Utlysning av understöd: Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, 5. ansökningsomgång

VN/32927/2023 

KORRIGERINGSANMÄLAN: Utlysningen har korrigerats den 15 januari 2024 så att den motsvarar syftet och målen med utlysningen: definitionen av den som ansöker om understöd har preciserats och termerna ”stöd” har ersatts med termen ”understöd”. Länkar till definitionen av ekonomisk verksamhet har lagts till.

Utlysning om understöd för en grön omställning inom den byggda miljön

I bakgrunden EU:s återhämtningsfinansiering  

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (KIRAilmasto) genomför Finlands program för hållbar tillväxt som är en del av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). RFF-finansieringens syfte är att bidra till den ekonomiska återhämtningen efter pandemin samtidigt som man vill sätta fart på samhällets strukturella reform och gröna omställning. Programmets mål är att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringar samt att hitta och införa koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön.

Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland. Genom programmet har redan finansierats över hundra projekt med flera olika teman.

Sökanden ska vara en sammanslutning. Sökanden kan inte vara en privatperson eller firmanamn. Understödstagare kan vara bl.a. kommuner, samkommuner, föreningar, organisationer och forskningsinstitut som har FO-nummer och som har fullgjort sina skyldigheter, såsom skatter och avgifter, på behörigt sätt.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Villkoren för att använda det finansiella stödet härstammar från det nationella programmet för hållbar tillväxt, förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (EU) 2021/241, lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022) samt från do-no-significant-harm (DNSH)-villkoren för EU:s återhämtningsfinansiering (2021/C 58/01).

I början av 2022 publicerades det en rapport om tillämpning av DNSH-principen (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2022) på finska.

Stödbelopp och ansökningstid  

Enligt statsbudgeten för 2022 och 2023 (mom. 35.20.06) kan vid miljöministeriets 5:e utlysning högst 0,8 miljoner euro delas ut. Statsunderstödet inom projekt får uppgå till högst 70 procent av de stödberättigande projektkostnaderna. Stödberättigande kostnader får uppstå efter ett positivt finansieringsbeslut tidigast från och med den 1 maj 2024 och senast till den 30 oktober 2025.  

Ansökningstiden börjar den 15 december 2023 och går ut den 28 februari 2024 kl. 16.00. Ansökningar som inkommer efter den angivna tidpunkten handläggs inte. Avsikten är att besluten fattas före utgången av april 2024.

Verksamhet som kan få understöd

Målet med programmet för en koldioxidsnål byggd miljö är att i en snabbare takt införa tekniker, tjänster och handlingsmodeller som motarbetar klimatförändringar och bidrar till koldioxidsnålhet, samt att förändra verksamhetssätten och öka produktiviteten inom bygg- och fastighetsbranschen. Ett ytterligare mål är också att bidra till klimatanpassningen. Tillämpningsområdet för programmet är byggd miljö och byggande i vid bemärkelse: bland annat planering, planläggning, tillståndsprocesser, byggande, planering och tillverkning av byggprodukter, byggnadsarv, hustekniska system, fastighetshållning, fastighetsaffärsverksamhet och disponentverksamhet, anslutningar till infrastruktur och energieffektivitet samt serviceproducenter.  

Med den kompletterande 5:e utlysningen söks särskilt projekt som anknyter till effektivare användning av byggnadsbeståndet, byggmaterial, kolsänkor och -förråd samt anpassning. Sådana kan vara till exempel:  

Effektivare användning av byggnadsbeståndet samt främjande av byggnadsbeståndets koldioxidsnålhet och hållbarhet

 • delningsekonomi, ändringar av användningsändamål, tillbyggnad och kompletteringsbyggande som gäller lokaler
 • koldioxidsnål renovering
 • nybyggnation, planläggning och tomtöverlåtelse som stöder anpassningsbarhet, mångsidig användning och återanvändbarhet

Byggmaterial

 • främjande av återanvändning av byggnadsdelar; processer för rivning, mellanlagring och ny användning
 • främjande av användning av naturenliga byggnadsmaterial
 • utveckling av samordning av jordmassor

Kolsänkor och -förråd

 • ökning av kolsänkor på byggplatser
 • ökning och mätning av byggbeståndets kolförråd
 • lösningar för markbyggnad och grönbyggande som bidrar till utsläppssnålhet

Anpassning

 • byggnadernas och byggnadsdelarnas funktionalitet i det föränderliga klimatet
 • anpassningsåtgärder inom markbyggnad och grönbyggande

Även övriga teman för programmets tillämpningsområde kan vara föremål för ansökan.

De projekt som beviljas stöd ska vara forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som testar och utvecklar något nytt och kommunicerar om nya lösningar. Avsikten är att det är möjligt att använda projektresultaten öppet.

Föremålet för utredningen inom de projekt som hänför sig till det nuvarande byggnadsbeståndet kan också vara vissa exempelobjekt som utgör konkreta exempel för utmaningar och lösningar som anknyter till utnyttjandet av byggnaderna och byggnadsdelarna. Planering och investering av objekten finansieras dock inte. Det är möjligt att programmet stöder de projektaktörer som stöder samma tema, såsom cirkulär ekonomi inom byggande, till exempel genom kommunikationsåtgärder.  

Kommunerna kan även tillsammans ansöka om projekt, men gemensamma projekt ska alltid ha en sökande som stödet beviljas. Samarbete med läroanstalter, forskningsinstitut eller företag kan också vara meriterande. Den sökande kan också vara en samkommun.  

Stöd beviljas endast för icke-ekonomiska projekt. Om miljöministeriet anser att projektet gäller ekonomisk verksamhet, kan stödet inte beviljas. Med ekonomisk verksamhet avses sådan verksamhet inom en organisation som innebär tillhandahållande av varor eller tjänster på en viss marknad. Det spelar exempelvis ingen roll i vilken juridisk form verksamheten bedrivs eller om verksamheten är avsedd att ge vinst.

Mer information om begreppet ekonomisk verksamhet:

Ansökningar som är effektfulla och innovativa uppskattas

Understödet beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 1. Genomförbarhet: Projektet kan genomföras i överensstämmelse med den plan, den tidsplan och de tillgängliga resurser som presenterats. 
 2. Tydlig projektplan: I planen har beskrivits tydligt projektets mål, arbetsfaser, resultat som man vill nå samt arbetsfördelning mellan genomförare.
 3. Projektets effekt på koldioxidsnålhet och/eller anpassning till klimatförändringar: Av projektplanen framgår tydligt projektets effekter samt sätt hur effekterna bedöms.  
 4. Möjligheter att utnyttja resultaten i större utsträckning: Även andra än projektets genomförare kan utnyttja projektresultaten, och kommunikation om projektet har planerats.

Alla projekt som beviljas stöd från programmet ska uppfylla valkriterierna och de övriga kriterierna enligt principen Do No Significant Harm (DNSH).  Projektet ska bidra antingen till målet om bekämpning eller till målet om anpassning till klimatförändringar.  

Projektens betydelse när det gäller bekämpning av och anpassning till klimatförändringar, rangordning och stödberättigande bedöms vid miljöministeriet. Miljöministeriet kan vid behov be en utomstående oberoende bedömning av ansökningarna. Ministeriet ser till att ansökningarna behandlas konfidentiellt.

Rapportering av resultat och användningen av understödet

Stödmottagaren åtar sig att rapportera om projektet i samband med utbetalningarna. Rapporterna upprättas enligt miljöministeriets rapportmall. I kommunikationen om projektet iakttas miljöministeriets kommunikationspolicy.

Miljöministeriet rapporterar om programmet till EU i enlighet med kommissionens förordning om Europeiska unionens återhämtningsinstrument.

Utbetalning av det beviljade understödet

Understöd som beviljas under denna ansökningsomgång betalas ut som förskott i en post till stödmottagare när projektet börjar. Efter att projektet tar slut redovisar stödmottagaren den oanvända stödandelen tillbaka till miljöministeriet. Det understöd som betalats ut som förskott kan återkrävas till fullt belopp eller delvis om stödmottagaren inte uppfyller de skyldigheter som angetts i ansökan och meddelats i beslutet om understöd före utgången av projektet.

Anmälan om ägar- och förmånstagaruppgifter

Enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens ska miljöministeriet samla in uppgifter om den eller de verkliga huvudmännen för slutmottagaren av medel. Uppgifterna som samlas in är förnamn, efternamn och födelsedatum. Uppgifterna samlas in för att möjliggöra kontroll och bekämpning av bland annat intressekonflikter, bedrägerier och penningtvätt.

För att uppgifterna ska kunna samlas in ska den som ansöker om understöd på det sätt som föreskrivs i penningtvättslagen lämna in en anmälan om förmånstagare och om ändringar av förmånstagaruppgifterna till Patent- och registerstyrelsen. De verkliga ägar- och förmånstagaruppgifterna samlas inte in då stödmottagaren är en fysisk person eller om stödmottagaren är en offentligrättslig sammanslutning eller offentligrättslig juridisk person. Om projektet dock omfattar köp av tjänster, ska stödmottagaren meddela miljöministeriet namnet på och FO-numret för det företag hen anlitat för anmälan om ägar- och förmånstagaruppgifter.

Sanktionernas inverkan på statsunderstöden

Den sökande ska med stöd av Europeiska unionens råds förordning (EU) nr 269/2014 (om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende) ge sin försäkran om att sanktionerna mot Ryssland inte gäller den sökande eller dennas förmånstagare eller underleverantörer.

Upprättande av ansökan och behandlingar

Understöd söks med en elektronisk ansökningsblankett. Blanketten innehåller den sökandes DNSH-självutvärdering samt den sökandens försäkringar om förutsättningar för beviljande av stöd.  

Till ansökningsblanketten ska bifogas en fritt formulerad genomförandeplan för projektet som kompletterar uppgifterna på ansökningsblanketten. Den rekommenderade längden på planen är tre sidor. 

Ansök om finansiering senast den 28 februari 2024

 1. Läs kraven för principen ’Do No Significant Harm’ (DNSH), bilaga 1
 2. Sätt dig in i villkor och begränsningar för miljöministeriets specialunderstöd, bilaga 2 
 3. Sätt dig in i de projekt som tidigare finansierats inom programmet (kirailmasto.fi)
 4. Fyll i ansökningsblanketten på webben (hakulomake.fi)

Bilaga 1. Mer information om DNSH-kravet
Bilaga 2. Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd
Bilaga 3. Rapportmall, slutrapport

Ytterligare information

Projektkort för alla projekt inom programmet (kirailmasto.fi)

Projekt som finansieras av miljöministeriet och slutrapporter för avslutade projekt

Programmmet och utlysning om statsunderstöd i allmänhet
Maija Stenvall
Projektchef
tel. 0295250354
[email protected]

Utbetalningar
Katri Trebs
tel. 02952 50119
[email protected]