Hoppa till innehåll
Media

Anvisningen klar - tillståndsbehandlingen ger företräde till projekt som gäller förnybar energi

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2023 12.35
Pressmeddelande

Miljöministeriet har publicerat anvisningar om företräde vid tillståndsbehandling för projekt som främjar investeringar i den gröna omställningen. Anvisningarna finns i regionförvaltningsverkets webbtjänst och är avsedda både för dem som ansöker om tillstånd, för regionförvaltningsverken och för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Verksamhetsutövaren kan under vissa förutsättningar ansöka om företräde för ett projekt vid behandlingen av miljötillstånd enligt miljöskyddslagen och/eller tillstånd för vattenhushållning enligt vattenlagen hos regionförvaltningsverken åren 2023–2026. Målet med företrädet är att påskynda tillståndsbehandlingen så att den sammanlagda behandlingstiden är kortare än de genomsnittliga behandlingstiderna. En ansökan som fått företräde behandlas till övriga delar enligt samma processer och kriterier som andra tillståndsansökningar. 

Företräde ges ansökningar som gäller

  1. energiproduktionsanläggningar som producerar energi med förnybar energi samt havsbaserade vindkraftverk och därtill hörande vattenhushållningsprojekt,
  2. sådana projekt inom industrin som grundar sig på förnybar energi eller elektrifiering och ersätter användningen av fossila bränslen eller råvaror,
  3. framställning och utnyttjande av väte, med undantag av framställning av väte från fossila bränslen,
  4. avskiljning, utnyttjande och lagring av koldioxid,
  5. ackumulatorfabriker samt tillverkning, tillvaratagande och återanvändning av ackumulatormaterial.

Dessutom ska projektet i sin verksamhet beakta principen om att inte orsaka betydande skada.
Genom bestämmelserna om företrädet främjas målet att Finland ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Genom den lagstiftning som gäller företrädet främjas målet att Finland ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Lagstiftningen hänför sig också till regeringsprogrammets mål att stärka den cirkulära ekonomin och stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden.
Dessutom behandlas besvär som är centrala med tanke på investeringar i den gröna omställningen skyndsamt vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028.

Anvisningen ska översättas till svenska i februari.

Ytterligare information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 361, [email protected]

Maria Ohisalo