Byggnadsråd Timo Tähtinen: Möjlighet att påverka de frågor som upplevs viktiga

Byggnadsrådet Timo Tähtinen har arbetat vid miljöministeriet i snart 20 år, bl.a. med frågor som rör bostadsfinansiering och verksamhets- och ekonomiplanering vid avdelningen för den byggda miljön. Enligt Tähtinen känns det motiverande att kunna påverka utvecklingen inom t.ex. marknaden för bostäder och byggande.

Jag arbetar vid avdelningen för den byggda miljön. Avdelningen är indelad i tre enheter och i stödet för ledningen, som lyder under avdelningschefen och där jag också är placerad. Jag sköter arbetsuppgifter som tjänar hela avdelningen, t.ex. bereder och samordnar planeringen av avdelningens verksamhet och ekonomi. En del av mina uppgifter är av ekonomisk art, såsom beredning som hänför sig till ägarstyrningen av de statliga bolag som hör till avdelningen.

Jag kom till miljöministeriet år 1999 efter att ha varit forskare vid dåvarande Helsingfors handelshögskola, där jag arbetade på min licentiatavhandling i nationalekonomi. Vid miljöministeriet tog jag över uppgifter som gällde bostadsfinansiering och bostadsmarknaden. Mitt forskningsområde hade ingen anknytning till bostadsmarknaden, men en utbildning i nationalekonomi, med redovisning som biämne, gav goda förutsättningar att sköta uppgifterna.

Jag upplevde redan från första början att arbetsklimatet vid miljöministeriet var sporrande. De anställda har olika bakgrund när det gäller utbildning och arbetserfarenhet och kunnande av många slag. De som deltar i projekt uppmanas lyfta fram sitt eget kunnande och ge sin syn på olika saker. Miljöministeriets lagförslag, stödsystem, program och strategier utgör alltid en slags sammanställning över deltagarnas kunnande, och inget av dessa är resultat av en enda människas arbete. Det är motiverande att veta att jag med mina arbetsinsatser kunnat påverka utvecklingen inom t.ex. marknaden för bostäder och byggande.

Timo Tähtinen
byggnadsråd