Puu­rakentamisen ohjelma

Puurakentamisen ohjelma päättyy nykymuotoisena 2023 lopussa hallitusohjelmakauden vaihtuessa. Tätä ajatellen ohjelma toteutti hankekokonaisuuden, jossa tunnistettiin puurakentamisen nykytilaa, tulevaisuuden kehityssuuntia sekä mahdollisia kehityskohteita, joihin voitaisiin keskittyä seuraavan hallituskauden aikana, sekä toimenpiteet keskustelun mahdollistamiseksi. Kokonaisuuden osat ovat puurakentamisen tulevaisuustyö, erilaiset tilatut raportit ja selvitykset, sekä viestintätoimet.

Puurakentamisen tulevaisuustyö piti sisällään kyselyitä, työpajoja ja haastatteluita. Lisäksi työssä käytiin läpi ohjelman puitteissa valmistuneita raportteja ja selvityksiä. Tulevaisuustyö on linjannut lukuisia puurakentamiseen liittyviä kehittämistarpeita. 

Puurakentamisen nykytilasta, kehityksestä ja kehittämistarpeesta on lisätietoa myös alla olevassa pudotusvalikossa:

Puurakentamisen ohjelma 2016 - 2023

Yhteiskunnalliset ja ilmastopoliittiset tarpeet edellyttävät puun käytön laajentamista sekä puuhun pohjautuvien rakennusjärjestelmien ja -tuotteiden kehittämistä. Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin.

Puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen. Teollisen puurakentamisen ratkaisut mahdollistavat materiaali- ja tuotantotehokkuuden kehittämisen sekä teollisten hallittujen prosessien kautta myös laadun ja kustannustehokkuuden parantamisen. Puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino edistää kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisten ilmastotavoitteiden tavoittamista vuoteen 2035 mennessä.  Puun sitoma hiili myös säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään hiilivarastona.

Puurakentamisen ohjelma (2016-2023) pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa 2019 annetaan selvät linjat puurakentamiselle. Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana, osoittaa puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa sekä kirittää osaamista ja koko arvoketjun kehitystä.

Puurakentamisen ohjelma edistää puun käyttöä vahvistamalla alan osaamista, kehittämällä puurakentamisen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä sekä tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta. Ohjelman päämääränä on, että 2020-luvulla puun käyttö rakentamisessa on luontevaa Suomessa. 

Linkki toiselle sivustolle

Ohjelman tavoitteet

 • Tukea Suomen biotalousstrategiaa lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa, ja siten kasvattaa hiilen pitkäaikaisia varastoja.
 • Edistää puurakentamisen teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa
 • Edistää kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista Suomessa
 • Lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa
 • Lisätä puun käyttöä kaupunkirakentamisessa ja suurissa puurakenteissaLisätä puun käyttöä kaupunkirakentamisessa ja suurissa puurakenteissaLisätä puun käyttöä kaupunkirakentamisessa ja suurissa puurakenteissai toiselle sivustolle

Ohjelman painopisteet

Puurakentamisen toimenpideohjelmalla on viisi painopistettä.

1. Puun käytön lisääminen kaupunkirakentamisessa

 • Ohjelma tukee kaupunkien puurakentamisen edistämisohjelmia sekä osallistuu niiden aktivointiin ja laadintaan yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tärkeimmät kohderyhmät ovat kaupunkien rakentamista ohjaavat viranomaiset, rakennuttajat ja puurakennusosateollisuus.
 • Konkreettisia toimenpiteitä: valtionavustukset kuntien puurakentamisen – mm. asuntorakentamisen kehittämishankkeisiin, ohjeistukset mm. kaavoitus-rakennuttamismallien kehittämiselle, rakennuttajien aktivointi yhteistyössä rakennuttajaorganisaatioiden kanssa.
 • Tärkeitä rakennustyyppejä ovat kerrostalot, toimistotalot sekä korjausrakentaminen yhdistettynä lisäkerrosrakentamiseen.

2. Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa

 • Kuntapäättäjien tietämystä puurakentamisesta ja hankintaviranomaisten osaamista puurakennusten hankinnoissa halutaan edistää ja yleistä tietoisuutta hiilijalanjäljen merkityksestä korostaa. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hiilijalanjälkeä rakentamisessa halutaan vähentää – tätä tukee erityisesti puupohjaisiin tuotteisiin siirtyminen julkisissa hankinnoissa.
 • Konkreettisia toimenpiteitä: kansalliset tavoitteet julkiselle puurakentamiselle, hankintaohjeistus julkisille puurakennushankinnoille, sähköiset hankintatyökalut, rakennusten puun hiilivaraston ja hiilijalanjäljen laskenta- ja arviointityökalujen testaus puurakentamisen kohteissa, Hiilivarasto puutuotteissa -selvitys.
 • Julkisen puurakentamisen kansalliset tavoitteet (pdf)
 • Julkinen puurakentaminen

3. Suurten puurakenteiden rakentamisen lisääminen

 • Suurten puurakenteiden, kuten siltojen ja hallien teollisten ratkaisujen kehittyminen edellyttää yhteisiä menetelmiä ja avoimia standardeja.
 • Konkreettisia toimenpiteitä: rakennusvalvonnan täydennyskoulutuksen ja rakennustekniikan opettajankoulutuksen toteuttaminen, Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma, jonka avulla alalle kehitetään uusia ratkaisuja ja kannustetaan uusia toimijoita.

4. Alueellisen osaamisen kasvattaminen

 • Alueellinen kehitystyö tukee puurakentamisen osaamista. Osaaminen ja kokemus siirtyvät rakennushankkeiden kautta viranomaisille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, puutuoteosatoimittajille sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille.
 • Konkreettisia toimenpiteitä: koulutuksen kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa, Puusuomi-verkoston aktivointi, puurakentamisen kehittämishankkeiden ja tulosten kokoaminen valtakunnalliseen tietokantaan.

5. Viennin tukeminen

 • Ohjelma edistää puurakentamisen osaamisen ja tuotteiden kehittymistä kansainvälisesti kilpailukykyisiksi. Osaamisen ja tuotteiden vientiä tuetaan tukemalla suomalaisen osaamisen brändityötä, nostamalla Suomen profiilia kv-verkostoissa ja pohjoismaisessa yhteistyössä.
 • Puun käytön merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa korostetaan poliittisilla ja muilla rakentamiseen liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla.
 • Konkreettisia toimenpiteitä: puurakentamisen tutkimushankkeiden rahoittaminen (mm. ERA-NET ForestValue), yhteispohjoismaiseen puurakentamisen säädöskehitystyöhön ja Pohjoismaiset puukaupungit -verkoston toimintaan osallistuminen. 

Ohjelman painopisteitä edistetään lukuisin eri keinoin. Ohjelma kehittää yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä ja asumista koskevia määräyksiä ja säädöksiä, tekee puurakentamiseen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia sekä edistää teollisia puurakentamisen ratkaisuja. Ohjelma tukee myös kansainvälistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä ja tarjoaa puolueetonta tietoa puun käytöstä rakentamisessa. Lisäksi ohjelma viestii ja tarjoaa tietoa sekä koulutusta monipuolisesti eri kohderyhmille, kuten julkishallinnolle, rakennusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille.

Ohjelman aikataulu

8-vuotinen ohjelma toteutetaan vuosina 2016-2023. Kasvua ja kehitystä puusta –tukiohjelma toimii vuosina 2018-2022. Puurakentamisen ohjelmaa toteutetaan panostamalla tiettyihin painopisteisiin eri vuosina.

Vuosina 2016-2017

 • Puun käytön lisääminen kaupunkirakentamisessa
 • Suurten puurakenteiden rakentamisen lisääminen

Vuosina 2018-2019

 • Suurten puurakenteiden rakentamisen lisääminen
 • Alueellisen osaamisen kasvattaminen

Vuosina 2020-2023

 • Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa
 • Alueellisen osaamisen kasvattaminen
 • Viennin tukeminen

Ohjelman rahoitus ja arviointi

Puurakentamisen toimenpideohjelma sai rahoituksensa hallituksen kärkihankerahoituksesta vuosina 2016-2018. Vuosille 2018-2021 ohjelmalle on myönnetty energia- ja ilmastostrategiarahoitusta. Ohjelma sai lisärahoitusta toimenpiteiden laajentamiseen vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä.

Ohjelman onnistumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

 • Asuntojen määrä puukerrostaloissa
 • Teollisen puurakentamisen osuus puurakentamisesta
 • Puuhun perustuvien rakennustuotteiden vienti
 • Rakennuksiin sidottu hiilen määrä
 • Julkisen rakennuttajan puurakentamisen määrä
 • Puun käyttö rakentamisessa

Ohjelmalle on tehty kehittävä väliarviointi vuonna 2019 ja 2020.

Tuet ja avustukset puurakentamiseen

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman avulla edistetään puun käyttöä rakentamisessa myöntämällä tukea erilaisille tutkimus- ja kehityshankkeille. Tukiohjelmassa kohdennetaan tukea valittuihin alan teemoihin sekä aktivoidaan sidosryhmiä ja kannustetaan uusia toimijoita. Tavoitteena on saavuttaa avustettavien hankkeiden myötä laaja vaikuttavuus alan kasvun vauhdittamiseksi. Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa.

Erityisavustukset puun käyttöön ja puurakentamiseen liittyvän koulutuksen kehittämiseen

Erityisavustus kohdistuu hankkeisiin, joilla vastataan puutuotteiden arvoketjun ja erityisesti puurakentamisen koulutuksen kehittämisen tarpeisiin nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja.

Avustuksella tuetaan ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kehittämistä puutekniikan, rakentamisen, muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden aloilla.

Avustukset puun käytön edistämishankkeisiin

Puurakentamisen ohjelma avaa valtionavustushakuja organisaatioiden ei-taloudelliseen
toimintaan, jonka tarkoituksena on avustaa puun käytön edistämishankkeita eri teemoilla. Hankkeilla vauhditetaan puun käyttöä rakentamisessa kehittämällä asuintorakentamisen - ja asumisen ratkaisuja, tiedonlevittämisellä sekä strategioiden toimeenpanolla.

Avustukset julkisen puurakentamisen kehittämiseen

Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa on yksi Puurakentamisen ohjelman painopisteistä. Ohjelma edistää julkista puurakentamista avaamalla julkiselle rakennuttajalle suunnattuja avustushakuja kuntien puurakentamisen kehittämishankkeisiin. 

Lisätietoja

Petri Heino, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt 0295250203  


Simon le Roux, projektiasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt 0295250086  


Sini Koskinen, asiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt 0295250420  


Iida Humphreys, suunnittelija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt 0295250307