Nationella strategin för friluftsliv 2030 och genomförandet av den

Finlands första strategi för friluftsliv publicerades 2022 och sträcker sig till 2030. Strategin för friluftsliv utarbetades vid miljöministeriet med stöd av sakkunniga vid andra ministerier, inom den offentliga förvaltningen, vid forskningsinstitut och vid olika organisationer. Man ville också erbjuda medborgarna och intressentgrupperna möjlighet att delta i beredningen av strategin. I början av arbetet ordnades fem tematiska workshoppar och en webbenkät om friluftsliv som var öppen för alla. Utkastet till strategi var också på remiss. Strategin godkändes som statsrådets principbeslut den 19 maj 2022.

Strategin har föregåtts av ett halvt århundrade av administrativt främjande av friluftslivet. Till exempel med stöd av lagen om friluftsliv från 1973 har statens strövområden inrättats genom beslut av statsrådet. Vid miljöministeriet identifierades en önskan om en starkare samordning av ministerierna för att utveckla friluftslivet. Friluftslivet ansågs behöva strategisk styrning, en vision och en helhetsbild. Samtidigt konstaterades att friluftslivet ska tas upp som ett tema i samhällsdebatten.

Målen för strategin

Syftet med strategin, som sträcker sig till 2030, är att hjälpa medborgarna att må bättre, få en bättre kontakt med naturen och sätta värde på den. Visionen är att satsa på friluftsliv som en nationell framgångsfaktor och att värdesätta närliggande naturområden i beslutsfattandet. Målet är också att allt fler ska hitta ett lämpligt sätt att vistas i naturen. På detta sätt ska befolkningens hälsa och välbefinnande förbättras.

Följande strategiska mål har fastställts:

  • tillgänglighet till närliggande naturområden
  • främjande av hälsa och välbefinnande
  • värnande om naturens hållbarhet i friluftslivet
  • identifiering av resurser och samarbete
  • mångsidigt friluftsliv.

Genomförande och uppföljning av strategin

Miljöministeriet har tillsatt en samordningsgrupp med uppgift att främja genomförandet och uppföljningen av den nationella strategin för friluftsliv 2030. Samordningsgruppen består av företrädare för flera ministerier, Kommunförbundet, Forststyrelsen, Utbildningsstyrelsen och Naturresursinstitutet. Handlingsprogrammet färdigställdes november 2023. 

Som en del av detta arbete väljs indikatorer och mätare som ska användas för att följa hur friluftslivet utvecklas i Finland. Framstegen i strategiarbetet fram till 2030 kommer att utvärderas närmare under 2025. Att vistas i naturen hör till vår finländska identitet och våra nationella styrkor. Genom detta arbete kan vi tillsammans bidra till välbefinnande, hållbarhet och kontakt med naturen.

På en gemensam väg

Ett flertal aktörer i Finland främjar och utvecklar friluftslivet. Till dessa aktörer hör flera ministerier, organisationer, Forststyrelsen, forskningsorganisationer, myndigheter, företag, kommuner och regionala aktörer, medier, privata markägare och medborgare. Samspel behövs både i fråga om vistelse i naturen och i fråga om planering av verksamheten.
Även det nationella nätverkandet utvecklas. Miljöministeriet ordnade den 15 maj 2023 ett webbinarium om friluftsliv där man redogjorde för hur genomförandet av den nationella strategin för friluftsliv 2030 framskrider. Sakkunniga från olika intressegrupper deltog för att kommentera de åtgärder som är under beredning och för att diskutera friluftsliv med tanke på välbefinnande, hälsa, kommuner, unga, äldre, friluftsproffs och vanliga motionärer.

Mer information

Matti Nieminen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturresurser och miljökonsekvenser 0295250001  


Miliza Malmelin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturresurser och miljökonsekvenser 0295250176