Utlysning av stöd: Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, 4. ansökningsomgång

Ansökan om EU:s återhämtningsfinansiering för en grön övergång inom den byggda miljön


VN/25523/2022

Bakgrund

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö genomför Finlands program för hållbar tillväxt som är en del av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). RFF-finansieringens syfte är att bidra till den ekonomiska återhämtningen efter pandemin samtidigt som man vill sätta fart på samhällets strukturella reform och gröna omställning. Programmets mål är att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringar samt att finna och tillämpa koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön.

Stödprogrammet genomförs av miljöministeriet och Business Finland via deras egna program. Programmet avsätter sammanlagt 40 miljoner euro för att utveckla koldioxidsnåla lösningar för den byggda miljön. Miljöministeriets andel är högst 6 miljoner euro. Miljöministeriets stöd beviljas vid flera ansökningsomgångar åren 2021–2023. Stödet från Business Finland är särskilt avsett för exportföretag och verksam-het som främjar branschens internationalisering.

Miljöministeriets stöd kan också beviljas nationella aktörer, både för ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. Stödmottagare kan vara företag, föreningar, kommuner eller andra juridiska personer som har FO-nummer och som har fullgjort sina skyldigheter, såsom skatter och avgifter, på behörigt sätt.

På stödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Villkoren för att använda det finansiella stödet härstammar från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens,  från lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022), från villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014) samt från villkoren för EU:s åter-hämtningsfinansiering, (”Do No Significant Harm”, DNSH) (2021/C 58/01).

En rapport om tillämpningen av DNSH-principen publicerades på finska av Finlands miljöcentral i början av 2022.

Stödbelopp och ansökningstid

I miljöministeriets 4:e ansökningsomgång kan högst 1,5 miljoner euro delas ut enligt statsbudgeten för 2022 och 2023 (mom. 35.20.06). Statsunderstödet uppgår till högst 40 procent av de stödberättigande projektkostnaderna. Stödberättigande kostnader får uppstå fram till utgången av 2024, men utbetalningarna och rapporteringen kan fortsätta fram till den 30 juni 2025.

Ansökningstiden börjar den 6 februari 2023 och går ut den 3 mars 2023 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas inte. Avsikten är att besluten fattas före utgången av april 2023. 

Byggsektorn måste minska koldioxidutsläppen, men också anpassa sig  

Målet med Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö är att i en snabbare takt införa teknik, tjänster och handlingsmodeller som motarbetar klimatförändringar och bidrar till koldioxidsnålhet, samt att förändra verksamhetssätten och öka produktiviteten inom byggbranschen. Ett ytterligare mål är att bidra till klimatanpassningen.

Tillämpningsområdet för programmet är byggd miljö och byggande i vid bemärkelse: bland annat planering, planläggning, tillståndsprocesser, byggande, planering och tillverkning av byggprodukter, byggnadsarv, hustekniska system, fastighetshållning, fastighetsaffärsverksamhet och disponentverksamhet, serviceproducenter, infrastruktur och energieffektivitet.

Projekten kan handla om till exempel energieffektivitet, klimat- och miljölösningar, nya energilösningar eller byggda miljöer med låga koldioxidutsläpp och tillhörande digitala lösningar. Ansökningar välkomnas bland annat för koldioxidsnåla material, renoveringar, återvinning och återanvänd¬ning av material, anpassningsbarhet i byggnader, markbyggnad och även för anpassning till klimat¬förändringarna och teman i anslutning till utvecklingen av kolsänkor. Programmet understöder också ny utbildning om dessa teman.

De projekt som beviljas stöd ska vara forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som testar och utvecklar något nytt. Med stödet från programmet kan man skapa kunskapsunderlag och bedömningsverktyg som bidrar till branschens utveckling och öka kompetensen till exempel genom utbildning. Målet är att projektresultaten kan användas öppet och att programmet också ska ge upphov till nya partnerskap och affärsmöjligheter.

Mer information om koldioxidsnålt byggande finns bland annat på miljöministeriets webbplats:

Ansökningar om stöd för projekt som är effektfulla och innovativa uppskattas  

Stöden beviljas efter prövning. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande:

  1. Genomförbarhet: Projektet kan genomföras i överensstämmelse med den plan, den tidsplan och de tillgängliga resurser som presenterats. 
  2. Effekter, skalbarhet: Projektet hänför sig till en central utmaning med tanke på att åstadkomma en koldioxidsnål byggd miljö. Goda rutiner är skalbara och kan göras tillgängliga för så många andra aktörer som möjligt.
  3. Tillgänglighet, öppenhet: Projektresultaten är öppna och tillgängliga även för andra aktörer. 
  4. Innovation, kreativitet: Projektet eller den lösning som projektet kommit fram till är ny och speciell eller har gjorts på ett nytt sätt.

Alla projekt som beviljas stöd från programmet ska uppfylla valkriterierna och de övriga kriterierna enligt principen Do No Significant Harm (DNSH). Projektet ska bidra antingen till målet om bekämpning eller till målet om anpassning till klimatförändringar.

Projektens betydelse när det gäller bekämpning av och anpassning till klimatförändringar, rangordning och stödberättigande bedöms vid miljöministeriet. Miljöministeriet kan vid behov be en utomstående oberoende bedömning av ansökningarna. Ministeriet ser till att ansökningarna behandlas konfidentiellt.

Rapportering av resultat och användningen av understödet

Stödmottagaren åtar sig att rapportera om projektet i samband med utbetalningarna. Rapporterna upprättas enligt miljöministeriets rapportmall. I projektkommunikationen följs miljöministeriets kommunikationsanvisningar.

Miljöministeriet rapporterar om programmet till EU i enlighet med kommissionens förordning om Europeiska unionens återhämtningsinstrument.

Rapportering av förmånstagare

Enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens ska miljöministeriet samla in uppgifter om den eller de verkliga huvudmännen för slutmottagaren av medel. Uppgifterna som samlas in är förnamn, efternamn och födelsedatum. Uppgifterna samlas in för att möjliggöra kontroll och bekämpning av bland annat intressekonflikter, bedrägerier och penningtvätt.

För att uppgifterna ska kunna samlas in ska den som ansöker om understöd på det sätt som föreskrivs i penningtvättslagen lämna in en anmälan om förmånstagare och om ändringar av förmånstagaruppgifterna till Patent- och registerstyrelsen.

Sök finansiering för försöksprojekt senast den 3 mars 2023

  1. Läs stödprogrammet och de närmare kriterierna (pdf)
  2. Läs om principen Do No Significant Harm (DNSH), bilaga 2 
  3. Läs Vanliga frågor (kirailmasto.fi)
  4. Fyll i ansökningsblanketten på webben (hakulomake.fi)

Bilaga 1. Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd (pdf)
Bilaga 2. Ytterligare information om DNSH-kravet (pdf)
Bilaga 3. Rapportmall, halvtidsrapport (pdf)
Bilaga 4. Rapportmall, slutrapport (pdf)

Mer information:

Projekt som finansieras utifrån miljöministeriets första, andra och tredje ansökningsomgång för Programmet för en koldioxidsnål byggmiljö

​​​​​Stödprogram:
Maija Stenvall
[email protected]
​​p. 0295 250 354

Utbetalningar:
Katri Trebs
[email protected]
p. 0295 250 119