Naturrådet

Hur mycket väger naturfrågorna i beslutsfattandet? Hur kan man stödja medborgarnas verksamhet för att främja naturens tillstånd?

Miljöministeriet sammankallade Naturrådet, som bestod av medborgare, våren 2022 för att stödja utarbetandet av den nationella strategin för biologisk mångfald och dess handlingsprogram. Syftet med Naturrådet är att förmedla medborgarnas synpunkter till beredningen av den nationella strategin och det nationella handlingsprogrammet för biologisk mångfald. Den nationella strategin för biologisk mångfald strävar efter att svara på hur förlusten av den biologiska mångfalden i Finland ska stoppas.

Naturrådet

  • hjälper till att identifiera vilka saker som är centrala för medborgarna när det gäller förlusten av biologisk mångfald, vad det behövs mer information om och vilka som är de bästa sätten att förmedla informationen.
  • dryftar och tar fram idéer ur medborgarnas synvinkel om ambitiösa och effektiva mål och åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Inbjudan sändes till 5 000 finländare som valdes ut genom slumpmässigt urval. Bland de frivilliga som anmälde sitt intresse valdes 60 personer till Naturrådet så att rådets sammansättning återspeglade Finlands befolkning på ett så representativt sätt som möjligt. Kvoteringen baserade sig på ålder, kön, bosättning och utbildningsbakgrund. 

Rådet sammanträdde vid två möten på distans. Före mötena fick rådets medlemmar bakgrundsmaterial både om förlusten av biologisk mångfald och om beredningen av strategin för biologisk mångfald. Det första mötet handlade om attityder och kunskap som hänför sig till förlusten av biologisk mångfald samt den biologiska mångfaldens situation. Vid det andra mötet behandlades åtgärder för att förebygga förlusten av biologisk mångfald. 

Diskussionerna och rådets arbete producerade en lägesbild och en sammanfattning av de ur rådets synvinkel viktigaste åtgärderna för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Rådet fick möjlighet att skriva en sammanfattning i ett virtuellt arbetsutrymme. Medborgarna vill ha fler möjligheter att delta i beslutsfattande som rör naturen. De är beredda att göra förändringar, till exempel i sina konsumtionsvanor, om de får stöd och vägledning. Samtidigt betonar de att individen har begränsade möjligheter att påverka jämfört med stater, kommuner och företag. Framför allt önskar de att samhällets institutioner ska fungera som föregångare och visa exempel på hur man vidtar effektiva åtgärder för naturens bästa. 


Läs mer (på finska): Kansalaisten Luontoraadin evästys luonnon monimuotoisuusstrategian ja sen toimintaohjelman valmistelulle
 

Mer information

Olli Ojala, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Telefon:0295250039   E-postadress: