Kansallinen luonnon virkistys­käytön strategia 2030 ja toimeen­pano

Suomen ensimmäinen luonnon virkistyskäytön strategia julkaistiin vuonna 2022 ja se ulottuu vuoteen 2030 asti. Luonnon virkistyskäytön strategia laadittiin ympäristöministeriössä muiden ministeriöiden, julkishallinnon, tutkimuslaitosten ja järjestöjen asiantuntijoiden tuella. Kansalaisille ja sidosryhmille haluttiin tarjota mahdollisuus osallistua strategian valmisteluun. Työn alkuvaiheessa järjesteltiin viisi teemallista työpajaa ja kaikille avoin verkkokysely luonnon virkistyskäytöstä. Strategialuonnoksesta järjestettiin myös lausuntokierros. Strategia hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 19.5.2022.

Strategiaa on edeltänyt luonnon virkistyskäytön hallinnollisen edistämisen puolivuosisatainen historia. Esimerkiksi vuonna 1973 säädetyn ulkoilulain nojalla on valtioneuvoston päätöksillä perustettu valtion retkeilyalueita. Ympäristöministeriössä tunnistettiin toive ministeriöiden vahvemmasta koordinaatiosta virkistyskäytön kehittämiseksi. Luonnon virkistyskäytön katsottiin tarvitsevan strategista ohjausta, vision ja kokonaiskuvan. Samalla todettiin, että luonnon virkistyskäyttö on nostettava yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi. 

Strategian tavoitteet

Vuoteen 2030 ulottuvan strategian missiona on auttaa kansalaisia voimaan paremmin, yhteydessä luontoon ja sitä arvostaen. Visiona on panostaa luonnon virkistyskäyttöön kansallisena menestystekijänä ja nostaa lähiluonto arvoonsa päätöksenteossa. Tavoitteena on myös, että yhä useampi löytää itselleen sopivan tavan liikkua luonnossa. Näin väestön terveys ja hyvinvointi parantuvat

Strategisiksi tavoitteiksi määriteltiin:

  • Lähiluonnon saavutettavuus 
  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
  • Luonnon kestävyyden vaaliminen virkistyskäytössä
  • Voimavarojen tunnistaminen ja yhteistyö
  • Luonnon virkistyskäytön monimuotoisuus

Strategian toimeenpano ja seuranta

Ympäristöministeriö on asettanut koordinaatioryhmän edistämään Kansallisen luonnon virkistyskäytön strategia 2030:n toimeenpanoa ja seurantaa. Koordinaatioryhmään kuuluu useiden ministeriöiden, Kuntaliiton, Metsähallituksen, Opetushallituksen sekä Luonnonvarakeskuksen edustajia. Strategian toimintaohjelma vuosille 2023–2025 julkaistiin marraskuussa 2023. 

Osana strategian toimeenpanoa valitaan indikaattoreita ja mittareita, joiden avulla seurataan virkistyskäytön kehittymistä Suomessa. Vuoteen 2030 ulottuvan strategiatyön etenemistä arvioidaan tarkemmin vuonna 2025. Luonnossa liikkuminen on suomalainen vahvuus ja osa identiteettiämme. Työn avulla avaamme yhdessä polkuja hyvinvointiin, kestävyyteen ja luontoyhteyteen.

Yhteisellä polulla

Luonnon virkistyskäyttöä toteuttaa ja kehittää lukuisat tahot Suomessa, joihin kuuluvat useat ministeriöt, järjestöt, Metsähallitus, tutkimusorganisaatiot, viranomaiset, yritykset, kunnat ja alueelliset toimijat, media, yksityiset maanomistajat ja kansalaiset.  Yhteispeli on tarpeen niin luonnossa liikkuessa kuin toimintaa suunniteltaessa.  

Myös kansallista verkostoitumista kehitetään. Ympäristöministeriö järjesti 15.5.2023 luonnon virkistyskäytön webinaarin, jossa kerrottiin kuinka Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030:n toimeenpano etenee. Mukana oli eri intressiryhmien asiantuntijoita kommentoimassa valmisteilla olevia toimenpiteitä sekä keskustelemassa luonnon virkistyskäytöstä hyvinvoinnin, terveyden, kuntien, nuorten, vanhusten, ulkoiluammattilaisten ja tavallisen ulkoilijan näkökulmasta. 

Lisätietoja

Matti Nieminen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset Puhelin:0295250001   Sähköpostiosoite:


Miliza Malmelin, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset Puhelin:0295250176   Sähköpostiosoite: