Hoppa till innehåll
Media

De nordiska länderna vill delta i EU-kommissionens nya europeiska Bauhaus med gemensamma satsningar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2021 16.52
Pressmeddelande

De nordiska ministrarna med ansvarar för byggande och bostäder sammanträdde i Borgå i dag den 22 november för att diskutera de nordiska ländernas gemensamma mål och åtgärder för att minska utsläppen från byggande. Ministrarna diskuterade möjligheten att föreslå för kommissionen att de nordiska länderna deltar i det nya europeiska Bauhausinitiativet genom gemensamma åtgärder.

Ministrarna beslutade att tillsätta en styrgrupp för att utveckla och samordna Nordic Action -åtgärden i syfte att genomföra det nya europeiska Bauhausinitiativet i de nordiska länderna. Syftet med de nordiska ländernas gemensamma projekt är att skapa en utvecklingsplattform för arkitektur och kultur som stöder ett klimatneutralt välfärdssamhälle. Åtgärderna baserar sig på deklarationen om koldioxidsnålt byggande och cirkulär ekonomi, som de nordiska ministrarna med ansvar för byggande gav i Reykjavik 2019.

”Förutom vetenskap och teknik kan också kreativitet, kultur och formgivning bidra till att lösa de stora utmaningarna i vår tid, såsom klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Det är precis vad det nya europeiska Bauhaus är, och i de nordiska länderna besitter vi mycket sådant kunnande som är till nytta för hela Europa”, sade miljö- och klimatminister Emma Kari, som ledde talet under mötet.

Syftet med det nya europeiska Bauhausinitiativet, som kommissionen inledde i början av året, är att finna bättre sätt att bo och leva genom gemensam utveckling och planering. Hållbar utveckling av den byggda miljön, människornas delaktighet och livsmiljöernas skönhet utgör hörnstenarna i projektet.

Ministerrådets ordförandeland Finland har samordnat det nordiska perspektivet i initiativet. Vid webbevenemangen som miljöministeriet har ordnat tillsammans med sina partner har man samlat in idéer och önskemål från bland annat arkitekter, planerare, konstnärer, studerande, forskare och formgivare från Norden och utanför. En nordisk rapport, som sammanställdes utifrån responsen, presenterades för kommissionen i juni 2021.

Samarbete gällande bedömning av byggandets klimatkonsekvenser och den cirkulära ekonomin

Företrädarna för de nordiska länderna diskuterade också om att stärka samarbetet gällande bedömning av byggnaders klimatkonsekvenser och den cirkulära ekonomin inom byggbranschen samt digitala möjligheter i arbetet med att harmonisera byggbestämmelserna.

Nordiska ministerrådets vision från 2019 om ett allt mer integrerat Norden har påskyndat det nordiska samarbetet inom byggande under de senaste åren. Våren 2020 inrättade länderna en gemensam styrgrupp för att samordna harmoniseringen av byggbestämmelserna. Man har också fastställt att de nordiska länderna bör hålla samman, i synnerhet i samband med revideringen av EU:s byggproduktförordning.

”Det kändes mycket givande att träffa nordiska ministrar och ämbetsverkschefer genast i början av min ministerperiod. De nordiska länderna har ambition och kompetens för att sporra det koldioxidsnåla byggandet och den cirkulära ekonomin. Genom samarbete säkerställer vi att åtgärderna som vidtas är samstämmiga och skapar konkurrensfördelar för nordiska företag”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Ytterligare information:

Erkki Perälä
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 465 8388
[email protected]

Kirsi Martinkauppi
regeringsråd
tfn 0295 250 177
[email protected]

Matti Kuittinen
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 268
[email protected]