Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i bestämmelserna om byggnaders brandsäkerhet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2020 9.23
Pressmeddelande

Miljöministeriet utfärdade en förordning om ändring av förordningen om byggnaders brandsäkerhet. Ändringarna ökar brandsäkerhetsbestämmelsernas materialneutralitet, minskar byggkostnaderna och förtydligar tolkningen av bestämmelserna.

I fortsättningen kan innerväggytorna i en byggnad i brandklass P2 med högst två våningar lämnas utan skyddsbeklädnad, om väggens material uppfyller den klassificering med avseende på dess reaktion vid brandpåverkan och den minimidensitet som är typisk för trä. Ändringen underlättar projekteringen av stora stockbyggnader eller andra byggnader med väggar av massivt trä och där byggnaden har högst två våningar. Ändringen möjliggör också synliga träytor inne i byggnaderna.

Också de strukturella kraven på träfasader har lindrats i fråga om vissa byggnadstyper. I fortsättningen kan man till exempel också beakta övrig brandsäkerhetsteknik då man bedömer brandsäkerheten hos samlingsbyggnader i brandklass P1 med högst två våningar och som är inte är högre än 28 meter.

Därtill har kraven på uppdelningen i delar av bottenbjälklag i byggnader lindrats och byggandet av bilgarage har underlättats för byggnader i brandklass P2 med fler än två våningar. Dessutom har bland annat bestämmelserna om bestämmandet av antalet våningar i småhus och om arrangemang för reservutgångar preciserats för att de ska bli tydligare att tolka.

Ändringarna underlättar också växthusodling. Arealbaserad brandteknisk sektionering i stora växthus krävs inte i fortsättningen i sådana växthus som har mycket liten brandbelastning. Ändringen minskar byggkostnaderna och underlättar odlingen, när sektionerande väggar inte skuggar växterna.

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet (848/2017) trädde i kraft den 1 januari 2018. De ändringar som nu gjorts bidrar till att genomföra de mål i regeringsprogrammet som gäller brandsäkerheten i träbyggnader och översynen av byggbestämmelserna med tanke på jordbrukets konkurrenskraft. I förordningen gjordes också andra ändringar och justeringar som hänför sig till kostnaderna för tillämpningen av förordningen och tolkningen av författningarna.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Jorma Jantunen, byggnadsråd, tfn 0295 250 105, [email protected]