Valmistuksen laadunvalvonta

Valmistuksen laadunvalvonta on Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden vapaaehtoinen hyväksyntämenettely.

Jos rakennustuotteen kelpoisuutta rakentamiseen ei voida osoittaa eurooppalaiseen harmonisoituun tuotestandardiin perustuvalla CE-merkinnällä tai tuotteelle ei ole myönnetty eurooppalaista teknistä arviointia (ETA), rakennustuotteen valmistaja voi osoittaa kelpoisuuden käyttämällä kansallista hyväksymismenettelyä, esimerkiksi valmistuksen laadunvalvontaa.

Rakennustuotteen kelpoisuus voidaan todeta valmistuksen laadunvalvonnalla, jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa tyyppihyväksynnällä tai varmennustodistuksella.

Valmistuksen laadunvalvonnan sertifikaatin hankkiminen

Rakennustuotteen valmistaja voi osoittaa ylläpitämällään tehtaan sisäisellä laadunvalvontajärjestelmällä, että rakennustuote ominaisuuksiensa puolesta täyttää sille säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset valmistajan ilmoittamassa käyttötarkoituksessa.

Ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja varmentaa tuotannon sisäisen laadunvalvontajärjestelmän. Varmentajan on ilmoitettava käyttämänsä arviointiperusteet sertifikaatissaan.

Laadunvalvonnan varmentajan merkki

Valmistuksen laadunvalvonnan varmentajan on käytettävä laadunvalvonnan varmentamisessa merkkiä, joka eroaa muista varmentajan mahdollisesti käyttämistä merkeistä. Merkissä tulee olla teksti ”valmistuksen laadunvalvonta”.

Varmentajan merkistä on säädetty ympäristöministeriön asetuksessa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä.