Toimielimet

Ympäristöministeriö valtuuttaa toimielimen myöntämään tyyppihyväksyntöjä, hyväksyy toimielimen myöntämään varmennustodistuksia tai hyväksyy toimielimen toimimaan laadunvalvonnan varmentajana, jos toimielin täyttää sille asetetut vaatimukset. Yleiset toimielimelle asetetut vaatimukset on sisällytetty lakiin eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012). Ympäristöministeriö edellyttää hakijalta lain yleisiä vaatimuksia koskevaa akkreditointia toimielimen asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja riippumattomuudesta. Akkreditoinnilla tarkoitetaan yleisesti ottaen testaus-, tarkastus- ja sertifiointielinten pätevyyden toteamista.

Ympäristöministeriö voi valtuuttaa tai hyväksyä toimielimen tehtäväänsä määräajaksi tai toistaiseksi. Valtuutus tai hyväksyntä voidaan rajata hakemuksessa esitettyä toimintaa suppeammaksi. Päätökseen voidaan liittää toiminnan harjoittamiselle ja toiminnan valvomiseksi tarpeellisia ehtoja. Päätökseen voidaan liittää myös ehto, jonka mukaan toiminta on aloitettava annetun määräajan kuluessa uhalla, että valtuutus tai hyväksyminen peruutetaan.

Oheisella hakemuspohjalla voit hakea ympäristöministeriöltä valtuutusta toimia kansallisena toimielimenä.

Toimielinkohtaiset hyväksymisen periaatteet on esitetty erikseen seuraavissa kappaleissa.

Ympäristöministeriö valvoo lain ja sen nojalla annettujen säännösten, rakennustuotteiden hyväksymisestä annettujen muiden säännösten sekä valtuutusta ja hyväksymistä koskevan ympäristöministeriön päätöksen ehtojen noudattamista. Toimielin on velvollinen antamaan ympäristöministeriölle valvontaa varten tarpeelliset tiedot toimintaa koskevista merkittävistä muutoksista esimerkiksi omistussuhteissaan tapahtuneista muutoksista. Ympäristöministeriöllä on oikeus tehdä valvontaa varten tarpeellisia tarkastuksia toimielimen toimipisteessä ja laboratoriotiloissa toimintaedellytysten toteamiseksi. Rakennusvalvontaviranomaiset avustavat ympäristöministeriötä valvontatehtävässä.

Ympäristöministeriö voi antaa valtuutetulle tai hyväksytylle toimielimelle kirjallisen varoituksen tai keskeyttää toiminnan harjoittamisen lain määrittelemissä tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi se, että toiminnassa ei noudateta eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa laissa tai kyseisen lain nojalla annettuja tai rakennustuotteiden hyväksyntää koskevia muita säännöksiä.  Lisäksi ympäristöministeriön on lain mukaan peruutettava valtuutus tai hyväksyminen esimerkiksi tilanteissa, joissa valtuutettu tai hyväksytty toimielin ei ylläpidä säännöllistä toimintaa tai lopettaa toiminnan

Tyyppihyväksyntälaitokset

Rakennustuotteen kelpoisuus todetaan tyyppihyväksynnällä, jos rakennustuote teknisiltä ominaisuuksiltaan vaikuttaa merkittävästi rakennuskohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen, rakennustuotetyyppiä käytetään laajasti ja tyyppihyväksynnällä voidaan yksinkertaistaa tai yhtenäistää rakennusvalvontaviranomaisen toimenpiteitä. Tyyppihyväksynnän edellytyksenä on lisäksi laadunvalvonnan varmentaminen.

Tyyppihyväksynnän myöntää ympäristöministeriön hyväksymä tyyppihyväksyntälaitos. Ympäristöministeriö valtuuttaa toimielimen myöntämään tyyppihyväksyntöjä, jos tyyppihyväksyntälaitokseksi hakenut toimielin täyttää sille eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa laissa ja ympäristöministeriön asetuksessa (555/2013) säädetyt vaatimukset.

Tyyppihyväksyntää on oikeutettu hakemaan tuotteen valmistaja. Tyyppihyväksyntälaitokseksi voi hakea niin kotimainen kuin ulkomainen toimielin. Toimielimen yhtiömuodosta ei ole säädöstä. Toimielimellä tulee kuitenkin olla mahdollisten korvausten varalta vastuuvakuutus tai siihen rinnastettava muu järjestely.

Tarkemmat ohjeet tyyppihyväksyntälaitokseksi hakemisesta löydät alla olevasta tiedostosta.

Varmennustodistus: hyväksytyt toimielimet

Varmennustodistusta voidaan käyttää rakennustuotteiden hyväksymiseen, kun kysymys on rakennustuotteista, joilla on vaikutusta rakennuksen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen. Niiden täyttymisen kannalta vaativammat rakennustuotteet hyväksytään tyyppihyväksynnällä ja vähemmän vaativien tuotteiden hyväksyntään käytetään varmennustodistusta. Varmennustodistuksella voidaan kuitenkin hyväksyä myös rakennustuotteita, joilla voi olla merkittävää vaikutusta rakennuksen olennaisiin teknisiin vaikutuksiin. Tätä käytetään, kun tuotteet ominaisuuksiensa vuoksi soveltuvat paremmin varmennustodistuksella hyväksyttäviksi.

Varmennustodistuksen antaa ympäristöministeriön hyväksymä toimielin. Ympäristöministeriö hyväksyy toimielimen myöntämään varmennustodistuksia, jos hyväksytyksi toimielimeksi hakenut toimielin täyttää sille eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa laissa ja ympäristöministeriön asetuksessa (555/2013) säädetyt vaatimukset. Hyväksytyksi toimielimeksi voi hakea niin kotimainen kuin ulkomainen toimielin. Toimielimen yhtiömuodosta ei ole säädöstä.

Varmennustodistuksen hankkiminen on valmistajalle vapaaehtoista. Varmennustodistuksessa annettavat tiedot vaihtelevat tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti. Toimielin antaa varmennustodistuksen joko tuotteen valmistuksen jatkuvan varmentamisen tai toimituseräkohtaisen näytetarkastuksen perusteella. Varmennustodistus edellyttää valmistajan suorittamaa tuotannon aikaista omaa laadunvalvontaa ja laadunvalvonnan varmentamista laadunvalvonnan varmentajan toimesta.

Tarkemmat ohjeet varmennustodistuksia myöntäväksi toimielimeksi hakemisesta löydät alla olevasta tiedostosta.

Laadunvalvonnan varmentajat

Valmistuksen laadunvalvonta on 1.7.2013 alkaen Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden vapaaehtoinen hyväksyntämenettely. Rakennustuotteen kelpoisuus voidaan todeta valmistuksen laadunvalvonnalla, jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa tyyppihyväksynnällä tai varmennustodistuksella. Rakennustuotteen valmistaja voi osoittaa ylläpitämällään tehtaan sisäisellä laadunvalvontajärjestelmällä, että rakennustuote ominaisuuksiensa puolesta täyttää sille säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset valmistajan ilmoittamassa käyttötarkoituksessa.

Ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja varmentaa tuotannon sisäisen laadunvalvontajärjestelmän. Varmentajan on ilmoitettava käyttämänsä arviointiperusteet sertifikaatissaan. Valmistuksen laadunvalvonnan varmentajan on käytettävä laadunvalvonnan varmentamisessa merkkiä, joka eroaa muista varmentajan mahdollisesti käyttämistä merkeistä. Merkissä tulee olla teksti ”valmistuksen laadunvalvonta”.

Ympäristöministeriö valtuuttaa toimielimen toimimaan laadunvalvonnan varmentajana, jos laadunvalvonnan varmentajaksi hakenut toimielin täyttää sille eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa laissa ja ympäristöministeriön asetuksessa (555/2013) säädetyt vaatimukset. Laadunvalvonnan varmentajaksi voi hakea niin kotimainen kuin ulkomainen toimielin. Toimielimen yhtiömuodosta ei ole säädöstä.

Tarkemmat ohjeet laadunvalvonnan varmentamisen hakemisesta löydät alla olevasta tiedostosta.