Hoppa till innehåll
Media

FN:s klimatkonferens i Glasgow inleds under veckoslutet – målet är att sporra länderna till snabbare utsläppsminskningar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 8.47
Pressmeddelande

Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder i Glasgow i Storbritannien den 31 oktober till den 12 november. Konferensen är den första sedan Parisavtalets avtalsperiod inleddes 2020. Konferensens centrala mål är att sporra länderna till större utsläppsminskningar.

Tillkännagivanden om strängare åtaganden för utsläppsminskningar önskas särskilt av statsscheferna, som sammanträder i World Leaders Summit i Glasgow den 1–2 november. Republikens president Sauli Niinistö representerar Finland vid mötet. Under konferensens andra vecka leds Finlands delegation av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ländernas åtaganden är ännu inte tillräckliga för att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader

Länderna förutsätts uppdatera sina mål för utsläppsminskningar före konferensen i Glasgow. Bland annat EU och USA har redan meddelat om strängare mål. EU har förbundit sig att minska sina utsläpp med minst 55 procent från 1990 års nivå fram till 2030 och USA har förbundit sig att minska sina utsläpp med minst 50 procent från 2005 års nivå fram till 2030.

Konferensen bygger på rapporten från den mellanstatliga klimatpanelen IPCC som publicerades i augusti. Enligt rapporten kommer den globala medeltemperaturen att överskrida 1,5 grader redan under detta årtionde. Sekretariatet för FN:s klimatkonvention publicerade en syntesrapport om ländernas utsläppsminskningsåtaganden i september. Enligt rapporten kommer utsläppen att öka med 16 procent fram till 2030, medan man enligt IPCC borde minska utsläppen med 45 procent för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Med de nuvarande åtgärderna stiger temperaturen på jorden med ca 2,7 grader.

"Genomförandet av Parisavtalet måste få ny fart. Vi har alla förbundit oss till att sträva efter att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader, men det syns inte ännu tillräckligt i de praktiska åtgärderna. Det krävs striktare löften om utsläppsminskningar i synnerhet av de stora ekonomierna. Förhoppningsvis hör vi sådana vid G20-mötet under veckoslutet. Alla måste ta sitt ansvar”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Förhandlingar om detaljerna i verkställandet av Parisavtalet

Förhandlingarna i Glasgow gäller inte ländernas utsläppsminskningsåtaganden, utan verktygen för genomförandet av Parisavtalet. Målet är att nå samförstånd om till exempel detaljerna gällande rapportering som krävs av länderna (den så kallade transparensramen), tidtabellen enligt vilken länderna ska skärpa sina åtaganden och reglerna för användningen av internationella marknadsmekanismer. I reglerna för användningen av marknadsmekanismer är det fråga om hur länderna kan utnyttja de klimatåtgärder som de finansierar i partnerländerna för att nå de egna utsläppsmålen som de har åtagit sig inom ramarna för Parisavtalet.

”För EU och Finland är det viktigt att de utsläppsminskningar som uppnås med hjälp av mekanismerna är verkliga och att samma utsläppsminskningar inte räknas till godo i flera länder”, säger Finlands chefsförhandlare Marjo Nummelin.

Under mötet söker man också lösningar för ländernas anpassning till klimatförändringar och i synnerhet för finansieringen av klimatåtgärder i utvecklingsländer. Utvecklingsländerna förband sig i samband med Parisavtalet till en årlig klimatfinansiering på minst 100 miljarder US-dollar fram till 2025, men genomförandet av finansieringen ser nu ut att vara utmanande. Dessutom behöver utvecklingsländerna en framtidsutsikt för finansiering också efter år 2025. Särskilt ökad anpassningsfinansiering är en central prioritet för utvecklingsländerna.

”Även om det förberedande mötet i Italien i september förlöpte i god anda, har förhandlingarna framskridit mycket långsamt efter klimatkonferensen i Madrid. Åsikterna är i många avseenden fortfarande mycket olika, och vi har ännu ingen bastext att utgå ifrån. Hårda förhandlingar i Glasgow är alltså att vänta”, konstaterar Nummelin.

Ordförandelandet Storbritannien vill sätta få fart på länderna utanför förhandlingssalarna med hjälp av kampanjer

Ordförandelandet Storbritannien har fört en kampanj med fem stora teman före konferensen i Glasgow. Temana är finansiering, anpassning till klimatförändringar och resiliens, energi, trafik och naturbaserade lösningar.

Finland deltar i flera kampanjer och initiativ i anslutning till dem, bland annat i Adaptation Action Coalition, som stärker anpassningen till klimatförändringar och vars mål är att stödja länderna i praktiska anpassningsåtgärder, samt i Adaptation Finance Champion's Group, som vill förbättra kvaliteten av och tillgången till anpassningsfinansiering och öka dess belopp, i synnerhet för de minst utvecklade länderna. Båda initiativen stöder också förhandlingsprocessernas framskridande. Dessutom deltar Finland bland annat i koalitionen som strävar efter att frångå användningen av stenkol som energikälla samt i koalitionen som främjar skyddet av hav. 

Coronatidens första stora fysiska FN-möte

Konferensen i Glasgow är det första stora FN-mötet som ordnas fysiskt under coronatiden. Coronaviruspandemin verkar inte ha minskat antalet deltagare, utan sammanlagt cirka 28 000 människor förväntas samlas i staden på grund av partsmötet och sidoevenemangen.

Finansministrarnas klimatkoalition sammanträder också onsdagen den 3 november i samband med klimatkonferensen i Glasgow. Ministrarna ska bland annat diskutera hur klimatfrågor ska integreras i det finanspolitiska beslutsfattandet. Finland representeras av finansminister Annika Saarikko, som är koalitionens ordförande tillsammans med Indonesiens finansminister.

Hälsosäkerheten har beaktats i antalet deltagare vid varje möte, i planeringen och städningen av mötesrum samt i mötenas tidtabeller. Mötesdeltagarna förväntas ta ett coronasnabbtest dagligen och dessutom delta i ett PCR-test i början av konferensen och vid behov även senare. Deltagarna ska använda munskydd och ha säkerhetsavstånd till andra mötesdeltagare då de rör sig på mötesplatsen.

Följ klimatmötet i Glasgow och Finlands delegations arbete på Twitter under hashtaggen #ilmastoCOP26. 

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Minister Mikkonens specialmedarbetare
miljöministeriet
tfn 050 414 1682
[email protected]
(i Glasgow 8.11–13.11)

Marjo Nummelin
Chefsförhandlare i klimatfrågor
miljöministeriet
tfn 0295 250 227
[email protected]
(i Glasgow 31.10–13.11)

Outi Honkatukia
Chef för klimatenheten
miljöministeriet
tfn 050 341 1758
[email protected]
(i Glasgow 29.10–13.11)

Riikka Lamminmäki
Kommunikationschef
miljöministeriet
tfn 050 5762604
[email protected]
(intervjuförfrågningar till minister Mikkonen och förhandlarna under klimatmötet, i Glasgow 8.11–13.11)