Restaurering av fågelvatten och våtmarker

Det är viktigt att restaurera våtmarker och fågelvatten för att vi ska kunna skydda våra hotade vadarfåglar och sjöfåglar. Hälften av sjöfåglarna på våtmarkerna är hotade, och den största orsaken till detta är att våtmarkerna övergöds och växter igen.

Restaurering av fågelvatten och våtmarker hjälper många hotade fågelarter och fågelarter som är på tillbakagång, såsom brunand, årta, sothöna och många vadare. I och med restaureringarna förbättras också livsbetingelserna för ett stort antal hotade växter och insekter på våtmarkerna.

Största delen av de betydande våtmarkerna och fågelvattnen har redan skyddats eller ligger på statlig mark. Målet med programmet för att förbättra livsmiljöerna är att före utgången av 2023 restaurera 80 av dessa objekt med inriktning på de objekt som är värdefullast och i störst behov av restaurering i brådskande ordning. Olika restaureringsmetoder kan tillämpas på olika objekt: röjning, muddring, slåtter, höjning av vattennivån, jakt på små rovdjur och reduktionsfiske.

Restaureringsåtgärderna riktas i första hand till de områden som är särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet och som ingår i nätverket Natura 2000. Dessa områden innehåller de viktigaste fågelvattnen och våtmarkerna.

Finlands miljöcentral utreder vilken prioritetsordning som ska iakttas vid restaureringen av fågelvatten och våtmarker och utarbetar en handledning som närings-, trafik- och miljöcentralerna och Forststyrelsen kan använda som stöd i arbetet.

Mera information:

Markku Mikkola-Roos
specialplanerare
Finlands miljöcentral
p. 0400 148685​​​​​​​
[email protected]