Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbrukministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdministeriet och miljöministeriet informerar
Regionförvaltningsverkens och närings -, trafik - och miljöcentralernas gemensamma strategi ger en riktning för verksamheten inom statens regionförvaltning

arbets- och näringsministerietfinansministerietinrikesministerietjord- och skogsbruksministerietjustitieministerietkommunikationsministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2020 10.00
Pressmeddelande
I riktning mot en hållbar framtid -publikationens omslagsbild.

Det gemensamma strategidokumentet för statens regionförvaltning för åren 2020 –2023, I riktning mot en hållbar framtid – för människornas och regionernas bästa, styr regionförvaltningsverken i genomförandet av regeringsprogrammet och uppmuntrar dem att reformera sin verksamhet i nära samarbete med kunder och intressentgrupper.

Statens regionförvaltning – regionförvaltningsverken (RFV) och närings -, trafik - och miljöcentralerna (NTM-centralerna) – har mångfacetterade ansvarsområden och uppgifter. Uppgifterna inkluderar utveckling, styrning och tillsyn, ansvar för att den grundläggande infrastrukturen fungerar och upprätthålls samt sörjande för medborgarnas och företagens rättsskydd och tjänster. De viktigaste målen för det omfattande verksamhetsfältet har sammanställts till en gemensam helhet i ett strategidokument.

I dokumentet har de strategiska prioriteringarna delats in i tre innehållsområden:

  • vi tryggar välfärd och jämlikhet
  • vi ökar livskraften och
  • vi eftersträvar kolneutralitet

Utvecklandet av verksamheten har tre prioritetsområden:

  • klientskap och digitalisering
  • gemensamma handlingssätt och partnerskap och
  • personalen och arbetsgemenskapen

De valda prioriteringarna följer riktlinjerna i regeringsprogrammet och återspeglar också förändringarna i omvärlden och den lagstiftning som bestämmer ämbetsverkens uppgifter.

Genomförandet av strategin följs upp årligen. Med hjälp av uppföljningen kan man bedöma om t.ex. basservicen i Finland är regionalt tillgänglig på lika villkor, om naturresurserna används på ett hållbart sätt, om allt fler funktions- och arbetsföra är delaktiga i det föränderliga arbetslivet samt om det har uppstått nya arbetsplatser och företag.

För medborgare och företag innebär allt detta smidigare myndighetskommunikation och lättare tillgång till bästa möjliga expertis och information. Med tanke på samhället som helhet främjar den strategienliga verksamheten för sin del ett välfungerande servicesystem och rättsskydd samt en sund och säker levnads- och arbetsmiljö.

Regionförvaltningsverkens och närings -, trafik - och miljöcentralernas gemensamma strategidokument på ämbetsverkens webbplats:

Direkt länk till strategidokumentet 2020-2023

Regionförvaltningsverkens handlingar för planering och uppföljning

NTM-centralernas handlingar för planering och uppföljning

Ytterligare information:

Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, [email protected], p. 02955 30047
Neuvotteleva virkamies Marko Laiho, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected], p. 02950 64215
Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto, [email protected], p. 0295 017 345
Jaakko Ylinampa, Lapin ELY-keskus, [email protected], p. 0295 037 199

Regionförvaltningsverkens och närings -, trafik - och miljöcentralernas gemensamma strategi är ett centralt lagstadgat styrdokument för statens regionförvaltning. Den utarbetas för regeringens mandatperiod och dess innehåll ses vid behov över årligen med beaktande av de statsfinansiella ramarna och statsbudgeten. Statens regionförvaltning består av sex regionförvaltningsverk och 15 NTM-centraler på fastlandet, det riksomfattande utvecklings - och förvaltningscentret för NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna samt Statens ämbetsverk på Åland.