Hyppää sisältöön
Media

Rakennusten käyttämästä energiasta 38 prosenttia oltava jatkossa uusiutuvaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2021 13.43
Tiedote

Hallitus on antanut tänään 9.9.2021 eduskunnalle lakiesityksen, joka sisältää kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa säännöskokonaisuutta. Lakiesityksen mukaan rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia olisi jatkossa oltava uusiutuvaa energiaa.

Lakiesityksellä toimeenpannaan EU:n säännöksiä, ja se on kiireellisyyden takia valmisteltu erillisenä käynnissä olevasta maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Nyt esitettävät muutokset huomioitaisiin laajemmassa lakiuudistuksessa sellaisenaan.

Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus koskisi sekä uusia että laajamittaisesti korjattavia rakennuksia. Käytännössä fossiilinen energia – yleensä öljy – ei esityksen mukaan voisi enää olla rakennuksen pääenergialähde. Omakotitaloissa laajamittaisen korjauksen kynnyksen ylittäviä remontteja tehdään hyvin harvoin ja ne perustuvat aina omistajan omaan päätökseen. Esimerkiksi vesikaton uusiminen tai vesivahingon korjaaminen ei velvoittaisi luopumaan fossiilisesta energiasta korjauksen yhteydessä.

38 % on uusiutuvan energian edistämistä koskevan direktiivin (ns. RES-direktiivi) Suomelle asettama, sitova tavoite uusiutuvan energian kokonaisloppukulutukselle vuonna 2020. Lakiesityksellä myös toimeenpantaisiin uudelleenlaadittu uusiutuvan energian direktiivi (ns. REDII) rakennuslupakäsittelyn osalta.

Lakiesityksessä laajennettaisiin ympäristövaikutusten arviointia (YVA) edellyttävien rakennusten rakennusluvan kuulemis-, lausunto- ja valitusoikeus koskemaan paikallisia, rekisteröityneitä yhteisöjä, joiden sääntöihin kuuluu luonnon, terveyden tai ympäristön suojelu. Laajennus koskee vain niitä rakennuslupia, joissa itse rakennuksen rakentamisen edellytyksenä on YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Muutos koskisi vuosittain arviolta 30–50 hanketta. Lisäksi valtakunnan rajat ylittävien YVA-hankkeiden menettelyt päivitettäisiin vastaamaan jo aikaisemmin muutettua YVA-lainsäädäntöä. Muutoksilla täydennettäisiin YVA-direktiivin toimeenpanoa.

Esityksen mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimisi jatkossa rakennustuoteasetuksen 10 artiklassa tarkoitettuna rakennustuoteyhteyspisteenä, jonka tehtävänä on tarjota tietoa rakennustuotteita koskevista säännöksistä Suomessa. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston markkinavalvontatoimintaa koskeva pykälä muutettaisiin vastaamaan menettelyiltään markkinavalvontalakia ja -asetusta. Muutoksella rakennustuotteiden kansallinen markkinavalvonta järjestettäisiin samoin kuin muiden valvonnan piirissä olevien tuotteiden osalta on jo tehty.

Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Pekka Virkamäki
Lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 073
[email protected]