Kampanjen Min naturgåva inspirerar till att skydda den finländska naturen

Nu om någonsin lönar det sig att skydda de egna kära naturobjekten! De hektar som under kampanjen Min naturgåva skyddats av privatpersoner och företag räknas samman, och staten skyddar ett motsvarande antal hektar på sin egen mark. Skyddsbeslut som fattas under kampanjens gång skyddar alltså dubbelt så mycket finsk natur.

Man kan föreslå alla objekt som uppfyller förutsättningarna för inrättande av ett naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen kan alltså omfatta alla natursköna eller på annat sätt representativa objekt. De statsägda områden som kan skyddas uppgår till sammanlagt högst 5 000 hektar.  

Kampanjen Min naturgåva är en del av regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för genomförandet av kampanjen.

Alla objekt som är speciellt natursköna eller som har stor mångfald lämpar sig för kampanjen

Kampanjen uppmuntrar finländarna till att skydda sina egna kära naturobjekt. Skyddet förutsätter bara att 10 § i naturvårdslagen uppfylls. Alla natursköna objekt är alltså välkomna. 

En allmän förutsättning för att ett naturskyddsområde ska kunna inrättas är att

  1. det i området lever eller finns en art eller biotop som är hotad eller som är eller håller på att bli sällsynt, eller ett motsvarande ekosystem
  2. det i området finns föröknings- och rastplatser för individer av djurarter som avses i bilaga IV (a) till habitatdirektivet
  3. det i området finns en egenartad eller sällsynt naturformation
  4. området är speciellt naturskönt
  5. det i området finns en kulturbiotop som håller på att bli sällsynt
  6. detta är nödvändigt för att en gynnsam skyddsnivå för en naturtyp eller en art ska kunna bibehållas eller uppnås, eller
  7. området i övrigt är så representativt, typiskt eller värdefullt att det anses behövligt att skydda det för att bevara den biologiska mångfalden eller naturens skönhet.

Hur kan jag delta?

NTM-centralerna inrättar permanenta privata naturskyddsområden på de områden som erbjuds. Kampanjen gäller alla privata markägare, så företag kan alltså också delta. Kampanjen omfattar hela landet, med undantag för Åland. 

Ta kontakt med blanketten nedan så blir du kontaktad av en sakkunnig vid NTM-centralen.

Föreslå ett objekt

Ta kontakt med blanketten så blir du kontaktad av en sakkunnig vid NTM-centralen.

Mer information

Jani Seppälä, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250205  


Esa Pynnönen, överinspektör 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250386