Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

YM030:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksellä tehtäisiin jätelain 1. vaiheesta (HE 40/2021 vp) siirretyt jäterekistereitä koskevat muutokset (muutokset jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytyksiin sekä uuden siirtoasiakirjarekisterin perustaminen).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM030:00/2021

Asianumerot VN/20464/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 17.8.2021 – 31.3.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (jäterekisterit)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 15.12.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  13.4.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 68/2022

Esityksellä tehtäisiin jätelain ensivaiheesta siirretyt jäterekistereitä koskevat muutokset (muutokset jätehuoltorekisteriin sekä uuden siirtoasiakirjarekisterin perustaminen).

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sirkku Jaakkola, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 007
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Säädöshankkeen tavoitteena on varmistaa mahdollisimman yhdenmukainen vaatimustaso kotimaisille ja ulkomaisille jätteen kuljettajille ja välittäjille. Ulkomaisten kuljettajien ja välittäjien hyväksyminen keskitettäisiin yhdelle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, mikä tehostaisi asioiden käsittelyä ja varmistaisi yhtenäisen soveltamiskäytännön.

Tietopalveluilla parannetaan julkista tiedonsaantia jätealan rekistereihin merkityistä toiminnanharjoittajista.

Siirtoasiakirjoja koskeva rekisteri täydentää EU:n jätedirektiivin täytäntöönpanoa ja parantaa siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvien jätteiden (mm. vaaralliset jätteet ja POP-jätteet) kuljetusten valvontaa ja seurantaa sekä tietopohjaa kyseisistä jätteistä.

Tiivistelmä

Esityksellä tehtäisiin jätelain 1. vaiheesta (HE 40/2021 vp) siirretyt jäterekistereitä koskevat muutokset (muutokset jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytyksiin sekä uuden siirtoasiakirjarekisterin perustaminen).

Lähtökohdat

Laki jätelain muuttamisesta (714/2021) hyväksyttiin 23.6.2021. Kyseisen lain valmistelun aikana hallituksen esityksestä (HE 40/2021 vp) siirrettiin jätealan rekistereitä koskeva sääntely erilliseen hallituksen esitykseen, joka toteutetaan tässä säädöshankkeessa.

Esityksessä muutettaisiin jätteen ammattimaisen kuljetus- tai välitystoiminnan hyväksymisen edellytyksiä. Velvollisuus hakea hyväksymistä jätehuoltorekisteriin kohdistettaisiin suomalaisten toiminnanharjoittajien lisäksi ulkomaisiin jätteen kuljettajiin ja välittäjiin, joiden toiminta ulottuu Suomeen. Hyväksymisen edellytyksiä muutettaisiin myös siten, että kuljettajilta ja välittäjiltä vaadituista vakuuksista luovuttaisiin ja niiden sijaan toiminnanharjoittajalta edellytettäisiin joko yhteisön liikennelupaa, taikka kansainvälistä CEMT-kuljetuslupaa tai kahdenvälistä kuljetuslupaa, jos kyse on ETA-alueen ulkopuolelle sijoittautuneesta jätteen kuljettajasta. Hakijan, jolla ei ole liikennelupaa, tulisi olla luotettava ja luotettavuus arvioitaisiin Harmaan talouden selvitysyksikön tekemän velvoitteidenhoitoselvityksen perusteella.

Lisäksi perustetaan kaksi uutta julkista tietopalvelua, joissa julkaistaisiin tiedot jätehuoltorekisteriin hyväksytyistä jätteen kuljetttajista ja välittäjistä sekä tuottajarekisteriin hyväksytyistä tuottajista, tuottajayhteisöistä ja niiden jäsenistä. Nämä muutostarpeet liittyvät kansallisiin jätelainsäädännön kehittämistarpeisiin. Taustalla on myös ympäristövaliokunnan kirjaus jätelain muuttamisesta annetussa mietinnössä (YmVM 3/2021 vp).

Lisäksi säädettäisiin uudesta siirtoasiakirjarekisteristä, jolla täydennetään EU:n jätesäädösten täytäntöönpanoa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.