Hakuilmoitus: Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma, 4. haku

 

Haussa EU:n elvytysrahoitusta rakennetun ympäristön vihreään siirtymään

VN/25523/2022

Tausta

Vähähiilisen rakennetun ympäristön tukiohjelma toteuttaa osaltaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF-rahoitus on tarkoitettu tukemaan talouden elpymistä pandemian jälkeen niin, että samalla kiritetään yhteiskunnan rakenteellista uudistumista ja vihreää siirtymää. Ohjelman tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä vähähiilisten ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto rakennetussa ympäristössä.

Tukiohjelmaa toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland omien ohjelmiensa kautta. Ohjelma tukee yhteensä 40 miljoonalla eurolla rakennetun ympäristön vähähiilisten ratkaisujen kehittämistä. Ympäristöministeriön osuus ohjelmassa on enintään 6 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriön tukea myönnetään useammassa avoimessa haussa vuosina 2021-2023. Business Finland tukee erityisesti vientiyrityksiä ja alan kansainvälistymistä edistävää toimintaa.

Ympäristöministeriöstä avustusta voidaan myöntää myös kansallisille toimijoille, sekä taloudelliseen että ei-taloudelliseen toimintaan. Tuen saajina voivat olla yritykset, yhdistykset, kunta tai muu juridinen henkilö, jolla on y-tunnus ja joka on hoitanut velvoitteensa, kuten verot ja maksut, asianmukaisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Rahoitustuen käytön ehdot periytyvät Kansallisesta kestävän kasvun ohjelmasta, elpymis- ja palautumistukivälineen asetuksesta (EU) 2021/241, Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetusta laista (537/2022), ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 651/2014) ehdoista sekä EU-elvytysrahoituksen do-no-significant-harm (DNSH) -ehdoista (2021/C 58/01).

DNSH-periaatteen soveltamisesta on vuoden 2022 alussa julkaistu alta löytyvä raportti.

Tuen määrä ja hakuaika  

Ympäristöministeriön kolmannessa avustushaussa on jaettavissa enintään 1,5 miljoonaa euroa valtion vuoden 2022 ja 2023 talousarvion (mom. 35.20.06) mukaisesti. Valtiontuen määrä hankkeissa on korkeintaan 40 % tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä vuoden 2024 loppuun, mutta maksatuksia ja raportointia voidaan hoitaa 30.6.2025 saakka.

Hakuaika alkaa 6.2.2023 ja päättyy 3.3.2023 klo 16:15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Päätökset pyritään tekemään ennen huhtikuun 2023 loppua. 

Rakentamisesta saatava vähähiilisempää  mutta sopeutuakin pitää

Vähähiilisen rakennetun ympäristön tukiohjelman tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta. Tavoitteena on myös edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Tukiohjelman soveltamisala on rakennettu ympäristö ja rakentaminen laajasti; mm. suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat.

Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin, uusiin energiaratkaisuihin tai vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyviin digitaalisiin ratkaisuihin. Hakemuksia toivotaan mm. vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin, korjausrakentamiseen, materiaalien kierrättämiseen ja uudelleenkäyttöön, rakennusten muuntojoustavuuteen, maarakentamiseen sekä myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hiilinielujen kehittämiseen liittyviin teemoihin. Ohjelmalla tuetaan myös aiheeseen liittyvää uutta koulutusta.

Tuettavien hankkeiden tulee olla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joissa kokeillaan ja kehitetään uutta. Ohjelmalla voidaan tukea alan kehitystä tukevan tietopohjan ja arviointityökalujen hankintaa ja osaamisen lisäämistä esim. koulutuksella. Tavoitteena on, että hankkeiden tulokset ovat avoimesti hyödynnettävissä ja ohjelma tuottaa myös uusia kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätietoja vähähiilisestä rakentamisesta mm. ympäristöministeriön sivuilla:

Hakemuksissa arvostetaan vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa seuraavat perusteet:

  1. Toteuttamiskelpoisuus: Hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 
  2. Vaikuttavuus, skaalattavuus: Hanke liittyy vähähiilisen rakennetun ympäristön toteutumisen kannalta keskeiseen haasteeseen. Hyvät käytännöt ovat skaalattavissa mahdollisimman monen muun toimijan käyttöön.
  3. Saatavuus, avoimuus: Hankkeen tulokset ovat myös muiden toimijoiden saatavissa ja avoimia. 
  4. Innovatiivisuus, luovuus: Hanke tai siinä esitetty ratkaisu on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty.

Kaikkien ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee täyttää ’Do No Significant Harm’ (DNSH) periaatteen mukaiset valinta- ja kelpoisuusehdot.  Hankkeen on tuettava joko ilmastonmuutoksen hillinnän tai siihen sopeutumisen tavoitetta.

Hankkeiden merkittävyys ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kannalta, keskinäinen paremmuus sekä tukikelpoisuus arvioidaan ympäristöministeriössä. Ympäristöministeriö voi halutessaan pyytää hankkeista riippumatonta ulkopuolista arviota, jossa huolehditaan hakemusten luottamuksellisesta käsittelystä.

Tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoiminen

Tuen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeesta maksatuksien yhteydessä. Raportointi tehdään ympäristöministeriön raporttimallia soveltaen. Hankkeen viestinnässä noudatetaan ympäristöministeriön viestintäohjeistusta.

Ympäristöministeriö raportoi tukiohjelmasta EU:lle, niin kuin elpymisrahoitusvälinettä koskeva komission asetus edellyttää. 

Edunsaajatietojen ilmoittaminen

Elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ((EU) 2021/241) 22 artiklan mukaisesti ympäristöministeriön on kerättävä tiedot varojen lopullisen saajan tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista. Kerättävät tiedot ovat etunimi, sukunimi ja syntymäaika. Tietoa kerätään mm. eturistiriitojen, petosten ja rahanpesun valvonnan ja torjunnan mahdollistamiseksi. 

Tietojen keräämiseksi avustuksen hakijan tulee rahapesulain edellyttämällä tavalla huolehtia edunsaajailmoituksen tekemisestä sekä muuttuneiden edunsaajatietojen ilmoittamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hae rahoitusta viimeistään 3.3.2023 

1. Lue tukiohjelma ja sen tarkemmat kriteerit (pdf)
2. Lue ’Do No Significant Harm’ (DNSH) -periaatteet alta (Liite 2.)
3. Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin (kirailmasto.fi)
4. Täytä hakulomake verkossa (hakulomake.fi)

Liite 1. Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset
Liite 2. Lisätietoa ’Do No Significant Harm’ (DNSH) -vaatimuksesta (pdf)
Liite 3. Raporttimalli, väliraportti (pdf)
Liite 4. Raporttimalli, loppuraportti (pdf)

Lisätietoja

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman ympäristöministeriön 1. haun, 2. haun ja 3. haun rahoitetut hankkeet

Tukiohjelma yleisesti:
​​​Maija Stenvall
Projektikoordinaattori
[email protected]
p. 0295 250 354

Maksatukset:
Katri Trebs
Asiantuntija
[email protected]
p. 029 525 0119