Hoppa till innehåll
Media

Kommuner och organisationer bevilljas över 3,8 miljoner euro för naturvårdsarbete

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2023 14.00
Pressmeddelande
Salo stads Waltti-verkstad sköter ett vårdbiotopobjekt som hör till Kommun-Helmi. Foto: Viivi Myllylä

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljade kommuner och organisationer 3,8 miljoner euro i stöd för vård och iståndsättning av hotade arters livsmiljöer. Understödet är avsett för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdprojekt samt för inventerings- och planeringsarbeten som stöd för projekten. Understödet är en del av Helmi-programmet.

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Inom Kommun- och Organisation-Helmi beviljades sammanlagt 46 projekt understöd. Projekten gäller myrar, fågelvatten, våtmarker, småvatten och strandmiljöer samt skogliga livsmiljöer. Projekten finansierar åtgärderna med egna medel till ett belopp av cirka 678 000 euro.
Utlysningen som inleddes förra hösten väckte återigen stort intresse bland kommuner, organisationer, föreningar och vattenandelslag. Sammanlagt 62 ansökningar lämnades in och understöd söktes för nästan 5,6 miljoner euro i sin helhet.

"I Helmi-programmet tar vi på ett mycket konkret sätt tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland, nämligen att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Kommuners och organisationers projekt är en viktig del av genomförandet av Helmi-programmet. Dessutom erbjuder projekten många en möjlighet att delta i förbättrandet av naturens tillstånd", säger Maaret Väänänen, programchef för Helmi-programmet.

Projekt från Hangö till Kittilä och från Vasa till Tohmajärvi

Projekt inom Kommun- och Organisation-Helmi genomförs i hela Finland. Ett fokusområde är Hangö udd i sydligaste Finland. I ett samprojekt som leds av Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund iståndsätts och vårdas nio olika områden med hjälp av understöd. Med maskiner och människokraft försöker man förhindra igenväxningen av öppna sandstränder och solexponerade miljöer, som är livsmiljöer för flera hotade insekt- och växtarter. Samtidigt sköter man många hotade vårdbiotoper, såsom torrängar och ängar, genom slåtter och röjningsarbete.

Understöd beviljades också till exempel för iståndsättning av det internationellt värdefulla fågelvattnet i Sääperi i Norra Karelen. Vattendraget som redan varit föremål för flera iståndsättningsåtgärder förbättras ytterligare genom att man anlägger en våtmark på cirka tre hektar och ökar områdena med öppet vatten i de igenvuxna svämängarna. Iståndsättningen stöder den biologiska mångfalden i hela Värtsilä dal och ökar livsmiljöerna för de häckande fågelarter som är på tillbakagång i sjön och för tusentals flyttfåglar som använder den som rastplats.

Understöd till kommuner och organisationer som en del av Helmi-programmet

Helmi-programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program. Målet med programmet är att stärka den biologiska mångfalden i Finlands natur och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurera torvmarker, iståndsätta och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt naturen i mindre vattendrag och stränder. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Ytterligare information:

Niina Vähätalo
överinspektör
NTM-centralen i Nyland
tfn 0295 021 286
[email protected]

Tommi Hautala
överinspektör
NTM-centralen i Nyland
tfn 0295 021 374
[email protected]

Maaret Väänänen
programchef
miljöministeriet
tfn 0295 250 370
[email protected]