunnille tehdään toimialakohtaiset kasvihuonekaasupäästölaskelmat. Lappeenranta ja Imatra toimivat hankkeen osatoteuttajina. Lisätietoja: Laura Blomqvist, [email protected]

 • Etelä-Pohjanmaan liitto: Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön vauhdittaminen. Hankkeessa tarjotaan asiantuntija-apua Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön edistämiseen. Tavoitteena on, että hankkeen myötä Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat entistä aktiivisempia omassa ilmastotyössään, niillä on ilmastotyön toteuttamiseen liittyvää asiantuntemusta ja käsitys seuraavista toteutettavista ilmastotoimista, sekä tietoa käytössä olevista rahoitusmahdollisuuksista. Lisätietoja: Mari Pohjola, [email protected]

 • Etelä-Savon maakuntaliitto: Ilmastotyön tukeminen Etelä-Savon kunnissa. Ilmastokoordinaattori vauhdittaa ilmastotoimia ja ilmastoviestintää Etelä-Savon kunnissa. Ilmastokoordinaattorin tehtäviin kuuluu myös rahoitus- ja hankeneuvonta sekä yleinen tiedonvälitys ja viestintä. Lisätietoja: Sanna Poutamo, [email protected]

 • Hollolan kunta: Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin. Hankkeen tavoitteena on tiivistää Päijät-Hämeen pienten kuntien yhteistyötä ja saada näin toteutukseen konkreettisia ilmastotekoja ja hyviä esimerkkejä. Hollola ja Asikkala ottavat tällä hankkeella vetovastuun maakunnallisen yhteistyön käynnistämisestä. Hankkeelle palkataan ilmastokoordinaattori, joka mm. kerää esimerkkejä ilmastotoimista eri palvelualueilla, vie tietoa alueen kuntiin ja järjestää työpajoja ja täsmennettyjä koulutustilaisuuksia. Koordinaattori työskentelee suorassa yhteistyössä maakuntaliiton ilmasto- ja energia-asiantuntijan kanssa. Lisätietoja: Annariina Keto, [email protected]

 • Hämeen maakuntaliitto/kuntayhtymä: Hämeen kuntien ilmastotyön spurtti HÄSPI. Hankkeen tavoitteena on avustaa Hämeen pienemmät kunnat hyvään vauhtiin omassa ilmastotyössään ja luoda ja vakiinnuttaa yhdessä Ilmastovahtihankkeen kanssa kuntien ilmastotekijöiden verkosto. Valmistellaan kuntien tarpeisiin vastaavia ilmastotyön hankkeita. Lisäksi järjestetään kaupunkiseuduittain päättäjille ja asukkaille Ilmastoriskikävelyt, joissa havainnollistetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia lähiympäristöön sopeutumisen näkökulmasta. Lisätietoja: Paula Mustonen, [email protected]

 • Keski-Pohjanmaan liitto: Keski-Pohjanmaan ilmastotyö. Maakuntaliiton vetämä hanke tarjoaa Keski-Pohjanmaan kunnille tarvittavaa asiantuntijatukea keskeisten ilmastotoimien löytämisessä, konkreettisten toimenpidesuunnitelmien laadinnassa ja ilmastotiedon välittämisessä. Toimenpiteitä mietittäessä otetaan huomioon sekä ilmastonmuutoksen hillintä että siihen sopeutuminen. Hanke parantaa kuntien valmiutta hakea rahoitusta ilmastotyöhön keräämällä ennakkoon paikallisia ja alueellisia hankeideoita. Lisätietoja: Teppo Rekilä, [email protected]

 • Keski-Suomen liitto: Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Keski-Suomen kuntien ilmastotyön osaamista ja aktivoida kuntia systemaattiseen, konkreettiseen ilmastotyöhön. Ilmastotyön konkretisointia ja näkyväksi tekemistä varten toteutetaan myös viestintäkampanja. Kuntia autetaan tunnistamaan ulkopuolisia ilmastotyön rahoitusmahdollisuuksia sekä hakemaan rahoitusta. Tarpeen mukaan käsitellään ilmastonmuutoksen hillinnän ohessa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemoja. Lisätietoja: Suvi Bayr, [email protected]

 • Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson alueellisen ilmastotyön vauhdittaminen. Hankkeessa etsitään konkreettisia päästövähennyskeinoja, joita Kymenlaakson kunnat voivat tehdä, sekä annetaan konsulttipalveluna asiantuntija-apua päästövähennysten suunnitteluun. Tavoitteena on, että jokaisella Kymenlaakson kunnalla olisi selkeä käsitys siitä, mistä niiden päästöt muodostuvat, suunnitelma niille parhaista, konkreettisista päästövähennystoimenpiteistä ja apua rahoituksen hakemiseen ilmastotyöhön tai selkeät nuotit siitä, millaisiin hankkeisiin ja millä perusteilla ne voivat tulevaisuudessa hakea rahoitusta. Lisätietoja: Kaisa Leino, [email protected]

 • Lapin liitto: Tehemmä Yhessä ilmastotyötä. Hankeen tavoitteena on kannustaa Lapin kuntia ilmastotyöhön ja auttaa kuntia tehokkaaseen alkuun ilmastotyössä tiedon ja kokemusten jakamisen, verkostoitumisen, viestinnällisen tuen sekä lisäresurssien tarjoamisen kautta. Hankkeessa kootaan kartoituksissa esiin nousseita tarpeita vastaava ”tarjotin” ja pohjamallit (yhteisille) ilmastohankkeille. Lisäksi hankkeessa tarjotaan pilottina kunnille tekoälyyn pohjautuvaa rakennusten energiavirtojen suunnittelun optimointia elinkaaristen päästöjen ja kustannusten näkökulmasta. Lisätietoja: Hanna-Leena Pesonen, [email protected]

 • Pohjanmaan liitto: Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa – Effektiva klimatåtgärder i Österbottens kommuner. Hankkeen tavoitteena on selvittää Pohjanmaan kuntien ilmastotyön tilanne sekä kartoittaa ongelmakohdat ja vaikuttavimmat toimenpiteet. Hankeessa kirkastetaan Pohjanmaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä tavoitteita, sekä aktivoidaan kuntien hillintä- ja sopeutumistoimenpiteitä sekä alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lisätietoja: Ann Holm, [email protected]

 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Päästöt kuriin - tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä. Hankkeessa etsitään yhdessä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa mahdollisuuksia vähentää liikkumisen tarvetta ja kehitetään vähähiilisen liikkumisen vaihtoehtoja. Samalla tuetaan kuntia uusiutuvan energian lisäämiseen energiantuotannossa ja -käytössä ja energiatehokkuustoimissa. Hankkeessa lisätään kuntien mahdollisuuksia hakea rahoitusta omaan ilmastotyöhönsä mm. avustamalla kuntia hakemusten teossa. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan etätyöpisteiden verkostoa ja laaditaan suunnitelma maakunnallisen etätyöverkoston muodostamiseksi. Lisätietoja: Sari Pitkänen, [email protected]

 • Satakuntaliitto: Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää Satakunnan alueellista ilmastotyötä huomioimalla paikalliset erityispiirteet ja kannustamalla etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua. Tilannekartoituksen lisäksi luodaan toimintamalli, miten Satakuntaliitto voi maakunnallisena toimijana jatkossa tukea kuntien ilmastotyötä. Hankkeessa toteutetaan yleinen ilmastorahoitusta koskeva neuvonta kunnille: asiantuntijatuki, neuvontapalvelu sekä erilaiset infotilaisuudet. Lisätietoja: Timo Vesiluoma, [email protected]

 • Uudenmaan liitto: Sitouttavan ILmastoTyön mAlli Uudenmaan kunnille – SILTA. Hankkeen tavoitteena on sitouttaa Uudenmaan kuntia ilmastotyöhön ja yhteiseen tavoitteeseen, tuoda ilmastotyötä tunnetuksi ja ymmärretyksi kaikille keskeisille tahoille kunnassa sekä avustaa laatimaan toimenpideohjelmia, auttaa hankkeistamisessa ja seurannan rakentamisessa. Hankkeen perusideana on rakentaa sitouttavan ilmastotyön malli. Kohderyhminä ovat kuntien luottamushenkilöt eli poliittiset päättäjät sekä eri toimialojen vastuuhenkilöt. Prosessin vaiheina ovat 1) johtoa sitouttavat toimet, 2) toimialoja sitouttava toimintamalli, 3) seurannan tuki ja 4) ilmastoratkaisija- ja hankeklinikat. Kuntia autetaan hakemaan hankerahoitusta ilmastotyön tueksi. Lisätietoja: Pia Tynys, [email protected]

 • Varsinais-Suomen liitto/Valonia: Kuntien ilmastosparraus ‒ vauhtia toimiin Varsinais-Suomessa. Hankkeessa tarjotaan Varsinais-Suomen alueella kuntakohtaista asiantuntijatukea ja jaetaan oppeja vertaisoppimisen, keskustelutilaisuuksien ja yhteissuunnittelun kautta. Tuki sisältää toimenpiteiden kartoitusta, hankesuunnittelua sekä rahoitusmahdollisuuksien, tiedon ja esimerkkien hakua. Hankkeessa vahvistetaan kuntien johdon, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ymmärrystä ilmastotoimien poikkileikkaavuudesta kunnan sisällä sekä tuetaan eri toimialojen päästövähennystoimia. Yhteistyötä kehittämällä paikataan kuntien resurssivajetta. Lisäksi hankkeessa käynnistetään konkreettisia energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian toimenpiteitä. Lisätietoja: Riikka Leskinen, [email protected]