Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finlands rapport om genomförandet av Århuskonventionen för utlåtanden

Miljöministeriet
13.11.2020 11.51
Nyhet

Miljöministeriet har skickat sin sjätte rapport om genomförandet av Århuskonventionen på utlåtanderunda. Århuskonventionens målsättning är att stärka allmänhetens medbestämmanderätt i miljöärenden samt nuvarande och kommande generationers rätt att leva i en miljö som är gynnsam för deras hälsa och välmående.

Rapporten behandlar bl.a. förändringar som genomförts under senaste år i miljöregleringen och i den allmänna förvaltningsregleringen, och som påverkar allmänhetens Århus-rättigheter. Den förnyade lagen om miljökonsekvensbedömning (MKB) som trädde i kraft år 2017 utökade allmänhetens tillgång till information och möjligheterna att delta.

Arbetet med att utveckla miljöskyddslagen och tillhörande reglering har fortsatt bl.a. vad gäller utökade tillstånds- och registreringsförfaranden samt främjande av elektroniska tillståndsförfaranden. I september 2020 trädde en ny lag i kraft som möjliggör att vissa tillståndsförfaranden kan inledas och hanteras elektroniskt på samma gång och på samma ställe. Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden och därav följande ändringar i miljölagstiftningens besvärstillståndsregler trädde i kraft 1.1.2020.

Finland rapporterar om genomförandet av Århuskonventionen vart fjärde år. Rapporterna publiceras på konventionens webbsida och konventionens sekretariat sammanställer en syntes av rapporterna, som presenteras vid avtalsparternas sjunde möte i oktober 2021.

Skriftliga kommentarer till rapporten kan skickas senast 31.12 till adressen [email protected].

Mer information:

Charlotta von Troil
[email protected]
050 4484 953