Hoppa till innehåll
Media

Frivillig utsläppskompensation ökar i popularitet – spelregler för dem som använder utsläppskompensation

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2022 8.02
Pressmeddelande
Puunlatvoja taivasta vasten kuvattuna.

Det har blivit allt vanligare för företag att fastställa klimatpåståenden under de senaste åren. De utnyttjar också klimatpåståendena, till exempel klimatneutralitet, när de marknadsför produkter vars utsläpp har kompenserats. Genomförandet av god praxis för utsläppskompensation beror till stor del på dem som använder sig av tjänster för frivillig kompensation.

Det har inte funnits några fullt etablerade definitioner och kriterier för organisationers klimatneutralitet och frivillig utsläppskompensation tidigare. I ett projekt som finansieras av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet fastställs spelregler för aktörer som använder och producerar tjänster för frivillig kompensation.

"Vi behöver rättvisa spelregler för frivillig utsläppskompensation, så att konsumenterna får korrekt information om hurdan företagens och produkternas klimatpåverkan i verkligheten är. Det ligger också i företagens intresse att det finns tydliga och transparenta riktlinjer för kommunikationen", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

I två års tid har man undersökt och utvecklat nya hållbara klimatlösningar inom helheten Fånga kolet som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet.

”Bland de över 100 projekten som vi finansierar finns också projekt inom vilka det produceras ny information och verktyg för att utveckla den inhemska frivilliga utsläppskompensationen. Naturresursinstitutet har till exempel nyligen publicerat tjänsten hiilikompensaatioinfo.fi. Som en del av klimatplanen för markanvändningssektorn utvecklar man dessutom också den frivilliga koldioxidmarknaden. Det gläder mig att vårt gemensamma projekt som nu inleds kompletterar denna helhet", säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Med frivillig utsläppskompensation avses att ett företag, ett offentligt samfund eller en konsument uppväger de klimatolägenheter som föranleds av dess utsläpp. Detta görs genom att minska eller binda en mängd växthusgasutsläpp som motsvarar den mängd som ska kompenseras. I Finland har man under de senaste åren startat flera företag som erbjuder utsläppskompensationstjänster. Det kan vara svårt för företag och konsumenter som använder sig av utsläppskompensation att bedöma kvaliteten och tillförlitligheten hos de kompensationstjänster som erbjuds.

Spelregler för användare av utsläppskompensationstjänster

De spelregler som nu ska skapas hjälper till exempel företagen att fastställa sina egna klimatpåståenden och hur de till exempel ska uppnå klimatneutralitet genom att använda sig av utsläppskompensationstjänster.

Inom projektet fastställs:

  • definitioner för olika klimatbegrepp, till exempel klimatneutralitet och nettonollutsläpp, samt anvisningar om vad som krävs för att uppnå dem
  • vilka närmare kriterier organisationerna ska uppfylla för att uppfylla de fastställda påståendena vid bedömningen av kompensationsenheter.

Den huvudsakliga målgruppen för spelreglerna är organisationer som ger klimatpåståenden och som använder frivillig utsläppskompensation. Dessutom görs noggranna anvisningar för konsumenterna om vad de bör beakta då de köper produkter som marknadsförs med hjälp av klimatpåståenden. Projektet genomförs av Gaia Consulting Oy i samarbete med flera andra företag.

Regleringen av utsläppskompensationerna utvecklas också internationellt. EU bereder till exempel lagstiftning om certifikat för hållbara kretslopp för kol under hösten. Syftet med anvisningarna är att ta hänsyn till utvecklingen av den internationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen.

Vad händer härnäst?

Under projektets gång ordnas ett samråd med intressegrupperna. Spelreglerna för frivillig utsläppskompensation blir färdiga i januari 2023.

Mer information:

Ville Laasonen
Specialsakkunnig
0295 250 250
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 414 1682
[email protected]

Lasse Kontiola
Jord- och skogsbruksministerna specialmedarbetare
0295 162 144
[email protected]

Lotta Heikkonen
Ledande sakkunnig
0295 162 074 
[email protected] 
 

Antti Kurvinen Maria Ohisalo