Ympäristöministeriö kuulee ehdotuksista valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ja pyytää niistä lausuntoja 

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 27 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutoksiin voi ottaa kantaa 24.11.–31.12.2020.

Kuultavana oleva päivitysinventointi tuottaa valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ajantasaisen ja kattavan selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisten laatimana inventointina.

Kuuleminen on kaikille avoin

Ympäristöministeriö pyytää kannanottoja ja lausuntoja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin tehtyihin muutoksiin. Näkemyksiä toivotaan erityisesti muutetuista aluerajauksista, uusina esitettävistä maisema-alueista sekä kahdesta päivitysinventoinnista poistettavaksi esitetystä maisema-alueesta. Kannanotoissa ja lausunnoissa toivotaan myös kommentoitavan aluekuvauksia, mikäli niistä löytyy huomautettavaa.

Kuulemisen kohteena olevissa asiakirjoissa kuvataan ne alueet, joihin esitetään muutoksia tai joita esitetään lisättäväksi valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin. Asiakirjat ovat virallisesti nähtävissä tällä sivulla sekä lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Aineistoihin voi tutustua myös ympäristöministeriössä sekä tarvittaessa myös alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY).

Täydentävän kuulemisen aineisto muodostuu oheisista asiakirjoista

Kannanotot ja lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kannanotto- ja lausuntopyyntöön.

Kannanotto- tai lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös toimittamalla kannanotto tai lausunto ympäristöministeriön kirjaamoon ([email protected] / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto).

Palautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että huomiot jaotellaan lausuntopalvelussa ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Kannanoton tai lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Kannanotot ja lausunnot käsitellään ympäristöministeriössä, joka vastaa kuulemis- ja lausuntokierroksen perusteella mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Lausuntopyynnöt

Täydentävässä kuulemisessa ympäristöministeriö pyytää esityksestä lausunnot asianosaisilta kunnilta, viranomaisilta, järjestöiltä ja muilta yhteistyötahoilta.

Vuoden 2016 aineistot

Lausuntopyynnöt

Alueellisten kuulemisten yhteydessä ympäristöministeriö pyytää esityksestä lausunnot asianosaisilta kunnilta, viranomaisilta, järjestöiltä ja muilta yhteistyötahoilta

Aineistot

Ehdotukset valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi maakunnittain

Ylä-Lapin aluekuvaukset ovat myös osin pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi.

Kuulemisen yhteystiedot

Lisätietoja