Nationalparker och naturreservat är stommen för nätverket av naturskyddsområden

Nationalparker och naturreservat utgör stommen för Finlands nätverk av naturskyddsområden. Finland har 40 nationalparker med en areal på cirka 1 003 300 hektar. Nätverket av nationalparker är regionalt heltäckande.

Nationalparkerna - våra vackraste
natur- och friluftsobjekt

I nationalparkerna eftersträvar man att bevara de mest värdefulla objekten i Finlands natur, artrikedomen och de olika livsmiljöerna i dem samt landskapens särdrag. Nationalparkerna bevaras i naturtillstånd så långt som möjligt. De är naturskyddsområden som är öppna för allmänheten. I de flesta nationalparker finns det goda guidnings- och friluftstjänster, i vissa även naturum.

Varje nationalpark grundas genom en speciallag. En nationalpark kan endast inrättas på land- och vattenområden som ägs av staten. Arealen ska vid tidpunkten för inrättandet omfatta minst 1 000 hektar. Området ska ha betydelse som allmän natursevärdhet eller i övrigt för att öka naturkännedomen eller intresset för naturen. Till antalet finns det flest nationalparker i södra Finland men det är små till ytan. I norra Finland och Lappland finns det få nationalparker, men de är ödemarksområden som omfattar stora arealer. 

Naturreservaten betjänar forskningen

Naturreservaten tjänar främst naturskyddets och den vetenskapliga forskningens syften. I naturreservaten vill man bevara naturen så orörd som möjligt. Naturskyddsbestämmelserna är strängare för naturreservat än för nationalparker.

Naturreservaten är i huvudsak stängda för allmänheten. För att få röra sig i ett naturreservat krävs skriftligt tillstånd, som beviljas endast för vetenskapliga ändamål. Vissa naturreservat har dock markerade leder som allmänheten kan använda. I naturreservaten i norra Finland har lokalbefolkningen rätt att bedriva naturnäringar, som till exempel renskötsel.

Om inrättandet av och syftet med ett naturreservat stadgas genom lag, om området är minst 1 000 hektar, i annat fall genom förordning. Ett naturreservat kan enbart inrättas i områden som tillhör staten. Naturreservaten ska ha betydelse för att den naturliga utvecklingen ska säkras eller för vetenskaplig forskning eller undervisning. Nätverket av naturreservat har inte kompletterats under de senaste årtiondena.

Mer information

Ilona Latsa, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250388   E-postadress: