Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Förslag till ändringar i avfallslagens registerlagstiftning på remiss

Miljöministeriet
19.10.2021 9.13
Pressmeddelande

Miljöministeriet har sänt ett lagutkast om ändring av avfallslagen på remiss. Ändringar föreslås i registerlagstiftningen för avfallsbranschen och i förutsättningarna för godkännande av yrkesmässig transport och förmedling av avfall. Utlåtanden kan lämnas fram till den 29 november 2021.

Det lagförslag som sändes på remiss innehåller ändringar vars fortsatta beredning lösgjordes från de ändringar i avfallslagen som gjordes i anslutning till genomförandet av EU:s avfallslagstiftningspaket.

Enligt propositionen ska avfallstransportörer och avfallsmäklare som är etablerade utanför Finland och vars verksamhet sträcker sig till Finland ansöka om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret. Förutsättningarna för godkännande ändras så att de säkerheter som krävs av transportörer och mäklare slopas, och i stället ska transportörerna ha gemenskapstillstånd. Verksamhetsutövare vars verksamhet inte kräver gemenskapstillstånd ska vara tillförlitliga. Tillförlitligheten bedöms utifrån de fullgöranderapporter som Enheten för utredning av grå ekonomi utarbetar. Syftet med ändringen är att säkerställa att kravnivån är så enhetlig som möjlig för alla aktörer.

I propositionen föreslås det att det införs två nya informationstjänster som förbättrar den information som finns tillgänglig om verksamhetsutövare som är införda i avfallsbranschens register. I informationstjänsten för avfallshanteringsregistret kan man kontrollera vilka avfallstransportörer och avfallsmäklare som finns antecknade i registret. I informationstjänsten för producentregistret kan man kontrollera vilka producenter som har godkänts för anteckning i producentregistret och uppgifter om producentsammanslutningar och deras medlemsföretag.

Man föreslår också att ett nytt register över transportdokument för avfallstransporter tas i bruk. Registret kompletterar genomförandet av EU:s avfallsdirektiv och förbättrar tillsynen och uppföljningen av transporter av avfall som omfattas av skyldigheten att lämna transportdokument samt kunskapsunderlaget om sådant avfall. Skyldigheten att lämna transportdokument omfattar bland annat farligt avfall, bygg- och rivningsavfall och slam.

Till avfallslagen föreslås dessutom kompletteringar som förtydligar de personregisteransvarigas ansvar och förbättrar skyddet av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

Ytterligare information

Sirkku Jaakkola
Regeringssekreterare
tfn 0295 250 007
[email protected]