Kampanjen Min naturgåva

Genom kampanjen Min naturgåva uppmuntrades finländarna att inrätta naturskyddsområden. Staten fördubblade de skyddade områdenas areal genom att inrätta naturskyddsområden på lika mycket statlig mark. Kampanjen pågick från juni 2019 till utgången av 2022.

​​​​​​De hektar som under kampanjen Min naturgåva skyddats av privatpersoner och företag räknas samman, och staten skyddar ett motsvarande antal hektar på sin egen mark. Skyddsbeslut som fattas under kampanjens gång skyddar alltså dubbelt så mycket finsk natur.

Kampanjen Min naturgåva var en del av regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet svarade för genomförandet av kampanjen.​​​​​​​

Alla objekt som är speciellt natursköna eller som har stor mångfald lämpade sig för kampanjen

Kampanjen uppmuntrade finländarna till att skydda sina egna kära naturobjekt. Skyddet förutsätter bara att 10 § i naturvårdslagen uppfylls. Alla natursköna objekt var alltså välkomna. 

En allmän förutsättning för att ett naturskyddsområde ska kunna inrättas är att

  1. det i området lever eller finns en art eller biotop som är hotad eller som är eller håller på att bli sällsynt, eller ett motsvarande ekosystem
  2. det i området finns föröknings- och rastplatser för individer av djurarter som avses i bilaga IV (a) till habitatdirektivet
  3. det i området finns en egenartad eller sällsynt naturformation
  4. området är speciellt naturskönt
  5. det i området finns en kulturbiotop som håller på att bli sällsynt
  6. detta är nödvändigt för att en gynnsam skyddsnivå för en naturtyp eller en art ska kunna bibehållas eller uppnås, eller
  7. området i övrigt är så representativt, typiskt eller värdefullt att det anses behövligt att skydda det för att bevara den biologiska mångfalden eller naturens skönhet.

NTM-centralerna inrättade permanenta privata naturskyddsområden på de områden som erbjuds.

Mer information

Esa Pynnönen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250386   E-postadress: