Hoppa till innehåll
Media

Hållbarhet, natur, jämställdhet – Nordens byggklossar för det nya europeiska Bauhaus-initiativet har sammanställts

miljöministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2021 11.03
Nyhet

Nästan tvåtusen personer deltog i att skapa ett nordiskt perspektiv på Europeiska kommissionens nya europeiska Bauhaus-initiativ. Enligt deltagarna utgör de nordiska värdena, såsom hållbarhet, naturnärhet, jämställdhet och delaktighet, grunden för ett gott boende och byggande. Slutrapporten om resultaten av det nordiska samarbetet har publicerats och skickats till kommissionen.

”De nordiska länderna vill föregå med gott exempel på hur man bygger upp ett klimatneutralt välfärdssamhälle. Därför är det mycket fint att vi fick så många nordiska synpunkter och idéer. Vi vidarebefordrar dessa hälsningar till Europeiska kommissionens Bauhaus-team för att utvecklas vidare”, säger Matti Kuittinen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Sammanställandet av det nordiska perspektivet samordnades av Finland, som i år är ordförande för Nordiska ministerrådet. I de fem sammankomster som ordnades i början av året deltog ett stort antal arkitekter, designer, konstnärer, studerande, forskare, formgivare och aktörer inom den offentliga förvaltningen. Teman som lyftes fram var bland annat klimatförändringen, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald, träbyggande, digitalisering, barn och unga, lärande, jämställdhet och välfärd.

”Livsmiljöns kvalitet upplevs som viktig. När deltagarna i det första mötet fick framföra önskemål om innehållet i följande möte ville de tala om estetik. En miljö av hög kvalitet är förutom ekologisk och fungerande också behaglig och trivsam”, säger Petra Havu, kulturråd vid undervisnings- och kulturministeriet.

Plock ur de nordiska perspektiven

Vid diskussionerna lyfte man särskilt fram jämställdhet som utgångspunkt för den nordiska formgivningen. Konst, formgivning och arkitektur har haft en viktig roll när man skapat och utvecklat det nordiska välfärdssamhället. Vid mötena betonades att det ska vara så här även i fortsättningen.

Hållbart byggande lyftes fram starkt, och deltagarna betonade att det är bättre att reparera och modifiera byggnader än att riva dem. Övergången till en cirkulär ekonomi fick starkt understöd, i synnerhet i fråga om byggnadsmaterial. Träarkitekturen och naturbaserade lösningar ansågs vara en viktig del av det klimatneutrala byggandet.

Naturen och förhållandet till naturen upplevdes vara en viktig del av människornas liv och miljö. Naturen upplevdes vara en viktig del av den byggda miljön för både människan och andra levande varelser. Naturen ansågs vara en källa till hälsa och välfärd som var och en bör ha rätt till och tillgång till. Naturen identifierades också som en källa till innovation inom hållbart byggande.

Diskussion fördes också kring den globala uppvärmningen, som oundvikligen förändrar i synnerhet den arktiska naturen. Den arktiska miljön och landskapet har påverkat den nordiska uppfattningen om estetik, vilket också kommer att förändras till följd av den framtida utvecklingen.

Uppbyggnaden av ett nytt europeiskt Bauhaus

Det nya europeiska Bauhaus är Europeiska kommissionens nya initiativ som främjar hållbar utveckling, delaktighet och skönhet i den byggda miljön och boendet. Målet är att hitta bättre sätt att leva och bo genom gemensam planering och utveckling – och att utöver vetenskap och teknologi utnyttja kreativitet, kultur och design för att lösa vår tids stora utmaningar, såsom klimatförändringen.

Initiativets innehåll och utformning bygger på europeiska idéer, exempel och önskemål. Precis alla är välkomna till ritbordet: arkitekter, formgivare, konstnärer, forskare, företag och organisationer likväl som studerande, barn och unga.

Initiativet bidrar till att genomföra den europeiska gröna given (European Green Deal).

Hösten 2021 inleder Europeiska kommissionen ett antal pilotprojekt vars teman kommer att basera sig på resultaten av den gemensamma utvecklingsfasen.

Den samnordiska planeringen och utvecklingen fortsätter också under hösten, till exempel ordnas ett webbevenemang om digitalisering i den byggda miljön.

Mer information

miljöministeriet: Matti Kuittinen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 268, [email protected]

undervisnings- och kulturministeriet: Petra Havu, tfn 0295 3 30185, [email protected]