Luonnonarvojen tuottaminen

Luontoarvojen tuottamisessa on 7 vaihetta, joista 3 liittyy hyvittämissuunnitelman laatimiseen ja viimeinen niiden hyödyntämiseen.

Maanomistaja voi tuottaa luonnonarvoja kahdella tapaa, joko toteuttamalla hyvittäviä toimenpiteitä tai tekemällä suojeluhyvityksen eli suojelemalla pysyvästi uhanalaisen luontotyypin luonnontilaltaan edustavan esiintymän. Suojeluhyvityksessä ei ole vaiheita 5 ja 6, vaan ELY-keskus antaa suoraan lausunnon tuotettavista luonnonarvoista ja niiden laadusta.

1. Maa-alueilla esiintyvien luontotyyppien tunnistaminen

Luonnonarvojen tuottaminen alkaa tunnistamalla maa-alueella esiintyvät luontotyypit, joiden tilaa halutaan parantaa. Luonnonarvoja voidaan tuottaa myös parantamalla harvinaisen lajin elinympäristöä. Lähinnä kyseeseen tulisi esimerkiksi luonnonsuojelulaissa tarkoitettu erityisesti suojeltava eliölaji tai laissa tarkoitettu Euroopan unionin tärkeänä pitämä eliölaji lukuun ottamatta riistalajeja.

2. Luontotyyppien tilan arviointi

Tunnistettujen luontotyyppien ja elinympäristöjen tila arvioidaan kymmenportaisella asteikolla 0-1, missä 1 on luonnontilaisessa tai luonnontilaiseen verrattavassa tilassa oleva alue ja 0 luonnontilan menettänyt. Luonnontilan arvioinnissa tarkastellaan kyseisen luontotyypin keskeisiä ominaispiirteitä. Ks. tarkemmin ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta 2 §.

Paras lisäisyys voidaan saada parantamalla heikentyneitä esiintymiä, joilla kuitenkin on yhä riittävästi luontotyypin (lajin esiintymispaikan) ominaispiirteitä.

​​​​Luontotyypin ja elinympäristön tila ilmaistaan luonnonarvohehtaareina eli pinta-alan ja esiintymän laadun yhtälönä [luonnonarvohehtaari (lha) = pinta-ala x esiintymän tila (0-1)].

3. Suunnitelman laatiminen tarvittavista toimenpiteistä ja tavoiteltavasta tilan parantumisesta

Luonnonarvojen tuottamista suunnitteleva laatii tai laadituttaa hyvityssuunnitelman, jossa esitetään:

  • tiedot hyvittämiseen käytettävästä alueesta (hyvitysalue), sen luonnonarvoista ja niiden tilasta ennen hyvittäviä toimenpiteitä;
  • tiedot parannettavista luonnonarvoista, tavoiteltavasta tilasta sekä hyvittävistä toimenpiteistä, joilla luonnonarvojen parantaminen toteutetaan;
  • aikataulu, jossa hyvittävät toimenpiteet suoritetaan;
  • tiedot hyvittävien toimenpiteiden toteuttamisen seurannasta;
  • arvio hyvittävien toimenpiteiden toteutumisen riskeistä ja suunnitelma niihin varautumisesta sekä vaihtoehtoisista toteutustavoista;
  • tiedot perustavien toimenpiteiden käytännön toteuttajasta ja tämän pätevyydestä tehtävään.

Hyvittämissuunnitelman keskeinen sisältö on ne hyvittävät toimenpiteet, joilla arvioitua luontotyypin (lajin elinympäristön) tilaa saadaan parannettua kohti luonnontilaisuutta. Nämä toimenpiteet riippuvat kulloinkin kyseessä olevasta luontotyypistä. Hyvittävä toimenpide voi olla esimerkiksi ojitetun suon ojien tukkiminen, jolla palautetaan suon vesitasapaino luonnonmukaiseen suuntaan ja mahdollistetaan luontotyypille tyypillisen lajiston palautumisen.

Esimerkkejä eri luontotyyppien kompensaatiotoimenpiteistä on Suomen ympäristökeskuksen laatimassa selvityksessä.

Suojeluhyvitys tehdään suojelemalla pysyvästi uhanalaisen luontotyypin luonnontilaltaan edustava esiintymä.

4. Hakemus ELY-keskukselle hyvittämissuunnitelmasta annettavasta lausunnosta

Hyvittämissuunnitelmasta pyydetään ennen toimenpiteiden toteuttamista lausunto ELY-keskukselta.

Tarkoituksena on varmentaa alueen lähtötila ja se, että suunnitelma vastaa viranomaisen käsityksen mukaan sitä, mikä on olemassa oleva tieteellinen tieto saavutettavissa olevasta hyödystä suunnitelluin toimenpitein. Tuotettavat luonnonarvot määritellään laadullisesti kyseessä olevan luontotyypin luonnonarvohehtaareina. ELY-keskus voi pyytää tarkentamaan suunnitelmaa, mikäli siinä on puutteita, kuten tunnistamattomia riskejä.

Samalla suunnitelmalla voi tuottaa luonnonarvoja useista luontotyypeistä ja lajeista, mikäli kyse on yhdestä yhtenäisestä alueesta, riippumatta kiinteistörajoista. Mahdollista on myös, että useampi maanomistaja hakee yhteisellä hakemuksella useammalle kiinteistölle. Tällöin yksi hakija voi edustaa kaikkia maanomistajia heidän suostumuksellaan.

ELY-keskus toimittaa hyvittämissuunnitelmasta antamansa lausunnon tiedoksi alueen sijaintikunnalle ja maakunnan liitolle, jotta ne ovat tietoisia hyvittämissuunnitelmasta maankäytön suunnittelussaan.

Jos kyse on suojeluhyvityksestä ELY-keskus antaa suoraan jäljempänä todettavan lausunnon tuotettavista luonnonarvoista ja niiden laadusta.

5. Toimenpiteiden toteuttaminen suunnitelman mukaisesti

ELY-keskuksen lausunnon saatuaan maanomistaja voi toteuttaa suunnitellut hyvittävät toimenpiteet. Mikäli toteutuksessa tulee muutoksia, ne kirjataan ylös.

6. Hakemus ELY-keskukselle tuotettavista luontoarvoista ja niiden laadusta

Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen maanomistaja voi hakea ELY-keskuksen lausuntoa hyvittävillä toimenpiteillä tuotettavien luonnonarvojen määrästä ja laadusta. Tällä lausunnolla ELY-keskus varmentaa sen, montako luonnonarvohehtaaria kutakin luonnonarvoa toimenpiteillä tuotetaan. Suojeluhyvityksen osalta tämä lausunto annetaan heti hyvityssuunnitelman perusteella.

Ks. tarkemmin ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta 4 §.

Maanomistajan hakemuksesta avoimesti saatavilla olevaan rekisteriin merkitään asianumero, tuotettavat luonnonarvot (luontotyyppi / laji), luonnonarvohehtaareiden määrä ja sijaintikunta. Henkilötietoja tai kiinteistön yksilöintitietoja ei julkaista rekisterissä. Halutessaan maanomistaja voi pyytää poistamaan tiedot näkyvistä rekisteristä.

7. Luontoarvojen myyminen

Maanomistaja voi myydä tuotetut luonnonarvot haluamastaan summasta sellaiselle, joka haluaa käyttää ne heikennyksen hyvittämiseen. Maanomistaja voi päättää myös luopua alueen käyttämisestä hyvittämiseen, kunnes tekee sopimuksen niiden luovuttamisesta hyvityksenä käytettäväksi. Luonnonarvot voivat vaihtaa omistajaa useamman kerran ennen niiden käyttämistä.

Kun tuotettavat luonnonarvot käytetään heikennyksen hyvittämiseen, ELY-keskus tekee päätöksen hyvitysaluetta koskevasta hävittämis- ja heikentämiskiellosta ja hyvitykseen tarvittavat luonnonarvohehtaarit merkitään rekisterissä käytetyiksi. Mikäli hyvitystä on tuotettu enemmän kuin kyseisen heikennyksen hyvittämiseen tarvitaan, maanomistaja voi myydä jäljelle jäävät luonnonarvohehtaarit toisen heikennyksen hyvittämiseen.