Miljöministeriet begär ställningstaganden om kompletteringarna och ändringarna i den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden

Miljöministeriet har kompletterat sitt förslag till uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden. I det kompletterande förslaget ingår sex nya landskapsområden. Dessutom minskas eller utvidgas 27 områden. Två områden som ingick 2016 avskaffas. Ändringarna kan kommenteras 24.11–31.12.2020.

Den uppdaterande inventering som nu är föremål för samråd ger en uppdaterad och heltäckande utredning över nationellt värdefulla landskapsområden och är avsedd att ersätta den inventering av nationellt värdefulla landskapsområden som statsrådet genom sitt principbeslut godkänt år 1995 som en av myndigheterna utförd inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Samrådet är öppet för alla

Miljöministeriet begär ställningstaganden och utlåtanden om ändringarna i den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden. Synpunkter önskas i synnerhet om de ändrade avgränsningarna av områdena, de områden som föreslås som nya landskapsområden samt de två landskapsområden som föreslås avskaffas i den uppdaterande inventeringen. Även kommentarer om områdesbeskrivningarna önskas om det finns något att anmärka på i dem.

De dokument som är föremål för samråd beskriver de områden där ändringar föreslås eller som är nya i den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden. Handlingarna finns officiellt framlagda på den här webbplatsen och i tjänsten utlåtande.fi. Materialet finns också tillgängligt vid miljöministeriet och vid behov de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM).

Materialet för det kompletterande samrådet består av följande dokument:

Miljöministeriet ber att ställningstagandena eller utlåtandena lämnas genom att besvara den begäran om ställningstagande eller utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Begäran om ställningstagande eller utlåtande kan också besvaras genom att skicka ställningstagandet eller utlåtandet till miljöministeriets registratorskontor ([email protected]/Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet).

För att underlätta hanteringen av responsen ber miljöministeriet att synpunkterna struktureras enligt de mellanrubriker som anges i utlåtandetjänsten.

För att avge ett ställningstagande eller ett utlåtande krävs registrering och inloggning i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Ställningstagandena och utlåtandena behandlas vid miljöministeriet, som också svarar för de ändringar som eventuellt görs utifrån samrådsförfarandet och remissbehandlingen.

Begäran om utlåtande

I det kompletterande samrådet begär miljöministeriet utlåtanden av de berörda kommunerna, myndigheterna, organisationerna och övriga samarbetsparter.

Material från 2016

Begäran om utlåtande

I samband med det kompletterande samrådet kan synpunkter också framföras om den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden i sin helhet. Det tidigare materialet för den uppdaterande inventeringen som var föremål för samråd 2016 finns tillgängligt nedan. Det består av områdesbeskrivningarna, bakgrundspromemorian för den uppdaterande inventeringen samt en miljökonsekvensbedömning i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

Material

De föreslagna nationellt värdefulla landskapsområdena enligt landskap

Områdesbeskrivningarna för Övre Lappland finns delvis även på nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Kontaktuppgifter

Hannu Linkola, SYKE, tfn +358 295 252 214, [email protected]
Planerare Sonja Forss, SYKE, tfn +358 295 251 120, [email protected]

Mer information