Restaurering av småvatten och strandmiljöer

Genom att återställa naturen i småvatten och strandmiljöer stöder man i första hand mångfalden i småvatten och i strandnaturen där tillståndet försämrats till exempel till följd av förändrad markanvändning och vattenbyggnad. Med småvatten avses bäckar och rännilar, tjärnar, källområden och källor samt flador och glon. Bland de småvatten som kräver mest skyndsam vård finns många bäckar och källor, och när det gäller dessa har man redan mycket erfarenhet av olika restaureringsmetoder. I planeringen av alla åtgärder, och i synnerhet i tidsplanen för genomförande av dem, beaktas också avrinningsområdet. Åtgärderna för restaurering av vattendrag och stränder kan också kombineras med genomförandet av andra teman, såsom myrar, fågelvatten och vårdbiotoper.

Målet med Helmi-programmet är att restaurera 200 objekt.

I fråga om många strandlivsmiljöer krävs bättre bakgrundsinformation än för närvarande som grund för planeringen och inriktningen av åtgärderna. Därför kommer man i den första projektfasen att göra tilläggsutredningar och samla in information. Många av de åtgärder som måste genomföras är också kopplade till utvecklingen av planläggningen och lagstiftningen. Livsmiljöerna vid stränderna gagnas lyckligtvis redan i den inledande fasen av de åtgärder som genomförs under andra teman i livsmiljöprogrammet Helmi. Välinventerade sandstränder och dyner hör till de primära objekt där restaureringsåtgärder skulle kunna vidtas.

Mer information

Antton Keto, programchef 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250148   E-postadress: