Hoppa till innehåll
Media

Av den energi som byggnader använder ska 38 procent i fortsättningen utgöras av förnybar energi

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 13.43
Pressmeddelande

Regeringen har i dag den 9 september 2021 överlämnat en proposition till riksdagen som innehåller tre helheter av bestämmelser genom vilka markanvändnings- och bygglagen ändras. Enligt propositionen ska minst 38 procent av den värme och el som köps in till byggnader i fortsättningen utgöras av förnybar energi.

Genom propositionen genomförs EU-bestämmelser. Eftersom propositionen är brådskande har den beretts separat från den pågående totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. De ändringar som nu föreslås beaktas som sådana i den mer omfattande lagreformen.

Minimikravet på förnybar energi ska gälla både nya byggnader och byggnader som genomgår en större renovering. I praktiken ska fossil energi – vanligtvis olja – inte längre kunna användas som huvudsaklig energikälla i byggnader. I egnahemshus görs det mycket sällan sådana renoveringar som överskrider tröskeln för en större renovering och de baserar sig alltid på ägarens eget beslut. Att förnya ett yttertak eller att reparera en vattenskada förpliktar inte till att avstå från fossil energi i samband med reparationen.

38 procent är det bindande mål som direktivet om främjande av användningen av förnybar energi (det så kallade RES-direktivet) ställt upp för Finland när det gäller den totala slutförbrukningen av förnybar energi år 2020. Genom propositionen genomförs det omarbetade direktivet om förnybar energi (det så kallade REDII) när det gäller behandlingen av bygglov.

Det föreslås att rätten att bli hörd, rätten att lämna utlåtande samt besvärsrätten i fråga om bygglov för byggnader som förutsätter miljökonsekvensbedömning (MKB) utvidgas till att gälla lokala, registrerade sammanslutningar vars stadgar innefattar naturvård, hälsoskydd eller miljöskydd. Utvidgningen gäller endast sådana bygglov där byggandet av själva byggnaden förutsätter en miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen.

Ändringen gäller uppskattningsvis 30–50 projekt per år. Dessutom uppdateras förfarandena för gränsöverskridande MKB-projekt så att de motsvarar den redan tidigare ändrade MKB-lagstiftningen. Genom ändringarna kompletteras genomförandet av MKB-direktivet.

Enligt propositionen ska Säkerhets- och kemikalieverket Tukes i fortsättningen vara den kontaktpunkt för byggprodukter som avses i artikel 10 i byggproduktförordningen och som har till uppgift att tillhandahålla information om bestämmelserna om byggprodukter i Finland. Den paragraf som gäller Säkerhets- och kemikalieverkets marknadskontrollverksamhet ändras så att den i fråga om förfarandena motsvarar marknadskontrollagen och marknadskontrollförordningen. Genom ändringen ordnas den nationella marknadskontrollen av byggprodukter på samma sätt som redan gjorts i fråga om andra produkter som omfattas av kontrollen.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information

Pekka Virkamäki
Lagstiftningsråd
tel. 0295 250 073
[email protected]