Ympäristöministeriö kuulee ehdotuksista valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ja pyytää niistä lausuntoja 

Ympäristöministeriö asettaa julkisesti kuultavaksi esityksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Esitys sisältää maisema-alueiden aluekuvaukset ja niiden rajausehdotukset sekä inventoinnin taustamuistion. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 3 §:n mukainen ympäristövaikutusten arviointi on esitetty taustamuistion liitteenä. Inventointi on kuultavana 18.1.–19.2.2016.

Nyt kuultavana oleva inventointi tuottaa valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi.

Kuuleminen on kaikille avoin

Ympäristöministeriö pyytää kannanottoja aluevalikoiman kattavuudesta ja edustavuudesta, maisema-alueiden rajauksista ja aluekuvauksista sekä maisema-alueiden arvoluokituksen perusteista. Mielipiteitä pyydetään myös ympäristövaikutuksen arvioinnista.

Kuulemisen kohteena olevat asiakirjat ovat nähtävissä tällä sivulla, ja lisäksi maakunta- ja kuntakohtaisiin aineistoihin voi tutustua alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskus) sekä asianomaisissa kunnissa.

Kannanotot toimitetaan sähköisesti tai paperilla sille ELY-keskukselle, jonka alueella maisema-alue sijaitsee. Kannanotot käsitellään kootusti ympäristöministeriössä, joka vastaa kuulemis- ja lausuntokierroksen perusteella mahdollisesti tehtävistä muutoksista. 

Lausuntopyynnöt

Alueellisten kuulemisten yhteydessä ympäristöministeriö pyytää esityksestä lausunnot asianosaisilta kunnilta, viranomaisilta, järjestöiltä ja muilta yhteistyötahoilta

Aineistot

Ehdotukset valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi maakunnittain

Ylä-Lapin aluekuvaukset ovat myös osin pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi.

Kuulemisen yhteystiedot

Lisätietoja

Tapio Heikkilä, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Biotalous 0295250166