Hakuilmoitus: Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

​​​​Haussa EU:n elvytysrahoitusta rakennetun ympäristön vihreään siirtymään

Tausta

Vähähiilisen rakennetun ympäristön tukiohjelma toteuttaa osaltaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF-rahoitus on tarkoitettu tukemaan talouden elpymistä pandemian jälkeen niin, että samalla kiritetään yhteiskunnan rakenteellista uudistumista ja vihreää siirtymää. Ohjelman tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä vähähiilisten ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto rakennetussa ympäristössä.

Tukiohjelmaa toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland omien ohjelmiensa kautta. Ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla rakennetun ympäristön vähähiilisten ratkaisujen kehittämistä. Ympäristöministeriön osuus ohjelmassa on enintään 6 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriön tukea myönnetään useammassa avoimessa haussa vuosina 2021-2023. Business Finland tukee erityisesti vientiyrityksiä ja alan kansainvälistymistä edistävää toimintaa.

Ympäristöministeriöstä avustusta voidaan myöntää myös kansallisille toimijoille, sekä taloudelliseen että ei-taloudelliseen toimintaan. Tuen saajina voivat olla yritykset, yhdistykset, kunta tai muu juridinen henkilö, jolla on y-tunnus ja joka on hoitanut velvoitteensa, kuten verot ja maksut, asianmukaisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoitustuen käytön ehdot periytyvät Kansallisesta kestävän kasvun ohjelmasta, elpymis- ja palautumistukivälineen asetuksesta (EU) 2021/241, ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 651/2014) ehdoista sekä EU-elvytysrahoituksen do-no-significant-harm (DNSH) -ehdoista (2021/C 58/01).

Tuen määrä ja hakuaika

Ensimmäisessä avustushaussa on jaettavissa 1 miljoonaa euroa valtion vuoden 2021 3. lisätalousarvion (mom. 35.20.06) mukaisesti. Valtiontuen määrä hankkeissa on korkeintaan 40 % avustuskelpoisista kustannuksista. Tässä haussa tukea saavien hankkeiden tulee toteutua pääasiassa yhden vuoden aikana hanke-päätöksestä.

Hakuaika alkaa 16.12.2021 ja päättyy 11.2.2022 klo 16:15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Päätökset pyritään tekemään ennen huhtikuun 2022 loppua.

Rakentamisesta saatava vähähiilisempää - mutta sopeutuakin pitää

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta Suomi pystyisi saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa, on myös rakennussektorin päästöjä vähennettävä. Vähähiilisen rakennetun ympäristön tukiohjelman tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta. Tavoitteena on myös edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Tukiohjelman soveltamisala on rakennettu ympäristö ja rakentaminen laajasti; mm. suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat.

Tuettavien hankkeiden tulee olla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joissa kokeillaan ja kehitetään uutta. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin. Ohjelmalla voidaan tukea alan kehitystä tukevan tietopohjan ja arviointityökalujen hankintaa ja osaamisen lisäämistä esim. koulutuksella. Tavoitteena on, että hankkeiden tulokset ovat avoimesti hyödynnettävissä ja ohjelma tuottaa myös uusia kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätietoja vähähiilisestä rakentamisesta mm. ympäristöministeriön sivuilla:

Hakemuksissa arvostetaan vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

A. Toteuttamiskelpoisuus:

Hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

B. Vaikuttavuus, skaalattavuus:

Hanke liittyy vähähiilisen rakennetun ympäristön toteutumisen kannalta keskeiseen haasteeseen. Hyvät käytännöt ovat skaalattavissa mahdollisimman monen muun toimijan käyttöön.

C. Saatavuus, avoimuus:

Hankkeen tulokset ovat myös muiden toimijoiden saatavissa ja avoimia.

D. Innovatiivisuus, luovuus:

Hanke tai siinä esitetty ratkaisu on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty.

Kaikkien ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee täyttää ’Do No Significant Harm’ (DNSH) periaatteen mukaiset valinta- ja kelpoisuusehdot. Hankkeen on tuettava joko ilmastonmuutoksen hillinnän tai siihen sopeutumisen tavoitetta.

Hankkeiden merkittävyys ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta, keskinäinen paremmuus sekä tukikelpoisuus arvioidaan ympäristöministeriössä. Ympäristöministeriö voi halutessaan pyytää hankkeista riippumatonta ulkopuolista arviota, jossa huolehditaan hakemusten luottamuksellisesta käsittelystä.

Tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoiminen

Tuen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeesta maksatuksien yhteydessä. Raportointi tehdään ympäristöministeriön tekemällä raporttipohjalla. Hankkeen viestinnässä noudatetaan ympäristöministeriön viestintäohjeistusta.

Ympäristöministeriö raportoi tukiohjelmasta EU:lle, niin kuin elpymisrahoitusvälinettä koskeva komission asetus edellyttää. EU:n asetuksen kansallinen toimeenpanolaki astuu voimaan vuoden 2022 alkupuolella ja se määrittää tukiviranomaisen raportointivelvoitteet. Jos toimeenpanolaki edellyttää asettamaan raportointivelvoitteita myös hanketoimijoille, ilmoitetaan näistä tarkemmin avustuspäätöksen yhteydessä.

Hae kokeiluhanketta viimeistään 11.2.2022

1. Lue tukiohjelma ja sen tarkemmat kriteerit (pdf)
2. Lue ’Do No Significant Harm’ (DNSH) -periaatteet alta (Liite 2.)
3. Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin (kirailmasto.fi)
4. Täytä hakulomake verkossa (hakulomake.fi)

Liite 1. Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset
Liite 2. Lisätietoa ’Do No Significant Harm’ (DNSH) -vaatimuksesta (pdf)
Liite 3. Raporttimalli, väliraportti (pdf)
Liite 4. Raporttimalli, loppuraportti (pdf)

Lisätietoja

Tukiohjelma yleisesti:
​​​Maija Stenvall
Projektikoordinaattori
[email protected]
p. 0295 250 354

Maksatukset:
Katri Trebs
Asiantuntija
[email protected]
p. 029 525 0119