Vård av skogliga livsmiljöer

Genom att vårda skogliga livsmiljöer stöder man livsmiljöer vars naturvärden har försämrats, till exempel till följd av att områden har växt igen eller på grund av mänsklig verksamhet. Sådana livsmiljöer är exempelvis lundar, solexponerade miljöer och platser där särskilda arter förekommer.

I det inledande skedet kommer åtgärderna att riktas in på områden som omfattas av ett avtal, ett beslut eller en planbeteckning som tryggar skyddet av området. Avsikten är att inom livsmiljöprogrammet Helmi också hitta nya metoder för att i samarbete med markägarna trygga naturvärdena i olika områden.

Målet med Helmi-programmet är att vårda 600 objekt.

Praktiska åtgärder i vården av skogliga livsmiljöer kan vara till exempel att avlägsna granar i lundar eller i skogsdungar med ädla träd samt att förbättra livsmiljön för olika arter i naturskyddsområdena.

Mer information

Maaret Väänänen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250370   E-postadress: