Luontoraati

Mikä on luonnon arvo päätöksenteossa? Miten kansalaisten toimintaa luonnon tilan edistämiseksi voitaisiin tukea?

Ympäristöministeriö kutsui keväällä 2022 koolle kansalaisten Luontoraadin tukemaan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian ja sen toimintaohjelman valmistelua. Luontoraadin tarkoituksena on välittää kansalaisten punnittuja näkemyksiä kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman valmisteluun. Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia pyrkii vastaamaan siihen, miten luontokato Suomessa pysäytetään.

Luontoraati

  • auttaa tunnistamaan, mitkä asiat luontokadossa ovat kansalaisten kannalta keskeisiä, mistä tarvitaan lisää tietoa ja mitkä ovat parhaita tapoja välittää tietoa.
  • pohtii ja ideoi kansalaisten näkökulmasta oikeudenmukaisia ja vaikuttavia tavoitteita ja toimenpiteitä luontokadon pysäyttämiseksi.

Kutsu raatiin lähetettiin satunnaisvalinnalla valituille 5000 suomalaiselle. Luontoraatiin valittiin kiinnostuksensa ilmoittaneiden vapaaehtoisten joukosta 60 henkeä siten, että raadin kokoonpano heijasteli mahdollisimman hyvin Suomen väestöä ennalta määrättyjen kiintiöintiperusteiden suhteen. Kiintiöinnin perusteina käytettiin ikää, sukupuolta, asuinpaikkaa ja koulutustaustaa. 

Raati kokoontui kahteen etäkeskustelutilaisuuteen. Ennen tilaisuuksia raatilaisille jaettiin taustoittavaa materiaalia sekä luontokadosta että luonnon monimuotoisuusstrategian valmistelutyöstä. Ensimmäisen tilaisuuden aiheena oli luontokatoa koskevat asenteet, tietämys ja tilannekuva. Toisessa tilaisuudessa käsiteltiin toimenpiteitä luontokadon ehkäisemiseksi. 

Keskustelujen pohjalta raadin työn tuloksena syntyi tilannekuva ja yhteenveto raadin mielestä luontokadon kannalta keskeisimmistä toimenpiteistä. Raati sai mahdollisuuden työstää yhteenvetoa kirjallisesti virtuaalisessa työtilassa. Kansalaiset toivovat lisää mahdollisuuksia osallistua luontoon liittyvään päätöksentekoon. He ovat valmiita muutoksille, esimerkiksi kulutustottumuksissa, jos heitä kannustetaan ja ohjataan siihen. Samalla kansalaiset korostavat, että yksilön vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset valtioiden, kuntien ja yritysten rinnalla. Ennen kaikkea kansalaiset toivovat yhteiskunnan instituutioilta edelläkävijyyttä ja esimerkkejä vaikuttavasta toiminnasta luonnon puolesta.

Lue lisää:

Lisätietoja

Olli Ojala, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus Puhelin:0295250039   Sähköpostiosoite: