Hoppa till innehåll
Media

Investeringar i cirkulär ekonomi för näringsämnen inleds med finansiering från miljöministeriet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2023 9.14
Pressmeddelande
Euroopan unionin rahoittama

Miljöministeriet finansierar 14 nya projekt som främjar återvinning av näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse, utveckling av marknaden för återvunna näringsämnen och energihushållning vid hanteringen av avloppsvatten. Finansieringen uppgår till sammanlagt 5,4 miljoner euro. De projekt som beviljas finansiering genom programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen är ett steg mot en hållbar cirkulär ekonomi för näringsämnen i Finland.

Med finansieringen inleds investeringar som har som mål att förädla näringsämnen i avloppsvatten till säkra slutprodukter. Bolaget Gasum skapar i sitt projekt en tillvaratagandeprocess som gör det möjligt att årligen förädla hundratals ton kväve i avloppsvatten till ammoniaklösning. Avsikten är att processen ska tillämpas på biogasanläggningen i Riihimäki. Investeringen motsvarar uppskattningsvis 3 procent av den finländska marknaden för industriellt framställd ammoniaklösning. Bolaget Lakeuden Etappi kommer att införa på sin biogasanläggning ett ytterligare steg i processen för rejektvattenbehandling. Detta ska bidra till återvinningen av fosfor och organiska ämnen så att de kan användas för markförbättringsämnen. Bolaget Humuspehtoori genomför ett projekt som ska demonstrera hur man genom ny tillvaratagandeteknik kan producera kemiskt gödselmedel av flytande kväve som återvunnits från spillvatten i samband med kompostering.

Samarbetsprojekt syftar till att skapa en marknad för återvinning av näringsämnen. Bolaget Jätekukko och yrkeshögskolan Savonia genomför ett gemensamt projekt där de utvecklar tillvaratagandet av näringsämnen i vatten vid en avfallshanteringsanläggning och skapar en symbios mellan lokala aktörer när det gäller återvinning av näringsämnen och vatten. Föreningen Suomen Biokierto ja Biokaasu förnyar kvalitetssystemet Laatulannoite i enlighet med kraven i den nya lagstiftningen och försöker utvidga kvalitetssystemets omfattning. Bolaget Nordic Biogas utreder i sitt projekt nya alternativ för återvinning av näringsämnen från biogasanläggningen i sydvästra Lappland.

Forsknings- och utvecklingsprojekt syftar till att utveckla produktionen av högkvalitativa produkter av avloppsslam. Yrkeshögskolan LAB genomför ett projekt i syfte att utreda möjligheterna att på ett kostnadseffektivt sätt tillverka produkter av högre förädlingsgrad med hjälp av näringsämnen, organiska ämnen och mineraler i avloppsslam. Bolaget Suomen Ekolannoite undersöker hur effektiv den metod för slambehandling som det utvecklat är när det gäller att avlägsna skadliga ämnen. Bolaget Fiskarsin Kiertotalous utvecklar återvinningen av kväve i modulkomposterare. Bolaget Envor Pori undersöker produktifiering av rötrester och deras säkerhet.

Energieffektiviteten och självförsörjningsgraden vid behandlingen av avloppsvatten stärks i tre investeringsprojekt. Tavastkyro kommun inför ett värmeåtervinningssystem som utnyttjar värme från spillvatten för att ersätta eluppvärmningen vid reningsverk. I Kouvola och Kankaanpää förbättras avloppsreningsverkens energieffektivitet genom effektivare luftning.

Andelen stödfinansiering utgör 40–80 procent av kostnaderna i de projekt som inleds. Fyra projekt finansieras med medel ur EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) och de övriga projekten med nationell finansiering ur försörjningsberedskapspaketet för jordbruket.

Finansiering kan sökas tills vidare

Programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen stöder investeringar i återvinning av näringsämnen och utvecklingsprojekt med ett exceptionellt stort belopp – programmet erbjuder understöd till ett belopp av sammanlagt 50 miljoner euro för 2022–2025. Ansökningstiden är fortlöpande. 

Ytterligare information:

Riikka Malila, programchef, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 160,

Petri Nissinen, specialsakkunnig, miljöministeriet, [email protected], tfn 0295 250 419