Organ

Om ett organ uppfyller de krav som ställs på det, bemyndigar miljöministeriet organet att meddela typgodkännanden eller godkänner organet för att utfärda kontrollintyg eller som organ för certifiering av tillverkningskontroll. Lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) innehåller de allmänna krav som ställs på ett organ. Miljöministeriet kräver ackreditering av ett organs sakkännedom, tillförlitlighet och oavhängighet. Med ackreditering avses i allmänhet konstaterande av testnings-, kontroll- och certifieringsorganens behörighet.

Miljöministeriet kan bemyndiga eller godkänna ett organ för ett uppdrag för viss tid eller tills vidare. Bemyndigandet eller godkännandet kan begränsas så att verksamheten blir mindre omfattande än vad som avses i ansökan. Behövliga villkor för utövande av och tillsyn över verksamheten kan fogas till beslutet.

Miljöministeriet utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, andra bestämmelser om godkännande av byggprodukter samt villkoren i miljöministeriets beslut om bemyndigande och godkännande. Ett organ är skyldigt att lämna miljöministeriet de uppgifter som behövs för tillsynen, till exempel uppgifter om förändringar i ägandeförhållandena. Miljöministeriet har rätt att på organets verksamhetsställe och i organets laboratorier företa inspektioner som behövs för tillsynen, så att förutsättningarna för verksamheten kan konstateras. Byggnadstillsynsmyndigheterna bistår miljöministeriet i tillsynen.

Miljöministeriet får ge ett bemyndigat eller godkänt organ en skriftlig varning eller i vissa situationer avbryta verksamheten på grund av lagen. En sådan situation kan till exempel vara att lagen om produktgodkännande för vissa byggprodukter eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller andra bestämmelser som gäller godkännande av byggprodukter inte iakttas i verksamheten. Miljöministeriet måste i enlighet med lagen återkalla ett bemyndigande eller godkännande till exempel om det bemyndigade eller godkända organet inte bedriver regelbunden verksamhet eller upphör med sin verksamhet.

Typgodkännandeorgan

En byggprodukts duglighet konstateras genom typgodkännande, om byggprodukten till sina tekniska egenskaper är sådan att den inverkar betydligt på huruvida de väsentliga tekniska krav som ställs på ett byggnadsverk kan uppfyllas, om byggprodukten är av en sådan typ som används allmänt och om byggnadstillsynsmyndighetens åtgärder kan förenklas eller förenhetligas genom typgodkännandet. För att typgodkännande ska kunna meddelas måste tillverkningskontrollen också vara certifierad.

Typgodkännande beviljas av ett organ som miljöministeriet har bemyndigat som typgodkännandeorgan. Om ett organ som ansökt om att få verka som typgodkännandeorgan uppfyller de krav som ställs på det enligt lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter och miljöministeriets förordning (555/2013), bemyndigar miljöministeriet organet att meddela typgodkännanden.

Den som tillverkar en produkt får ansöka om typgodkännande. Såväl inhemska som utländska organ kan ansöka om bemyndigande att verka som typgodkännandeorgan. Organets bolagsform har ingen betydelse. Organet ska i händelse av ersättningsskyldighet dock ha en ansvarsförsäkring eller ett annat därmed jämförbart arrangemang.

En mer detaljerad beskrivning av processen för bemyndigande av typgodkännandeorgan finns i filen nedan.

Kontrollintyg: godkända organ

Kontrollintyg kan användas för att godkänna byggprodukter när det är fråga om byggprodukter som inverkar på huruvida de väsentliga tekniska krav som ställs på byggnadsverk kan uppfyllas. De byggprodukter som med tanke på kraven är mera krävande godkänns med typgodkännande medan kontrollintyg används för att godkänna mindre krävande produkter. Med kontrollintyg kan man dock godkänna även sådana byggprodukter som kan ha avsevärd inverkan på byggnadsverkets väsentliga tekniska egenskaper. Detta används när produkterna på grund av sina egenskaper lämpar sig bättre för godkännande med kontrollintyg.

Kontrollintyget utfärdas av ett organ som har godkänts av miljöministeriet. Om ett organ som ansökt om att verka som godkänt organ uppfyller de krav som ställs på det enligt lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter och miljöministeriets förordning (555/2013), godkänner miljöministeriet organet att utfärda kontrollintyg. Såväl inhemska som utländska organ kan ansöka om att bli godkänt organ. Organets bolagsform har ingen betydelse.

Det är frivilligt för tillverkaren att skaffa kontrollintyg. De uppgifter som anges i kontrollintyget varierar enligt produkt eller produktgrupp. Organet utfärdar ett intyg på grundval av antingen en fortlöpande certifiering av tillverkningen eller en kontroll av prover från varje enskilt leveransparti.

Kontrollintyget kräver att tillverkaren utför intern tillverkningskontroll under produktionen och att tillverkningskontrollen certifieras av ett organ för certifiering av tillverkningskontroll.

En mer detaljerad beskrivning av processen för att bli ett godkänt organ som utfärdar kontrollintyg finns i filen nedan.

Organ för certifiering av tillverkningskontroll

Tillverkningskontroll är från och med den 1 juli 2013 ett i Finland tillämpat frivilligt godkännandeförfarande för byggprodukter. Byggprodukters duglighet kan påvisas med tillverkningskontroll, om dugligheten inte kan påvisas med typgodkännande eller kontrollintyg. Byggproduktens tillverkare kan genom att iaktta systemet för intern tillverkningskontroll i fabriken påvisa att byggprodukten till sina egenskaper uppfyller de väsentliga tekniska krav som föreskrivits för den för det användningsändamål som tillverkaren har meddelat.

Ett organ för certifiering av tillverkningskontroll som miljöministeriet har godkänt certifierar systemet för intern tillverkningskontroll. Det certifierande organet ska i sitt certifikat meddela vilka bedömningsgrunder det använt. Organet ska vid certifieringen använda ett märke som skiljer sig från andra märken som certifieraren eventuellt använder. I märket ska texten "tillverkningskontroll" ingå.

Om ett organ som ansökt om att verka som organ för certifiering av tillverkningskontroll uppfyller de krav som ställs på det enligt lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter och miljöministeriets förordning (555/2013), bemyndigar miljöministeriet organet att verka som organ för certifiering av tillverkningskontroll. Såväl inhemska som utländska organ kan ansöka om bemyndigande att verka som organ för certifiering av tillverkningskontroll. Organets bolagsform har ingen betydelse.

En mer detaljerad beskrivning av processen för tillverkningskontroll finns i filen nedan.