Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

I klimat- och energistrategin ska möjligheterna till ekonomisk förnyelse lyftas fram och utmaningarna identifieras proaktivt

Arbets- och näringsministerietMiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
17.6.2021 15.20 | Publicerad på svenska 18.6.2021 kl. 11.57
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade klimat- och energistrategin på torsdagen. I diskussionen lyftes i synnerhet fram att perspektivet förskjutits från kostnaderna för utsläppsminskningen till de möjligheter som en effektiv klimatpolitik medför samt förutsägbarheten i fråga om åtgärdernas effekter.

Finland har som mål att bli klimatneutralt före 2035. Vid sitt möte på torsdagen diskuterade rundabordsforumet för klimatpolitik energi- och klimatstrategin, som listar upp de åtgärder genom vilka målet kan nås. Diskussionen kring strategin inleddes med anföranden av näringsminister Mika Lintilä och industrirådet Petteri Kuuva från arbets- och näringsministeriet. Som grund för diskussionen låg dessutom de preliminära resultaten av HIISI-utredningsprojektet kring klimat- och energipolitiska åtgärder och konsekvenserna av dem med sikte på ett klimatneutralt Finland 2035.

För att utsläppen från industrin och energiproduktionen ska kunna minskas krävs mångsidiga åtgärder. För företagen och de olika sektorerna är det särskilt viktigt med en förutsägbar verksamhetsmiljö. Därför bör Finlands politik vara koherent med EU:s politik och utsläppsminskningsmålen bör vara ambitiösa och konsekventa, konstaterade rundabordsforumet. Vid diskussionen lyftes till exempel fram politik som sporrar till industriinvesteringar, satsningar på forskning och utveckling, beredskap för föränderliga kompetensbehov, smidigare tillståndsprocesser och värnande om den biologiska mångfalden.

Fokus på skapandet av en ny ekonomi och på exportpotentialen

Vid mötet betonades att en effektiv klimatpolitik skapar en betydande mängd nya möjligheter för ekonomin. I stället för att fokusera på kostnaderna för klimatpolitiken bör man tydligare se och också lyfta fram de möjligheter som en utsläppssnål framtid medför.

”Under detta årtionde kommer utsläppen från energiproduktionen att minska drastiskt. Samma utveckling kommer att ske inom industrin – nu byggs Finlands nya industriella välfärd upp. I diskussionen bör man alltså i stället för marginalkostnaderna för utsläppsminskningen fokusera på hurdan ny ekonomi detta leder till”, säger Jukka Leskelä, verkställande direktör för Energiindustrin.

Vid mötet understödde man idén om att strategin också ska beakta klimatåtgärdernas koldioxidhandavtryck och att exportpotentialen också ska vara ett av urvalskriterierna för nya politiska åtgärder.

Kompetensförändringen ska stödjas, förebyggande åtgärder är viktiga

Vid mötet ansågs det viktigt att man i klimat- och energistrategin på ett heltäckande sätt identifierar framtida utmaningar och utnyttjar styrmedel på ett proaktivt sätt. Med tanke på rättvisan betonades det att de centrala intressentgrupperna borde få delta i beredningen av politiken och att det är viktigt att i synnerhet beakta sårbara grupper. Arbetstagarna måste få stöd för förändringen. Framförhållning behövs också med tanke på kontrollen över helheten och de olika sektorerna. Som exempel lyftes utöver torvsektorn också skogssektorn fram – hur ser man till exempel till att virke inte styrs till förbränning och att den biologiska mångfalden inte försämras.

Vid mötet påminde man dock om att en rättvis klimatpolitik inte innebär att klimatåtgärderna bör vara kompromisser i fråga om sociala och ekonomiska åtgärder. Tvärtom, klimatåtgärderna ska föras framåt på ett verkningsfullt sätt och de sociala och ekonomiska konsekvenserna ska kompenseras enligt behov. En alltför långsam och ineffektiv klimatpolitik är den mest orättvisa klimatpolitiken, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som var ordförande för mötet.

Mer information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
[email protected]

Petteri Kuuva
Industriråd, arbets- och näringsministeriet, (beredningen av klimat- och energistrategin)
tfn 0295 064 819
[email protected]

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Krista Mikkonen Mika Lintilä