Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistus

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) uudistamisesta joulukuussa 2021. Ehdotukseen lisättiin toukokuussa 2022 aurinkoenergiaa koskeva lisäartikla (REPowerEU). Ehdotus sisältää sekä nykyisten energiatehokkuustoimien tehostamista että uusia avauksia.

Direktiiviehdotuksen ensisijaisena tavoitteena on rakennusten kasvihuonekaasupäästöjen ja energian loppukulutuksen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä sekä pitkän aikavälin vision asettaminen rakennuksille kohti EU:n ilmastoneutraaliutta vuonna 2050.

Direktiivimuutos on osa EU:n 55-valmiuspakettia, jonka tavoitteena on vähentää EU:n päästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi hyväksytty

EU-parlamentti hyväksyi direktiivin 12. maaliskuuta 2024 ja EU-neuvosto 12.4.2024. Direktiivi tulee voimaan kaksi viikkoa siitä, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä.

Toimeenpanoon on aikaa kaksi vuotta, eli muutokset Suomen lainsäädäntöön on tehtävä kesään 2026 mennessä.

Kansallinen toimeenpano alkaa kevään 2024 aikana

Ympäristöministeriö käynnistää muutosten toimeenpanon kansalliseen lainsäädäntöön kevään 2024 aikana. Ministeriö kutsuu keskeiset sidosryhmät mukaan seurantaryhmään, jossa toimeenpanosta kerrotaan ja keskustellaan.

Hallitusohjelman mukaisesti direktiivin kansallinen toimeenpano tehdään mahdollisimman vähäisillä muutoksilla voimassa oleviin säädöksiin. Direktiivin sisältö on kuitenkin laaja, ja muutoksia on tulossa sekä uudis- että korjausrakentamisen säädöksiin.

Rakennusten energiatehokkuuden kokonaisuutta on tarkoitus selkeyttää uudella lailla. Muutoksia on odotettavissa myös automaatio- ja latauspistelakiin, rakennusten energiatodistuksia koskeviin lakeihin sekä todennäköisesti myös rakentamislakiin. Muutoksia tulee myös uudis- ja korjausrakentamista sekä energiatehokkuutta koskeviin rakentamismääräyksiin. Uusia kansallisia säädöksiä on noudatettava vasta, kun ne ovat tulleet voimaan.

Kansallisissa säädöksissä otetaan huomioon uusien ja olemassa olevien rakennusten erilaisuus sekä niissä käytössä olevien teknisten ratkaisuiden erot ja niiden hyväksyttävyys. Säädösohjauksella ohjataan rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen kustannustehokkaasti siten, ettei omistajille synny kohtuuttomia velvoitteita.

Kysymyksiä ja vastauksia uusitun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toimeenpanosta kansalliseen lainsäädäntöön

Lisätietoja

Jyrki Kauppinen, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen Puhelin:0295250122   Sähköpostiosoite:


Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen Puhelin:0295250320   Sähköpostiosoite: