Hoppa till innehåll
Media

Fridlysningsbestämmelserna om nationalparker, naturreservat och vissa naturskyddsområden som grundats med stöd av 1923 års lag om naturskydd revideras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2022 10.12
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om ändring av bestämmelserna om naturreservat, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd. Avsikten är att fridlysningsbestämmelserna uppdateras och tas in på lagnivå. Utlåtanden kan lämnas till och med den 23 augusti 2022.

Avsikten är att de fridlysningsbestämmelser som ska uppdateras införs i lagen på det sätt som grundlagen förutsätter. För närvarande har fridlysningsbestämmelserna antagits på förordningsnivå. Fridlysningsbestämmelserna uppdateras också så att de motsvarar bestämmelserna i naturvårdslagen, som håller på att revideras.

I regeringens proposition med förslag till ny naturvårdslag, som för närvarande behandlas av riksdagen, föreslås en uppdatering av fridlysningsbestämmelserna för de 13 nationalparker som inrättats med stöd av den gällande naturvårdslagen. Avsikten är att fridlysningsbestämmelserna uppdateras så att de motsvarar den nya lagen. Miljöministeriet har förberett en proposition med förslag till uppdatering av fridlysningsbestämmelserna om naturreservat, nationalparker och andra statliga skyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd. Lagförslaget gäller 28 nationalparker, 19 naturreservat och 12 andra statliga naturskyddsområden. 

De flesta nationalparker, naturreservat och andra naturskyddsområden har områdesspecifika undantag som bland annat gäller samernas rättigheter som urfolk, lokalbefolkningens rättigheter samt Försvarsmaktens verksamhet. Avsikten är att uppdatera och foga dessa bestämmelser till lagstiftningen. Förutsättningarna för att bevara och utveckla samekulturen inom samernas hembygdsområde ska dessutom tryggas genom fridlysningsbestämmelserna. Inga ändringar av de nuvarande naturskyddsområdena och inga väsentliga ändringar i de gällande fridlysningsbestämmelserna föreslås i propositionen.

Avsikten är att riksdagen behandlar lagförslaget under vårsessionen 2023 och att de nya fridlysningsbestämmelserna träder i kraft samtidigt med den nya naturvårdslagen i juni 2023.

Mer information:

Leila Suvantola
lagstiftningsråd
tfn 0295 250433
[email protected]

Ilona Latsa (från och med 1.8) 
specialsakkunnig 
tfn 0295 250388
[email protected]

Roosa Kellokoski (fram till 7.7.)
sakkunnig
tfn 0295 250260
[email protected]