Tillverkningskontroll

Tillverkningskontroll är i Finland befintligt frivilligt godkännandeförfarande för byggprodukter.

Om byggproduktens duglighet för byggande inte kan påvisas med CE-märkning som bygger på den europeiska harmoniserade produktstandarden eller om produkten inte har beviljats europeisk teknisk bedömning (ETA), kan byggproduktens tillverkare påvisa dugligheten genom att använda ett nationellt godkännandeförfarande, till exempel tillverkningskontroll.

Byggproduktens duglighet kan påvisas med tillverkningskontroll om dess duglighet inte kan påvisas med typgodkännande eller kontrollintyg.

Att utverka certifikat för tillverkningskontroll

Byggproduktens tillverkare kan genom att iaktta ett internt tillverkningskontrollsystem i fabriken påvisa att byggprodukten till sina egenskaper uppfyller de väsentliga tekniska krav som föreskrivits för den i det användningsändamål som tillverkaren har meddelat.

Ett organ för certifiering av tillverkningskontroll som miljöministeriet har godkänt certifierar det interna tillverkningskontrollsystemet. Det certifierande organet ska i sitt certifikat meddela vilka bedömningsgrunder det använt.

Märke för tillverkningskontrollens certifierare

Det organ som certifierar tillverkningskontrollen ska vid certifieringen använda ett märke som skiljer sig från andra märken som certifieraren eventuellt använder. I märket ska texten "tillverkningskontroll" ingå.

Bestämmelser om certifierarens märke kommer att finnas i miljöministeriets förordning om produktgodkännande för vissa byggprodukter. Förordningen utfärdas så snart som möjligt efter att lagen har trätt i kraft den 1 juli 2013.