Hoppa till innehåll
Media

Kampanjen Min naturgåva inspirerar till att skydda den finländska naturen

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2021 14.00
Pressmeddelande

I dag den 18 juni inleds kampanjen Min naturgåva, som uppmuntrar till att skydda den finländska naturen. De hektar som under kampanjen skyddats av privatpersoner och företag räknas samman, och staten skyddar ett motsvarande antal hektar på sin egen mark. I kampanjen inkluderas alla objekt som privata aktörer skänkt för skyddsändamål sedan ingången av 2019.

"Den finländska naturen är en verklig gåva till oss alla och det ligger på vårt ansvar att trygga dess mångfald. Ett sätt är att skydda de vackra och kära naturobjekten så att även kommande generationer får njuta av dem", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

"Naturgåvor gavs senast för att fira Finlands hundraårsjubileum. I regeringen var vi eniga om att kampanjen förtjänade en fortsättning", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Kampanjen Min naturgåva är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för genomförandet av kampanjen. Kampanjen är en fortsättning på den kampanj som ordnades för att fira Finlands hundraårsjubileum. Den genomfördes då under namnet Min naturgåva till hundraåringen. År 2017 inrättades genom kampanjen totalt 170 skyddsområden, som uppgår till sammanlagt 3 064 hektar. Kampanjen överträffade alltså sitt mål med råge, eftersom siktet var ställt på 1 800 hektar.

Privata aktörer kan delta i kampanjen

Kampanjen omfattar hela landet, med undantag för Åland. Man kan delta i kampanjen genom att ta kontakt på adressen ym.fi/luontolahja. NTM-centralerna inrättar permanenta privata naturskyddsområden på de erbjudna områdena. 

De statsägda områden som kan skyddas uppgår till sammanlagt högst 5 000 hektar. I kampanjen inkluderas alla objekt som privata aktörer skänkt för skyddsändamål sedan ingången av 2019. Kampanjen pågår till och med utgången av år 2022. De områden som ska skyddas av staten väljs i slutet av kampanjen ut av Forststyrelsen bland de områden som den förvaltar.

Även kommuner och församlingar kan ge sin egen naturgåva, men de områden som de skänkt räknas inte med i det antal hektar som skänkts av privata markägare och som staten fördubblar av statsägd mark. Staten utser inga motpartsområden för de donerade vattenområdena.

Alla objekt som är speciellt natursköna eller som har stor mångfald lämpar sig för kampanjen

För kampanjen kan man föreslå alla objekt som uppfyller förutsättningarna för inrättande av ett naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Alla natursköna eller på annat sätt representativa objekt är alltså välkomna. En allmän förutsättning för att ett naturskyddsområde ska kunna inrättas är att:

  • det i området lever eller finns en art eller biotop som är hotad eller som är eller håller på att bli sällsynt, eller ett motsvarande ekosystem
  • det i området finns föröknings- och rastplatser för individer av djurarter som avses i bilaga IV (a) till habitatdirektivet
  • det i området finns en egenartad eller sällsynt naturformation
  • området är speciellt naturskönt
  • det i området finns en kulturbiotop som håller på att bli sällsynt
  • detta är nödvändigt för att en gynnsam skyddsnivå för en naturtyp eller en art ska kunna bibehållas eller uppnås
  • området i övrigt är så representativt, typiskt eller värdefullt att det är skäl att skydda det för att bevara naturens mångfald eller skönhet.

Mer information

Specialsakkunnig Jani Seppälä, miljöministeriet, tfn 0295 250 205, [email protected]

Minister Mikkonens specialmedarbetare Antti Heikkinen, miljöministeriet, tfn 050 348 1406, antti.h[email protected]

Forstråd Marja Kokkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 444, [email protected]

Minister Leppäs specialmedarbetare Annukka Kimmo, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 478 0226, [email protected]

Jari Leppä Krista Mikkonen