Lagberedningen kring inrättande av naturskyddsområden

Pågående lagberedningar

Miljöministeriet bereder förordningar genom vilka det inrättas naturskyddsområden på statsägda områden och områden som redan tidigare reserverats för skyddsändamål. Naturskyddsområden kommer att inrättas på sammanlagt ca 700 000 hektar mark. Författningarna bereds i samarbete med centrala regionala och lokala aktörer. Olika synpunkter på planerna diskuteras bl.a. tillsammans med landskapet, kommunerna och jaktvårds- och naturskyddsorganisationer. Utkasten till förordningarna om de nya naturskyddsområdena sänds på remiss innan förordningarna behandlas av statsrådet.

För närvarande bereds utkast till förordningar om naturskyddsområden i Nyland, Kvarken, Kymenedalen, Södra Savolax, Södra Karelen, västra Lappland, Mellersta Österbotten och Uleåborgsregionen.

Närmare information om all lagberedning finns på Forststyrelsens webbplats. På webbplatsen hittar du bl.a. utkast till översiktliga och områdesspecifika kartor över områdena.

Mer information

Johanna Korpi, lagstiftningsdirektör 
miljöministeriet, Kanslichef, Kansliapäällikön esikunta Telefon:0295250278   E-postadress: